Arbete, löner och utkomst

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Befolkning efter arbetsmarknadsställning, 15–74-åringar

  2020 2021 2022 2023
Befolkning i åldern 15–74 år, tusen personer 4 133 4 123 4 120 4 131
Arbetskraft 2 704 2 766 2 809 2 832
 Sysselsatta 2 495 2 555 2 619 2 628
 Arbetslösa 209 212 190 204
Utanför arbetskraften 1 429 1 357 1 310 1 299
Relativt arbetskraftstal, % 65,4 67,1 68,2 68,5
Relativt arbetslöshetstal, % 7,7 7,7 6,8 7,2
Män 8,1 8,2 7,1 7,9
Kvinnor 7,4 7,1 6,4 6,5
Sysselsatta efter anställningsförhållande, tusen personer  
Heltidsarbete 2 078 2 073 2 108 2 111
Deltidsarbete 415 473 488 488
Sysselsatta efter arbetsgivarsektor, tusen personer  
Privata sektorn 1) 1 866 1 914 1 957 1 944
 Kommuner 2) 476 475 483 499
Staten 3) 146 148 159 164
Sysselsatta efter yrkesställning, tusen personer  
Löntagare 2 151 2 193 2 265 2 292
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 343 361 354 336
Utförda arbetstimmar per löntagare, timmar/år  
Totalt 1 572 1 557 1 536 1 528
Privata sektorn 1) 1 583 1 570 1 557 1 548
Offentliga sektorn 2) 3) 1 546 1 526 1 479 1 473

1) Den privata sektorn omfattar bolag, också bolag med statlig majoritet eller bolag ägda av kommunen, företag, stiftelser, andelslag eller föreningar, självständiga företagare och yrkesutövare samt privatpersoner som fungerar som arbetsgivare. Till den privata sektorn räknas också icke-vinstsyftande organisationer som t.ex. kyrkan och församlingarna.

2) Kommunerna och samkommunerna omfattar kommunförvaltningen, det kommunala skolväsendet, kommunernas och samkommunernas serviceinrättningar och arbetsställen som inte har bolagsform, såsom hälsocentraler, sjukhus, daghem samt kommunernas och samkommunernas affärsverk

3) Statssektorn omfattar staten, universiteten, Folkpensionsanstalten, statens affärsverk och socialskyddsfonderna

Relativt sysselsättningstal, %

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Sysselsatta efter näringsgren, 15–74-åringar

Näringsgren TOL 2008 2020 2021 2022 2023
Tusen personer
Jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av mineral 100 107 102 96
Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d. 357 351 366 375
Byggverksamhet 194 189 184 182
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 272 291 290 282
Transport och magasinering 139 135 136 134
Hotell- och restaurangverksamhet 83 86 100 97
Informations- och kommunikationsverksamhet 122 126 134 139
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 76 74 77 78
Företagstjänster 304 315 333 335
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 111 117 122 125
Utbildning 177 181 184 193
Vård och omsorg; sociala tjänster 402 410 415 419
Annan serviceverksamhet 150 157 156 152
Näringsgrenen okänd 7 16 18 20
Totalt 2 495 2 555 2 619 2 628

Löntagare i åldern 15–74 år efter typ av anställningsförhållande och kön

År Löntagare Forlöpande heltidsarbete Visstidsarbete
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Tusen personer Andelen av löntagare, %
2019 1 085 1 100 86,9 81,4 13,1 18,6
2020 1 069 1 082 87,5 82,5 12,5 17,5
2021 1 085 1 109 86,0 80,7 14,0 19,3
2022 1 114 1 151 85,2 80,4 14,8 19,6
2023 1 116 1 176 85,8 80,9 14,2 19,1

Arbetslösa, 15–74-åringar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Relativt arbetslöshetstal

År Totalt Män Kvinnor Totalt
15–74-åringar 15–24-åringar
% % % %
2010 8,6 9,4 7,7 22,0
2011 8,0 8,7 7,2 20,3
2012 7,9 8,6 7,1 19,5
2013 8,3 9,1 7,5 20,6
2014 8,7 9,6 7,8 20,5
2015 9,4 10,2 8,6 22,5
2016 8,9 9,4 8,4 20,5
2017 8,7 9,1 8,3 20,0
2018 7,5 7,7 7,2 17,3
2019 6,8 7,3 6,2 17,7
2020 7,7 8,1 7,4 21,0
2021 7,7 8,2 7,1 17,1
2022 6,8 7,1 6,4 14,2
2023 7,2 7,9 6,5 16,2

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar 1975–2023*
Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Förtjänstnivåindex för löntagare efter arbetsgivarsektor 1965–2023*

Innehållet tillgängligt i Excel-format
* preliminär uppgift

Totallöner efter arbetsgivarsektor 2022

Arbetsgivarsektor Medianen för totallönen, €/mån. Heltidsanställda löntagare
Totalt Män Kvinnor
Privata sektorn 3 500 3 752 3 179 1 056 326
Lokalförvaltning 3 102 3 458 3 045 372 055
Statens budgetekonomi 4 051 4 355 3 656 73 581
Totalt 3 411 3 753 3 136 1 501 962

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder 2022

Heltidsanställda löntagare

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Totallöner efter yrke 2022

Yrkeshuvudgrupper Medianen för totallönen, €/mån. Heltidsanställda löntagare
Totalt Män Kvinnor
Chefer 7 094 7 696 6 089 54 870
- Verkställande direktörer och generaldirektörer 11 570 12 020 10 314 2 546
Specialister 4 354 4 744 4 056 446 071
- Läkare 7 827 8 116 7 648 12 321
- Lågstadie- och barnträdgårdslärare 3 216 3 802 3 157 43 660
Experter 3 465 3 924 3 200 336 546
- Sjukskötare, barnmorskor m.fl. 3 254 3 601 3 222 55 226
- Inköps- och försäljningsagenter 4 190 4 520 3 808 44 325
Kontors- och kundtjänstpersonal 2 883 3 000 2 849 94 205
- Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl. 2 948 2 993 2 944 18 311
Service- och försäljningspersonal 2 641 2 845 2 581 242 011
- Försäljare och butiksinnehavare 2 665 2 938 2 554 49 447
- Barnskötare och skolgångsbiträden 2 363 2 289 2 368 39 339
- Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare 2 851 2 910 2 844 82 154
Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 3 223 3 264 2 827 114 167
Process- och transportarbetare 3 195 3 284 2 802 109 029
- Förare av tunga motorfordon 3 218 3 226 3 077 25 621
Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. 2 198 2 162 2 202 36 376

Skattepliktiga inkomster och inkomsttagare samt skatter och avgifter 2022

Skattskyldiga privatpersoner och dödsbon

Inkomstklass, € Inkomsttagare, tusen Skattepliktiga inkomster, mn € Skatter och avgifter, mn €
– 9 999 1 338 12 330 801
10 000–19 999 862 16 949 2 175
20 000–29 999 855 25 741 3 907
30 000–39 999 715 28 734 5 418
40 000–49 999 429 21 746 4 925
50 000–59 999 237 14 557 3 702
60 000–69 999 132 9 577 2 638
70 000–79 999 80 6 638 1 930
80 000–89 999 49 4 645 1 411
90 000–99 999 32 3 338 1 064
100 000–149 999 63 8 216 2 828
150 000– 34 12 207 4 511
Totalt 4 827 164 679 35 311

Låginkomsttagare

Låga inkomster har personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet understiger 60 % av medianinkomsten för alla hushåll

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

1) Långsiktiga låginkomsttagare har låga inkomster utöver statistikåret under minst två av de tre föregående åren

Hushållens finansiella tillgångar Innehållet tillgängligt i Excel-format

Hushållens nya utbetalda bostadslån

Nya utbetalda bostadslån av monetära finansinstitut i Finland

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Hushållens konsumtionsutgifter

  1980 1990 2000 2010 2020 2021 2022*
%
Boende, vatten, eletricitet, gas och andra bränslen 18,6 18,2 24,4 25,7 30,5 30,1 29,6
Livsmedel och alkoholfria drycker 21,3 16,3 12,6 12,1 12,5 12,1 11,9
Transport 14,4 14,5 13,2 12,3 10,4 10,8 11,1
Rekreation och kultur 10,2 11,2 11,3 11,9 9,3 9,2 9,2
Restauranger och hotell 6,4 7,7 6,4 6,3 5,3 5,3 6,5
Möbler, hushållsapparater och rutinunderhåll av bostaden 6,1 5,4 4,8 5,3 5,1 5,1 5,1
Hälsa 2,1 2,9 3,8 4,4 5,0 5,1 5,0
Alkoholhaltiga drycker, tobak och narkotika 6,3 6,6 5,8 5,1 5,3 5,0 4,5
Kläder och skodon 6,1 5,6 4,6 4,8 3,4 3,6 3,5
Kommunikation 1,1 1,4 3,1 2,5 2,5 2,4 2,3
Utbildning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
Diverse varor och tjänster 7,2 9,8 9,4 9,1 10,3 10,9 10,9
Totalt 100 100 100 100 100 100 100

* preliminär uppgift

Pendling

År Personer som pendlar till omarådet Personer som arbetar inom sin bostadskommun
Totalt % Totalt %
1990 509 861 21,9 1 822 421 78,1
2000 610 938 27,4 1 617 619 72,6
2010 751 778 32,3 1 573 901 67,7
2020 801 967 35,1 1 482 706 64,9
2021 847 509 35,7 1 529 617 64,3
2022 865 537 35,7 1 558 011 64,3

Områdesindelningen enligt 1.1.2023

Ämnesområde: Arbete, löner och utkomst

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 20.5.2024