Miljö och natur

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Geografiska uppgifter

Finlands areal, km2, 1.1.2023
Areal 338 478
Land 303 963
Sötvatten 34 515
Havsvatten 52 427
Totalt 390 905
Gränser, km
Sverige 614
Norge 736
Ryssland 1 344
Territorialvattengränsen 1 250
Totalt 3 944
Största längd, km
Hangö–Utsjoki 1 157
Största bredd, km
Närpes–Ilomants 542
Högsta punkt, m över havet
Halditjåkko 1 324
Längsta flod, km
Kemi älv 500
Största sjöar, km2
Saimen 1 393
Päijänne 1 082
Enare träsk 1 082
Ule träsk 912
Pielinen 895
Största öar, km2
Havsområden
   Fasta Åland 689
   Kimitoön 545
Insjöar
   Soisalo 1 540

Det finns ca 168 000 sjöar med en areal på minst 500 m2, av vilka ca 57 000 har en areal på mer än en hektar.

Antalet öar med en areal på mer än en ar är ca 187 000.

Naturskyddsområden och ödemarker 1.1.2023

  Antal Areal, ha Vatten, ha Vatten, %
Naturskyddsområden 14 513 2 502 650 454 859 18,2
Nationalparker 41 1 017 400 182 852 18,0
Naturparker 19 153 998 2 843 1,8
Myrskyddsområden 163 487 644 12 374 2,5
Lundskyddsområden 45 1 050 11 1,0
Skyddsområden för gamla skogar 74 7 978 256 3,2
Statens övriga naturskyddsområden 743 417 254 39 593 9,5
Privata naturskyddsområden 13 368 381 006 183 503 48,2
Naturskyddsområden på Åland 60 36 320 33 427 92,0
Ödemarker 12 1 489 311 111 220 7,5

Ytterligare skyddar forsskyddslagen 53 enskilda forsar, flodandelar
eller avrinningsområden för byggande av kraftverk. Motsvarande lagar har stiftats för skyddande av Ounasjoki och Kyro älv.

Nationalparker och naturparker 1.1.2023

Innehållet tillgängligt i Excel-format

© Forststyrelsen 2023
© Lantmäteriverket 1/MML/23

Källa: Forststyrelsen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 3.3.2023

Väderförhållanden
 

Månad Medeltemperatur (°C) Antal nederbördsdagar
(nederbörd ≥ 1,0 mm)
Helsingfors Sodankylä Helsingfors Sodankylä
1991–
2020
2022 1991–
2020
2022 1991–
2020
2022 1991–
2020
2022
Januari -3,1 -2,1 -12,5 -11,6 12 15 10 6
Februari -3,8 -1,0 -12,1 -11,1 9 12 8 7
Mars -0,7 1,0 -7,1 -3,9 8 3 8 3
April 4,4 4,2 -0,8 0,1 7 7 7 7
Maj 10,4 9,5 5,6 6,7 7 10 8 9
Juni 14,9 16,8 11,9 14,0 8 6 11 11
Juli 18,1 18,5 15,0 16,2 7 7 11 17
Augusti 16,9 19,3 12,4 14,5 10 3 9 7
September 12,3 10,8 7,0 6,9 9 8 9 6
October 6,6 8,8 0,0 2,0 10 11 9 12
November 2,4 3,3 -5,8 -5,5 12 15 11 5
December -0,7 -1,6 -9,6 -10,2 11 16 10 15
Januari–
December
6,5 7,3 0,3 1,5 110 113 111 105

Utsläpp i luften

  1990 2000 2010 2020 2021
Växthusgasutsläpp, mn ton CO2-ekvivalent 71,3 70,2 75,6 47,8 47,9
Koldioksid 1), mn ton 52,6 52,8 59,2 33,6 33,5
Svavel (som SO2), tusen ton 250 81 67 23 24
Kväveoksider (som NO2), tusen ton 298 235 179 98 97

1) Utsläpp förorsakade av fossila bränslen och torvbränning

Växthusgasutsläpp och -upptag

GWP=AR5

Växthusgasutsläpp och -upptag

1) Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

Hantering av kommunalt avfall

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Ämnesområde: Miljö och natur

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 24.11.2023