Mökkeily ja ympäristönkäytön ristiriidat

  1. Yhteiskunnallinen ja paikallinen oikeustaju on sovitettava yhteen
  2. Ympäristöön kiinnittyminen muokkaa käsityksiä
  3. Elävän maaseudun unelma järkkyy
  4. Maaseudun autioitumista pelätään
  5. Asumistyylien erot aiheuttavat ristiriitoja
  6. Erilaisia käsityksiä luonnonympäristön muutoksesta
  7. Toivotaan yhdenvertaista kohtelua
  8. Lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ympäristöön kiinnittyminen muokkaa käsityksiä

Artikkelissa esittämäni näkökohdat perustuvat pieneen aineistoon, joka kerättiin laajan Vapaa-ajanasumisen ekotehokkuus -tutkimushankkeen osana. Hanke kuuluu ympäristöministeriön ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan, jossa tutkitaan ja kehitetään vapaa-ajanasumisen ekotehokkuuden parantamisen menetelmiä. (Vapaa-ajan asuminen... 2006.) Tutkimuksessa selvitettiin keväällä 2007 ryhmähaastatteluin ja lomakekyselyin vapaa-ajan asukkaiden tarpeita, tulevaisuudennäkymiä sekä käsityksiä tietyistä uusista teknologioista ja käytännöistä, jotka saattaisivat parantaa vapaa-ajan asumisen laatua ja ekologisuutta.

Tutkimukseen osallistuneet noin 30 vapaa-ajan asunnon omistajaa ovat kotoisin pääosin pääkaupunkiseudulta. Heidän vapaa-ajan asuntonsa sijaitsevat ympäri Suomea. Artikkelissa esitetyt näkökohdat perustuvat suurelta osin vastauksiin, joita saatiin seuraavaan kysymykseen: "Oletteko tyytyväinen mökkipaikkakuntanne ympäristöön ja ympäristönsuojeluun?" Kysymys nosti esiin hyvin monenlaisia vapaa-ajanasunnon ympäristöön ja sen käyttöön liittyviä asioita, ongelmia ja ristiriitoja.

Käsityksiin mökkipaikkakunnasta ja sen ympäristöstä sekä niihin liittyvistä ongelmista vaikuttaa paljon se, millä lailla on päädytty tietyn paikkakunnan vapaa-ajan asukkaaksi. Mikäli sidos paikkakuntaan on vahva ja pitkän ajan kuluessa muodostunut, ongelmia ei ole helppoa hyväksyä. Mikäli taas sidos ei ole kovin vahva, jotkut ympäristöön liittyviä ongelmia kokeneet asukkaat ovat luopuneet vapaa-ajan asunnostaan ja hankkineet uuden, paremmin odotuksiaan vastaavasta ympäristöstä.

Vastauksissa ilmenneet ympäristöä koskevat muutokset ja niistä seuraavat ongelmat on seuraavassa jäsennetty kolmeen ryhmään, jotka liittyivät maaseudun rakennemuutokseen, yhdyskuntarakenteen muutokseen sekä luonnonympäristön muutokseen. Neljäntenä voidaan mainita ne ongelmat, jotka aiheutuvat ympäristönkäytön säätelystä ja viranomaistoiminnasta; niitä vapaa-ajanasukkaat saattavat joskus pitää hyvin epäoikeudenmukaisina.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009