Mökkeily ja ympäristönkäytön ristiriidat

  1. Yhteiskunnallinen ja paikallinen oikeustaju on sovitettava yhteen
  2. Ympäristöön kiinnittyminen muokkaa käsityksiä
  3. Elävän maaseudun unelma järkkyy
  4. Maaseudun autioitumista pelätään
  5. Asumistyylien erot aiheuttavat ristiriitoja
  6. Erilaisia käsityksiä luonnonympäristön muutoksesta
  7. Toivotaan yhdenvertaista kohtelua
  8. Lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia

Edellä kuvatut ympäristön käyttöön liittyneet ristiriitatilanteet ja ympäristöongelmat ovat hyvin moninaiset, ja ne koskevat vapaa-ajan asukkaiden suhdetta eri toimijoihin tai yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Vesien saastuminen on laajalle ulottuva, jopa globaali ympäristöpoliittinen ongelma.

Myös maaseudun rakennemuutos ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen liittyvät mökkikuntaa laajempaan ympäristönkäytön oikeudenmukaisuuteen. Tällöin muutokset ilmenevät toisaalta perinteisen maaseutukylän hiljenemisenä ja toisaalta tiettyjen maaseudun alueiden joskus rajunakin uudisrakentamisena. Ympäristönkäytön muutoksissa ilmenee myös sukupolvinäkökulma eli miten vanhojen ihmisten näkemykset ja tarpeet otetaan huomioon sekä miten historiallisia maisemia kunnioitetaan ympäristönkäyttöä koskevassa päätöksenteossa. (Lehtinen 2003, 26.)

Ympäristön käyttöön liittyvät ongelmat ovat suureksi osaksi myös paikallisia ja riippuvaisia alueellisesta ja kunnallisesta päätöksenteosta, etenkin kaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Monessa suomalaisessa kunnassa vapaa-ajan asukkaat muodostavat suuren osan - joissakin kunnissa jopa enemmistön - kunnan asukkaista, jolloin vapaa-ajan asumisella on suuri merkitys kunnan talouteen ja vakituisten asukkaiden palveluiden säilymiseen. Haastattelujemme perusteella vapaa-ajan asukkaiden huomioon ottaminen kuntien päätöksenteossa on kuitenkin useimmiten vielä varsin puutteellista, vaikka avauksia on jo tehty perustamalla joihinkin kuntiin vapaa-ajan asukkaiden toimikuntia tai foorumeita (Sisäasiainministeriö 2006).

Useat vapaa-ajan asukkaat toivovat, että mökkikunnat tiedottaisivat vireillä olevista asioistaan aikaisempaa enemmän myös vapaa-ajan asukkaille. Lisäksi kaivataan sekä virallisia että epävirallisia vaikutuskanavia. Jotkut puhuvat kaksoiskuntalaisuudesta, mikä tarkoittaa oikeutta osallistua jollain tavalla kunnan päätöksentekoon sekä oikeutta käyttää kunnallisia palveluita vakituisten kuntalaisten tavoin.

Haastateltavat ottivat - virallisen vaikuttamisen lisäksi - esiin vapaa-ajan asukkaiden ja vakituisten asukkaiden välisen epävirallisen vaikuttamisen ja kanssakäymisen. Ensinnäkin toivottiin luontevia kohtaamispaikkoja ja luontevia syitä kohtaamiselle. Esimerkiksi kyläkauppojen, kyläkoulujen, työväentalojen ja nuorisoseurantalojen säilyttäminen sekä yhteisten tapahtumien järjestäminen luovat kohtaamisen edellytyksiä. Ympäristönkäytön konfliktit ja niiden paikalliset ratkaisuyritykset sisältävät myös yhteisöllisyyden mahdollisuuden, kun vapaa-ajan asukkaat paikallisine naapureineen ryhtyvät vaikuttamaan ja neuvottelemaan ympäristönkäyttöön liittyvistä seikoista.

Lähteet:

Ahlqvist, K. - Santavuori, M. - Mustonen, P. - Massa, I. - Rytkönen, A. 2008. Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 36. Nurmijärvi.
Aho, S. - Ilola, H. 2006.Toinen koti maalla. Kakkosasumisen ja maaseudun elinvoimaisuus. Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan julkaisuja. Lapin yliopisto, Rovaniemi.
Komulainen, V. 2007. Etätyö maaseudulla kakkosasunnolla. Töissä lomalla luonnon helmassa. MTT:n selvityksiä 136/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.
Lehtinen, A. 2003.Johdanto: ympäristö, yhteisö ja oikeudenmukaisuus. Teoksessa: A. Lehtinen - P. Rannikko. Oikeudenmukaisuus ja ympäristö. Gaudeamus, Helsinki.
Perrels, A. 2008.Urbanity and Mobility. Teoksessa: A. Perrels - V. Himanen - M. Lee-Gosselin: Building Blocks for Sustainable Transport. Obstacles, Trends, Solutions. Emerald Group Publishing, UK.
Pitkänen, K. - Vepsäläinen, M. 2005. Mökille hommiin ja hiljaisuuteen - Mökkeilymotiiveista. Teoksessa: K. Pitkänen - R. Kokki: Mennäänkö mökille? Näkökulmia pääkaupunkiseutulaisten mökkeilyyn Järvi-Suomessa. Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 11.
Sisäasiainministeriö 2006. Vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen kuntien päätöksentekoon. Alueiden kehittäminen. Sisäasiainministeriön julkaisuja 14/2006.
Vapaa-ajan asuminen ja ekotehokkuus. 2006. Esiselvitys. Ekotehokkaiden innovaatioiden ja käytäntöjen alustava kartoitus. Toim. P. Kasanen. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 30. Nurmijärvi.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009