Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2020

Sysselsättningen försämrades i april jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 56 000 färre i april 2020 än året innan. Antalet arbetslösa var nästan lika många som i april 2019. Det fanns 88 000 fler dolt arbetslösa utanför arbetskraften än året innan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,5 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/04–2020/04, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/04–2020/04, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Enligt de säsongrensade uppgifterna för april var trenden för det relativa sysselsättningstalet 73,5 procent och i mars 73,4 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent i april. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet har under de senaste månaderna varit nästan oförändrad.

Antalet sysselsatta uppgick i april 2020 till 2 464 000 (felmarginal ±36 000), dvs. 56 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 27 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 28 000 färre än i april 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i april 70,1 procent, medan det året innan var 71,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 1,3 procentenheter till 70,5 procent från april året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,0 procentenhet till 69,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2020 till 217 000 (felmarginal ±21 000), dvs. nästan lika många som året innan. Av de arbetslösa var 120 000 män och 97 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,1 procent i april, då det året innan var 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland män sjönk med 0,1 procentenheter till 8,6 procent från april året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 0,3 procentenheter till 7,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i april totalt 609 000. Av dem var 229 000 sysselsatta och 77 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 307 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i april 25,2 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,4 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 12,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i april 2020 till 1 451 000, vilket var 66 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 196 000 dolt arbetslösa , dvs. 88 000 fler än i april 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/04 – 2020/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/04 2020/04 2019/04 - 2020/04
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 124 4 133 0,2
Arbetskraft totalt 2 739 2 681 –2,1
Sysselsatta 2 520 2 464 –2,2
– löntagare 2 194 2 149 –2,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 325 315 –3,2
Arbetslösa 220 217 –1,0
Ej i arbetskraften 1 385 1 451 4,8
– dolt arbetslösa 108 196 81,2
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 71,2 70,1 –1,1
Relativt arbetslöshetstal 8,0 8,1 0,1
Relativt arbetskraftstal 66,4 64,9 –1,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 433 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 203 000 fler än i april året innan.

Arbetslösheten steg i april från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (115 %), Egentliga Finland (106 %), Södra Österbotten (105 %) och Österbotten (100 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade minst i Kajanaland (50 %), Norra Karelen (60 %), Mellersta Finland (60 %) och Södra Savolax (61 %). I slutet av april var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 164 000, vilket var 152 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av april omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 111 000 personer, dvs. 19 000 färre än i april året innan. Servicen omfattade 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 56 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, 28 000 fler än i april året innan. I april anmäldes 50 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 19 000 färre än i april året innan.

Förändringar 2019/04–2020/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/04 2020/04 2019/04 - 2020/04
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 230 433 88,6
– arbetslösa längre än ett år 63 67 6,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 130 111 –14,5
– sysselsatta 25 22 –11,5
– i arbetskraftsutbildning, i träning 25 24 –3,6
– i arbets- och utbildningsprövning 10 6 –42,8
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 70 60 –15,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 69 50 –27,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (439,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/04/tyti_2020_04_2020-05-27_tie_001_sv.html