Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.1.2013

Det relativa arbetslöshetstalet för december 6,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2012 till 180 000, vilket var 12 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent, medan det var 7,4 procent i december året innan. Antalet sysselsatta var ungefär det samma som i december året innan. Under fjärde kvartalet (oktober–december) var det relativa arbetslöshetstalet 7,0 procent, vilket var 0,2 procentenheter högre än under motsvarande period år 2011. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent år 2012, medan det var 7,8 procent år 2011.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2012/12

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2012/12

Antalet sysselsatta uppgick i december 2012 till 2 413 000, dvs. 2 000 fler än året innan (felmarginal ± 31 000). Antalet sysselsatta män var 12 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 10 000 färre än i december 2011.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 67,3 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,5 procentenheter till 65,5 procent från december året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,8 procentenheter till 68,9 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2012 till 180 000, vilket var 12 000 färre än i december året innan (felmarginal ± 16 000). Av de arbetslösa var 102 000 män och 78 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i december 6,9 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent för män och 6,3 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i december 16,4 procent, vilket var 1,4 procentenheter lägre än i december året innan. Trenden för arbetslöshetstalet bland unga var 18,8 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2011/12–2012/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/12 2012/12 2011/12 - 2012/12
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 067 4 082 0,4
Arbetskraft totalt 2 603 2 593 –0,4
Sysselsatta 2 411 2 413 0,1
– löntagare 2 074 2 079 0,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 337 334 –1,0
Arbetslösa 192 180 –6,1
Ej i arbetskraften 1 464 1 489 1,7
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,1 67,3 0,2
Relativt arbetslöshetstal 7,4 6,9 –0,4
Relativt arbetskraftstal 64,0 63,5 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet 2012

Under fjärde kvartalet (oktober–december) 2012 var antalet sysselsatta i medeltal 2 448 000 personer, dvs. 9 000 färre än under motsvarande period år 2011. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenarna hotell- och restaurangverksamhet samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och minskade inom finansierings- och försäkringsverksamhet samt inom tillverkning.

Antalet arbetade timmar minskade med 1,1 procent bland de sysselsatta under fjärde kvartalet 2012 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 185 000 personer under fjärde kvartalet 2012, dvs. 4 000 fler än under oktober–december 2011. Under fjärde kvartalet 2012 var det relativa arbetslöshetstalet 7 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än under motsvarande period 2011.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under årets sista kvartal till 1 447 000, dvs. 20 000 fler än året innan. En undergrupp bland personer utanför arbetskraften är de dolt arbetslösa. Antalet dolt arbetslösa var 127 000 personer under fjärde kvartalet 2012, dvs. 22 000 fler än under motsvarande period år 2011.

Förändringar i sysselsättningen 2011/IV – 2012/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 637 2 633 –0,2
Sysselsatta totalt 2 456 2 448 –0,3
Arbetslösa totalt 181 185 2,2
– män 106 105 –0,4
– kvinnor 75 80 6,0
Ej i arbetskraften 1 428 1 447 1,4
– dold arbetslösa 105 127 21,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal för år 2012

År 2012 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 483 000, dvs. 10 000 fler än år 2011. Det relativa sysselsättningstalet var 69,0 procent år 2012, medan det var 68,6 procent år 2011.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent år 2012. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,8 procent år 2011 och 8,4 procent år 2010. År 2012 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 207 000 personer, dvs. 2 000 färre än år 2011.

År 2012 var antalet arbetade timmar bland sysselsatta ungefär det samma som år 2011. Också arbetsinsatsen per sysselsatt var nästan oförändrad.

Årsmedeltal från arbetskraftsundersökningen år 2012 har publicerats i databastabellerna för Statistikcentralens arbetskraftsundersökning: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/tym/tyti/tyti_sv.asp . Den allmänna översikten över årsuppgifterna för år 2012 publiceras 5.3.2013.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 282 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 27 000 fler än i december året innan.

Arbetslösheten ökade från december året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Egentliga Finland (16 %), Birkaland (13 %) och Norra Österbotten (13 %) samt på Åland (29 %). I slutet av december var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 24 000, vilket var 5 000 fler än för ett år sedan.

Antalet personer som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 102 000 i slutet av december, dvs. 3 000 färre än i december året innan. Åtgärderna gällde 3,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 35 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 3 000 fler än i december året innan. I december anmäldes 29 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 5 000 färre än i december året innan.

Förändringar 2011/12– 2012/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/12 2012/12 2011/12 - 2012/12
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 255 282 10,5
– arbetslösa längre än ett år 57 66 15,8
Åtgärder sammanlagt 104 102 –2,4
– sysselsatta genom stödåtgärder 33 28 –15,3
– i arbetskraftsutbildning 26 27 2,0
– i arbetspraktik, arbetsalternering 18 19 3,3
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 27 29 5,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 34 29 –13,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (622,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tie_001_sv.html