Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.7.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för juni 9,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2014 till 258 000, vilket var 42 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent, medan det var 7,8 procent i juni året innan. Antalet sysselsatta var 18 000 färre än i juni året innan. Under andra kvartalet (april–juni) var det relativa arbetslöshetstalet 9,6 procent, vilket var 0,5 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/06 – 2014/06

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/06 – 2014/06

Antalet sysselsatta uppgick i juni år 2014 till 2 561 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 18 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta minskade både inom den privata och inom den offentliga sektorn jämfört med juni 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 71,7 procent, medan det året innan var 72,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 73,1 procent för män och 70,3 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2014 till 258 000 (felmarginal ±20 000), dvs. 42 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 129 000 män och 129 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juni 9,2 procent, dvs. 1,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,9 procent för män och 9,5 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juni totalt 652 000. Av dem var 354 000 sysselsatta och 92 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 446 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juni 20,6 procent, dvs. 1,1 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,7 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 14,1 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 275 000 i juni 2014, dvs. 15 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 148 000 dolt arbetslösa .

Förändringar i sysselsättningen 2013/06 – 2014/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/06 2014/06 2013/06 - 2014/06
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 086 4 095 0,2
Arbetskraft totalt 2 795 2 819 0,9
Sysselsatta 2 578 2 561 –0,7
– löntagare 2 262 2 218 –1,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 316 343 8,3
Arbetslösa 217 258 19,2
Ej i arbetskraften 1 291 1 275 –1,2
– Dolt arbetslösa 135 148 10,1
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 72,1 71,7 –0,4
Relativt arbetslöshetstal 7,8 9,2 1,4
Relativt arbetskraftstal 68,4 68,8 0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet år 2014

Under andra kvartalet år 2014 var antalet sysselsatta i medeltal 2 490 000 personer, dvs. 17 000 färre än under motsvarande period år 2013. Antalet sysselsatta ökade mest inom utbildning (P) och minskade inom tillverkning (C).

Antalet arbetade timmar minskade med 2,9 procent bland de sysselsatta under andra kvartalet 2014 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 265 000 under andra kvartalet 2014, vilket var 13 000 fler än under april–juni år 2013. Under andra kvartalet 2014 var det relativa arbetslöshetstalet 9,6 procent, vilket var 0,5 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under andra kvartalet 2014 till 1 339 000, dvs. 12 000 personer fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 128 000 dolt arbetslösa , dvs. 8 000 fler än under motsvarande period år 2013.

Förändringar i sysselsättningen 2013/II – 2014/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 758 2 755 –0,1
Sysselsatta totalt 2 506 2 490 –0,7
Arbetslösa totalt 252 265 5,3
– män 144 146 1,7
– kvinnor 108 119 10,1
Ej i arbetskraften 1 327 1 339 0,9
– Dolt arbetslösa 121 128 6,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 337 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 35 000 fler än i juni året innan.

Arbetslösheten ökade från juni året innan inom alla andra NTM-centralers områden än inom området för NTM-centralen i Norra Karelen (-1 %); mest i Nyland (18 %) och Mellersta Finland (14 %). I slutet av juni var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 22 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av juni omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 113 000 personer, dvs. 13 000 fler än i juni året innan. Servicen omfattade 4,0 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 50 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 fler än i juni året innan. I juni anmäldes 32 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i juni året innan.

Förändringar 2013/06 – 2014/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/06 2014/06 2013/06 - 2014/06
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 302 337 11,8
– arbetslösa längre än ett år 73 90 24,3
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 99 113 13,1
– sysselsatta 33 40 22,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 23 24 1,3
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 10 10 1,9
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 34 39 15,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 30 32 5,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (631,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tie_001_sv.html