Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Utbildning

Statistiken inom ämnesområdet beskriver hela skolväsendet från förskoleundervisning till vuxenutbildning. Innehåller bl.a. examensregistret och statistiken över elevflöden.

Statistik

Avbrott i utbildningen
Statistikcentralen har sammanställt statistik över avbrott i utbildningen efter grundskolestadiet på basis av ett individbaserat material över studerande och examina sedan läsåret 2000–2001.
Befolkningens utbildningsstruktur
Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan.
CVTS, Företagens personalutbildning
I statistiken om företagens personalutbildning (CVTS) insamlas uppgifter om antalet utbildningsdagar, kvaliteten på utbildningen och kostnaderna för utbildningen som företag erbjuder sina anställda samt om företagens utbildningsstrategier.
Deltagande i vuxenutbildning
Undersökningen om vuxenutbildning är en omfattande utredning om vuxna finländares deltagande i utbildning och lärande efter grundskolan Undersökningen ger internationellt jämförbar information om vuxenbefolkningens deltagande i utbildning, lärande, utbildningsintresse och -behov, uppfattningar om studier och hinder att delta i utbildning samt vuxna personers språkkunskaper.
Placering efter utbildning
Statistiken beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala inplaceringen en viss tid efter utexamineringen.
Studerande och examina
Statistiken beskriver elever och studerande inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och examensinriktad utbildning efter grundnivå samt utexaminerade.
Studiernas gång
Statistiken beskriver studiegången för nya studerande, från slutförande av utbildning på grundskolenivå till avläggande av examen.
Stöd för lärande
Statistikcentralen för statistik över personer som fått intensifierat stöd, särskilt stöd eller specialundervisning på deltid vid grundskolor eller specialundervisning inom yrkesutbildning.
Sökande till utbildning
Statistiken beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen, hur de kommer in, hur de som avslutat grundskolan och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen.
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter beskriver nätverket av de utbildningsanordnare och läroanstalter som är underställda offentlig tillsyn samt förändringar i dem under året.
Utbildningsekonomi
Statistiken över utbildningsekonomi omfattar hela utbildningssystemets ekonomi och uppgifter om kostnader.
Vuxenutbildning vid läroanstalter
Statistiken över vuxenutbildning omfattar uppgifter om yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och musikläroanstalter.
Ämnesval
Statistiken över ämnesval innehåller uppgifter om ämnesval i grundskolan och i utbildningen på andra stadiet.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>