Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändringar i statistiken

På sidan ändringar i statistiken beskrivs ändringar i statistikproduktionen, statistikens uppgiftsinnehåll eller i offentliggörandet av statistik.

Företagssaneringar: Uppgifterna i statistiken Företagssaneringar publiceras i fortsättningen som en del av statistiken Konkurser och företagssaneringar

Framställningen av statistiken Företagssaneringar som en separat statistikgren har upphört. Uppgifterna i statistiken publiceras fr.o.m. april 2022 som en del av den nya statistiken Konkurser och företagssaneringar.
(28.3.2022)

Konkurser: Uppgifterna i statistiken Konkurser publiceras i fortsättningen som en del av statistiken Konkurser och företagssaneringar

Uppgifterna i statistiken Konkurser publiceras fr.o.m. april 2022 som en del av den nya statistiken Konkurser och företagssaneringar. Framställningen av statistiken Konkurser som en separat statistikgren upphör och det sista offentliggörandet är 16.3.2022.
(28.3.2022)

Stöd för lärande: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på statistiken Specialundervisning har ändrats till Stöd för lärande.
(22.3.2022)

Utrikeshandel med varor och tjänster: En ny metod har införts för beräkning av importen inom sjöfrakt när det gäller transporttjänster

När det gäller importen inom transporttjänster har beräkningsmetoden förnyats på grund av de asymmetrier som observerats i fråga om Finland och andra länder i utrikeshandeln med transporttjänster. Den nya metoden bygger fortfarande på en CIF-FOB-variant. I den nya metoden multipliceras de resultat som erhållits utgående från varianten med landspecifika vikter. Vikterna baserar sig på asymmetrierna i transporttjänsterna när det gäller Finland och motpartsländerna, och de uppdateras i fortsättningen årligen. I praktiken ändras Finlands import av transporttjänster inom sjöfrakt på basis av motpartsländernas export av transporttjänster inom sjöfrakt
(15.3.2022)

Nationalräkenskaper, årsvis: Nationalräkenskaper: Revideringen av uppgifterna för år 2020 har uppdaterats så att den motsvarar den tidigare metoden

Uppgifterna i tabellbilagan över revidering av uppgifter för år 2020 uppdateras i samband med publiceringen av nationalräkenskaperna för mars till att motsvara den tidigare metoden för beräkning av revidering, där den 1:a uppgiften härstammar från den första tillgängliga uppgiften. Då beräknas den totala revideringen av uppgifterna för år 2020 fr.o.m. publiceringen av kvartalsräkenskaperna i februari 2021, i stället för de senare och redan exaktare årsräkenskaperna i mars 2021.
(15.3.2022)

Industrins och handelns lagerstatistik: Industrins och handelns lagerstatistik läggs ned

Framställningen av industrins och handelns lagerstatistik som separat statistik upphör 18.2.2022, efter publiceringen av uppgifterna för fjärde kvartalet 2021. Lageruppgifter publiceras också i fortsättningen i databastabellerna för nationalräkenskaperna.
(18.2.2022)

Byggnadskostnadsindex: Byggnadskostnadsindexet har reviderats

Byggnadskostnadsindexet har reviderats och det nya basåret är 2021. Indexets viktstruktur har uppdaterats så att den motsvarar dagens nybyggande. Datainsamlingen har reviderats genom att man har infört nya datainsamlingsmetoder, webbskrapning av järnhandlar och material från kassaterminaler. Datainsamlingens företagsurval och de produkter som ingår i insamlingen har uppdaterats.
(15.2.2022)

Omsättning inom servicebranschen: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2022 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2020-2021. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(15.2.2022)

Omsättningsindex för industrin: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2022 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2020-2021. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(15.2.2022)

Omsättning inom handeln: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2022 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2020-2021. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(14.2.2022)

Lönesummaindex: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2022 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2020-2021. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(14.2.2022)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2022 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2020-2021. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(14.2.2022)

Lönesummaindex: Ny tabell över lönesummaindexen 14.2.2022

Statistikcentralen börjar publicera en ny tabell om revidering av lönesummauppgifterna i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är. Den årliga revideringen presenteras som ett medeltal av de reviderade månaderna och som ett medeltal av de absoluta värdena. De uppgifter som publiceras börjar från år 2020.
(14.2.2022)

Kommunekonomi: Offentliggörandet av denna statistik har upphört

Offentliggörandet av denna statistik har upphört. Statskontoret samlar in och publicerar uppgifterna om kommunekonomin från och med år 2021 och framöver.
(11.2.2022)

Byggnadskostnadsindex: Byggnadskostnadsindexets nästa basår är 2021 = 100

Det nya basåret tas i bruk 15.2.2022.
(14.1.2022)

Ämnesval: Offentliggörandet av ämnesval inom utbildning på andra stadiet flyttas fram

Offentliggörandet av uppgifterna om ämnesval inom utbildning på andra stadiet för år 2020 flyttas fram.
(13.12.2021)

Servicebranschens varustatistik: Statistiken Företagstjänster offentliggörs i fortsättningen under namnet Servicebranschens varustatistik

Statistikens namn ändras så att det bättre beskriver statistikens innehåll, eftersom statistiken nu omfattar inte bara de näringsgrenar som producerar tjänster för företag utan också andra servicebranscher.
(3.11.2021)

Välfärdsområdesval: Statistiken Välfärdsområdesval grundades i oktober 2021

Statistiken Välfärdsområdesval grundades i oktober 2021 för statistikföring av välfärdsområdesvalet, som förrättas för första gången år 2022. De första uppgifterna inom ramen för statistiken publiceras år 2022, då statistikens tidsserie också börjar.
(25.10.2021)

Omsättningsindex för industrin: Nya tabeller till omsättningsindexet för industrin 15.10.2021

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning inom industrin i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.
(15.10.2021)

Omsättning inom servicebranschen: Nya tabeller till omsättningsindexet för servicebranschen 15.10.2021

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och volym inom servicenäringarna i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.
(15.10.2021)

Bostäder och boendeförhållanden: I statistiken över Bostäder och boendeförhållanden har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk

I statistiken över Bostäder och boendeförhållanden har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020. Samtidigt har en ny klassificering för hustyp tagits i bruk:
(14.10.2021)

Lönesummaindex: Ny tabell över lönesummaindexen 14.10.2021

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av lönesummauppgifterna i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.
(14.10.2021)

Omsättning inom handeln: Nya tabeller till omsättning inom handeln 14.10.2021

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och försäljningsvolym inom handeln i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.
(14.10.2021)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Nya tabeller till omsättningsindex för byggverksamhet 14.10.2021

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och volym inom byggföretagen i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.
(14.10.2021)

Lönsamhetsundersökningar: Statistiken över lönsamhetsundersökningar revideras

Statistiken över lönsamhetsundersökningar håller på att revideras. De uppdaterade uppgifterna publiceras den 15 oktober 2021 på Statistikcentralens webbplats.
(10.9.2021)

Energipriser: Statistikföringen av priset på stycketorv upphör

Statistics Finland has to discontinue the compilation of statistics on prices of sod peat starting from the data concerning third quarter of 2020. The data collection from enterprises selling energy peat has not produced sufficient numbers of responses to allow publication of the price of sod peat.
(9.9.2021)

Arbetskraftsundersökning: Ändringar i uppgifterna om arbetslösheten för början av året

Den revidering av arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft i början av 2021 ändrade i betydande grad uppgiftsinnehållet i statistiken, sättet att beräkna resultaten och insamlingen av uppgifter. När det gäller definitionen av arbetslösa har det upptäckts en liten skillnad mellan de uppgifter som lämnas till Eurostat och de nationella uppgifterna, vilket framgick av kontrollen av uppgifterna.
(20.7.2021)

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis: Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi har överförts till Statskontoret

Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i fråga om kvartalsuppgifterna överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021. Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi
(28.6.2021)

Offentliga sektorns finansräkenskaper: Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi har överförts till Statskontoret

Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i fråga om kvartalsuppgifterna överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021. Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi
(28.6.2021)

Jordbyggnadskostnadsindex: Uppgifterna i jordbyggnadskostnadsindexet har korrigerats

Uppgifterna i jordbyggnadskostnadsindexet har korrigerats för februari 2021 på grund av ett fel i beräkningsprocessen. Uppgifterna för februari har beräknats på basis av material som delvis inte uppdaterats. Databaskuberna har korrigerats med uppdaterat material 23.4.2021 i samband med offentliggörandet för mars. Offentliggörandet för februari och tabellbilagorna har korrigerats 24.6.2021 för att motsvara uppgifterna i databaskuberna.
(24.6.2021)

Sektorräkenskaper kvartalsvis: Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi har överförts till Statskontoret

Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i fråga om kvartalsuppgifterna överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021. Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi
(18.6.2021)

Energipriser: Ändringar i statistikföringen av naturgaspriser

Uppgifterna om naturgaspriser publiceras i fortsättningen specificerade enligt distributionskunder och överföringskunder och klassificerade enligt energiförbrukningens storlek. Priserna baserar sig fr.o.m. år 2021 på Statistikcentralens datainsamling för gasanvändare.
(10.6.2021)

Kommunekonomi: Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi

Ansvaret för insamlingen av kommunernas ekonomiska information överfördes för kvartalsuppgifternas del från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021. Nu finns den kommunala ekonomins första utfallsuppgifter som rapporteras kvartalsvis i Statskontorets tjänst Granskakommuner.fi.
(28.5.2021)

Byggnader och fritidshus: Byggnadsklassificeringen 2018 har tagits i bruk i statistiken över Byggnader och fritidshus

I statistiken över Byggnader och fritidshus har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020. Den nya byggnadsklassificeringen införs i statistiken över byggnader i hela tidsserien.
(27.5.2021)

Kommunekonomi kvartalsvis: Offentliggörandet av denna statistik har upphört

Offentliggörandet av denna statistik har upphört. Statskontoret samlar in och publicerar kvartalsuppgifterna om kommunekonomin från och med år 2021 och framöver.
(20.5.2021)

Fastighetspriser: Beräkningen av antalet köp av gamla egnahemshus har preciserats

I samband med den första publiceringen år 2021 har beräkningen av antalet köp av gamla egnahemshus preciserats så att den bättre motsvarar de köpmängder som Lantmäteriverket publicerar. Antalen har preciserats från och med början av år 2015. Revideringen inverkar inte på de uppgifter om fastighetspriser som publiceras.
(18.5.2021)

Lönesummaindex: Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med publiceringen av uppgifterna för mars 2021 har permanenta nivåförändringar (Level Shift, LS) införts i säsongrensningen av lönesummaindexen. Tidigare har man i säsongrensningsmodellerna för lönesummaindexen utnyttjat enbart temporära nivåförändringar. Införandet av nivåförändringar förenhetligar statistikens metoder med arbetskraftsstatistiken och förbättrar kvaliteten på säsongrensningsmodellerna. På grund av ändringen revideras de säsongrensade uppgifterna och trendserierna för de gamla tidpunkterna betydligt för en del av näringsgrenarna. Mer detaljerade uppgifter om tidsseriernas säsongvariation och om den metod som använts för säsongrensningen finns i beskrivningen: Säsongrensning med Tramo/Seats-metoden.
(14.5.2021)

Nationalräkenskaper, årsvis: Nationalräkenskapernas årsuppgifter publiceras undantagsvis i juli

Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter skjuts fram med ungefär tre veckor till följd av fördröjningen av centralt källmaterial. Det nya datumet för publicering är 14.7 och då uppdateras uppgifterna för åren 2018–2020. Också databastabellerna för kvartalsräkenskaperna som publiceras 28.5 och för de kvartalsvisa sektorräkenskaperna som publiceras 23.6 uppdateras 14.7.
(11.5.2021)

Producentprisindex för tjänster: Producentprisindexet för tjänster har förnyats: nya indexserier är tillgängliga

Producentprisindexet för tjänster förnyades och fr.o.m. början av år 2021 har fyra nya indexserier på tvåsiffernivå lagts till:
(26.4.2021)

För- och grundskoleundervisning: Utbildningsstatistik slås samman

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning statistik har sammanslagits med statistiken över studerande och examina. På den här sidan publicerades senast uppgifterna för år 2019 i november 2020. Mera information i nyheten Utbildningsstatistik sammanslås.
(23.3.2021)

Gymnasieutbildning: Utbildningsstatistik slås samman

Gymnasieutbildning statistik har sammanslagits med statistiken över studerande och examina. På den här sidan publicerades senast uppgifterna för år 2019 i juni 2020. Mera information i nyheten Utbildningsstatistik sammanslås.
(23.3.2021)

Studerande och examina: Utbildningsstatistik slås samman

Statistikcentralen slår samman statistik efter utbildningssektor. I samband med statistiken över studerande och examina publiceras följande uppgifter fr.o.m. år 2021 (fr.o.m. statistikåret 2020):
(23.3.2021)

Universitetsutbildning: Utbildningsstatistik slås samman

Universitetsutbildning statistik har sammanslagits med statistiken över studerande och examina. På den här sidan publicerades senast uppgifterna för år 2019 i maj 2020. Mera information i nyheten Utbildningsstatistik sammanslås.
(23.3.2021)

Yrkeshögskoleutbildning: Utbildningsstatistik slås samman

Yrkeshögskoleutbildning statistik har sammanslagits med statistiken över studerande och examina. På den här sidan publicerades senast uppgifterna för år 2019 i april 2020. Mera information i nyheten Utbildningsstatistik sammanslås.
(23.3.2021)

Yrkesutbildning: Utbildningsstatistik slås samman

Yrkesutbildning statistik har sammanslagits med statistiken över studerande och examina. På den här sidan publicerades senast uppgifterna för år 2019 i september 2020. Mera information i nyheten Utbildningsstatistik sammanslås.
(23.3.2021)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Volymindexet för försäljning har reviderats i de uppgifter som publicerades i mars

I volymindexet för försäljning inom byggverksamhet har en uppdaterad deflator tagits i bruk i samband med offentliggörandet i mars 2021. Uppdateringen av deflatorn syns som en precisering av försäljningsvolymen inom näringsgrenarna byggande av hus samt specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. I och med uppdateringen uppstår inget avbrott i tidsserien i de publicerade indexserierna och tolkningen av statistiken är också oförändrad.
(12.3.2021)

Nationalräkenskaper, årsvis: Uppgifterna om utrikeshandeln år 2019 reviderades i nationalräkenskaperna och betalningsbalansen

Uppgifterna om utrikeshandeln reviderades betydligt för år 2019 i uppgifterna om nationalräkenskaperna som publicerades 26.2.2021. Behovet av korrigering upptäcktes då mer detaljerade specifikationer av företagens omsättning och kostnader blev klara. De uppdaterade uppgifterna beräknades i nationalräkenskaperna på basis av företagens bokslut och specifikationer av resultaträkningarna för år 2019.
(26.2.2021)

Konjunkturindikator för produktionen: Ändringar i adresserna till databastabellerna över kvartalsräkenskaperna

Kvartalsräkenskaperna ändrar referensåret för volymserierna från år 2010 till år 2015. Detta medför ändringar i adresserna till de databastabeller som publiceras.
(16.2.2021)

Omsättning inom handeln: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2021 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2019-2020. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(15.2.2021)

Omsättning inom servicebranschen: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2021 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2019-2020. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(15.2.2021)

Omsättningsindex för industrin: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2021 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2019-2020. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(15.2.2021)

Omsättningsindex för industrin: Snabbare publicering av exportomsättning och inrikes omsättning inom industrin

Statistikcentralen börjar publicera uppgifter om exportomsättningen och inrikes omsättning inom industrin med en och en halv månads eftersläpning fr.o.m. uppgifterna för januari 2021. Uppgifterna publiceras för första gången med denna eftersläpning 15.3.2021. Tidigare har uppgifterna publicerats med en eftersläpning på två och en halv månad. Vid beräkningen av den senaste månadens uppgifter används tidsseriemodellering som hjälp. Den möjliggör en snabbare produktion av uppgifter. Ifråga om en del av näringsgrenarna kan de nyaste uppgifterna dock komma att revideras betydligt i senare offentliggöranden, men dessa näringsgrenar anges separat i databastabellerna.
(15.2.2021)

Lönesummaindex: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2021 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2019-2020. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(12.2.2021)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2021 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2019-2020. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(12.2.2021)

Omsättning inom servicebranschen: Preliminära uppgifter om omsättningen inom servicebranschen börjar publiceras

Statistikcentralen börjar publicera preliminära uppgifter om omsättningen inom servicebranschen fr.o.m. uppgifterna för februari 2021. De första preliminära uppgifterna publiceras 31.3.2021. Statistiken publiceras med en eftersläpning på omkring 30 dagar från statistikmånaden på näringsgrensnivån tjänster totalt. I tjänsterna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Utöver det statistiska offentliggörandet publiceras uppgifterna som tidsserier i databasen StatFin.
(21.1.2021)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Preliminära uppgifter om omsättningsindexet för byggverksamhet börjar publiceras

Statistikcentralen börjar publicera preliminära uppgifter om omsättningen inom byggverksamhet fr.o.m. uppgifterna för februari 2021. De första preliminära uppgifterna publiceras 31.3.2021. Statistiken publiceras med en eftersläpning på omkring 30 dagar från statistikmånaden på näringsgrensnivån byggverksamhet totalt. Utöver offentliggörandet publiceras uppgifterna som tidsserier i databasen StatFin.
(21.1.2021)

Omsättningsindex för industrin: Preliminära uppgifter om omsättningsindexet för industrin börjar publiceras

Statistikcentralen börjar publicera preliminära uppgifter om omsättningen inom industrin fr.o.m. uppgifterna för februari 2021. De första preliminära uppgifterna publiceras 31.3.2021. Statistiken publiceras med en eftersläpning på omkring 30 dagar från statistikmånaden på näringsgrensnivån industri totalt (TOL BCD). Utöver offentliggörandet publiceras uppgifterna som tidsserier i databasen StatFin.
(21.1.2021)

Omsättningsestimat för storföretag: Publiceringen av omsättningsestimat för storföretag upphör

Statistikcentralen lägger ned publiceringen av omsättningsestimatet för storföretag. Statistiken utkommer sista gången 29.1.2021 då uppgifterna om december år 2020 publiceras. Preliminära uppgifter som beskriver utvecklingen av omsättningen kommer att publiceras med omkring en månads eftersläpning fr.o.m. mars i år gällande omsättningsindexen för industrin, byggverksamhet och servicebranscher. Preliminära uppgifter om näringsgrenen handeln publiceras redan nu med en eftersläpning på något under en månad. Dessutom finns preliminära uppgifter om utvecklingen av omsättningen tillgängliga i form av experimentell statistik (på finska).
(21.1.2021)

Arbetskraftsundersökning: Publicering och distribution av arbetskraftsundersökningens uppgifter i början av år 2021

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyas i början av år 2021, vilket medför ändringar i publiceringen och distributionen av uppgifter.
(22.12.2020)

Byggnadskostnadsindex: Uppgifterna i byggnadskostnadsindexet har korrigerats

I byggnadskostnadsindexet har arbetskostnaderna korrigerats fr.o.m. uppgifterna för maj. Korrigeringen inverkar också på totalindexet på det sätt som figuren visar. Felet beror på att arbetsgivares arbetspensionsavgift tillfälligt sänktes med 2,6 procentenheter fr.o.m. maj 2020 till slutet av året. Nedgången i arbetspensionsavgifterna beaktades inte tidigare vid beräkningen av byggnadskostnadsindexet. Arbetskostnadernas viktandel i totalindexet är 40 procent.
(2.12.2020)

Byggnadskostnadsindex: Uppgifter i byggnadskostnadsindexet korrigeras 2.12.

Ett fel har upptäckts i byggnadskostnadsindexets uppgifter, vilket innebär att tidsserien korrigeras retroaktivt. Korrigeringarna gäller uppgifterna från maj 2020 till oktober 2020.
(27.11.2020)

Byggnads- och bostadsproduktion: Uppgifterna för april-juni i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen publiceras mindre omfattande än vanligt

Uppgifterna för april-juni i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen publiceras undantagsvis med ett snävare innehåll än vanligt utan databastabellen över bygglov, byggstarter och färdigställda projekt (12 FYE -- Byggnads - och bostadsproduktion, 1995M01-2020M05).
(25.8.2020)

Förtjänstnivåindex: Uppgifter om medellön i förtjänstnivåindexet har korrigerats i offentliggörandet

De uppgifter om medellön som publicerades 28.5.2020 i förtjänstnivåindexet har korrigerats. Korrigeringarna gäller inte indextalen för förtjänstnivåindexet eller förändringsprocenterna.
(22.6.2020)

Lönesummaindex: Lönesummaindexens uppgifter för april 2020 publiceras med hjälp av inkomstregistermaterial

I juni 2020 publicerar Statistikcentralen lönesummaindexen gällande uppgifterna för april 2020. Som källmaterial används uppgifter som fås direkt från inkomstregistret. Tidigare levererade Skatteförvaltningen materialet till Statistikcentralen. Uppgifterna har räknats på nytt fr.o.m. januari 2020 på basis av uppgifterna i inkomstregistret. På grund av ändringen kan uppgifterna för år 2020 komma att revideras.
(12.6.2020)

Kanaltrafiken: Produktionen av statistiken över kanaltrafiken som självständig statistik har upphört

Produktionen av statistiken över kanaltrafiken som självständig statistik har upphört. Uppgifterna i statistiken över kanaltrafiken publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över utrikes sjöfart och inrikes sjötrafik. De senaste uppgifterna, som gäller år 2019, har publicerats på Traficoms sidor gällande december 2019.
(11.6.2020)

Löner inom kommunsektorn: Löner inom kommunsektorn 2019: uppgifter har korrigerats

Statistikuppgifterna har korrigerats och statistiken har publicerats på nytt 26.5.2020. De korrigerade lönerna är högre än de uppgifter som publicerats tidigare: granskat på allmän nivå är skillnaden högst tio euro. Skillnaderna i uppgifterna på en mer detaljerad nivå, t.ex. i de yrkesspecifika uppgifterna, är i regel några tiotals euro jämfört med de uppgifter som publicerats tidigare. Dessutom är antalet hel- och deltidsanställda löntagare i statistiken något mindre efter korrigeringen.
(26.5.2020)

Aktiebostadspriser: Antalet köp av gamla aktiebostäder har reviderats retroaktivt

Anmälan av överlåtelseskatt ändrades i november 2019 och fr.o.m. uppgifterna för år 2019 har man börjat använda Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter som primärmaterial vid beräkningen av prisuppgifter för gamla aktiebostäder.
(11.5.2020)

Arbetskraftsundersökning: De första uppgifterna om arbetsgivarsektor enligt arbetskraftsundersökningens nya klassificering har publicerats 23.4.2020

I början av år 2020 har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk. Den baserar sig på standardklassificeringen Sektorindelningen 2012. Arbetsgivarsektoruppgifter enligt den nya klassificeringen har första gången publicerats 23.4.2020 i offentliggörandet för mars och första kvartalet. För att säkerställa kvaliteten på den klassificerade uppgiften publicerar vi uppgifterna om arbetsgivarsektor för januari och februari 2020 retroaktivt först nu.
(23.4.2020)

Konsumentprisindex: COVID-19 virusets inverkan på konsumentprisindexets datainsamling, behandlingen av material och indexberäkningen


(14.4.2020)

Omsättning inom servicebranschen: Vid beräkningen av produktionen av tjänster börjar man använda månadsmaterialet gällande producentprisindexet för tjänster

Vid beräkningen av produktionen av tjänster, dvs. volymen, börjar man använda månadsmaterialet gällande producentprisindexet för tjänster istället för som nu kvartalsmaterialet. Månadsmaterialet börjar användas vid deflateringen av omsättningen fr.o.m. uppgifterna för januari 2020.
(14.4.2020)

Aktiebostadspriser: Uppgifterna för början av året i statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har reviderats på grund av förändringar i materialet

Prisindexet för gamla aktiebostäder har beräknats på nytt fr.o.m. början av år 2019 med Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier och förändringar i dem). I och med förändringen i materialet är revideringen av uppgifter större än normalt och särskilt första kvartalet år 2019 har reviderats uppåt, med 1,1 procent för hela landet i års- och kvartalsförändringarna. I allmänhet är revideringen i kvartalsstatistiken mindre än +/- 0,5 procentenheter.
(31.3.2020)

Byggnads- och bostadsproduktion: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har förnyats


(24.3.2020)

Aktiebostadspriser: Prisuppgifter om gamla aktiebostäder publiceras 31.3.2020

Statistikcentralen publicerar i slutet av mars 2020 prisuppgifter om gamla aktiebostäder som gäller sista kvartalet år 2019. Utöver kvartalsuppgifterna publiceras månadsuppgifter för oktober–februari.
(19.3.2020)

Offentliga sektorns underskott och skuld: Uppdateringen av den europeiska manualen över underskott och skuld (MGDD[1]) medför förändringar i de offentliga samfundens underskott och skuld

Manualen över underskott och skuld uppdaterades i slutet av år 2019 och Statistikcentralen har inlett en genomgång av de ändringsbehov som detta medför. Till följd av det har särskilt skuldsiffrorna gällande åren 2016–2019 och i mindre utsträckning underskottssiffrorna uppdaterats.
(10.3.2020)

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis: Uppdateringen av den europeiska manualen över underskott och skuld (MGDD[1]) medför förändringar i de offentliga samfundens underskott och skuld

Manualen över underskott och skuld uppdaterades i slutet av år 2019 och Statistikcentralen har inlett en genomgång av de ändringsbehov som detta medför. Till följd av det har särskilt skuldsiffrorna gällande åren 2016–2019 och i mindre utsträckning underskottssiffrorna uppdaterats.
(10.3.2020)

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis: Uppdateringen av den europeiska manualen över underskott och skuld (MGDD[1]) medför förändringar i de offentliga samfundens underskott och skuld

Manualen över underskott och skuld uppdaterades i slutet av år 2019 och Statistikcentralen har inlett en genomgång av de ändringsbehov som detta medför. Till följd av det har särskilt skuldsiffrorna gällande åren 2016–2019 och i mindre utsträckning underskottssiffrorna uppdaterats.
(10.3.2020)

Offentliga sektorns finansräkenskaper: Uppdateringen av den europeiska manualen över underskott och skuld (MGDD[1]) medför förändringar i de offentliga samfundens underskott och skuld

Manualen över underskott och skuld uppdaterades i slutet av år 2019 och Statistikcentralen har inlett en genomgång av de ändringsbehov som detta medför. Till följd av det har särskilt skuldsiffrorna gällande åren 2016–2019 och i mindre utsträckning underskottssiffrorna uppdaterats.
(10.3.2020)

Skattepliktiga inkomster: Publiceringen av statistiken Skattepliktiga inkomster upphör

Publiceringen av statistiken Skattepliktiga inkomster upphör. Statistiken utkommer sista gången 9.3.2020, då uppgifter om år 2018 publiceras. Uppgifter om inkomsttagarnas skattepliktiga inkomster, avdrag och skatter finns i fortsättningen på skatteförvaltningens sidor: http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/
(9.3.2020)

Fastighetspriser: Statistikcentralens uppgifter om antal av gamla egnahemshus har harmoniserats med Lantmäteriverkets uppgifter


(5.3.2020)

Inkvarteringsstatistik: Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller har ombildats

Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller innehåller inte längre Storbritannien som lämnade Europeiska unionen 31.1.2020.
(27.2.2020)

Byggnads- och bostadsproduktion: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen förnyas


(25.2.2020)

Omsättning inom servicebranschen: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2018-2019. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(14.2.2020)

Omsättningsindex för industrin: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2018-2019. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(14.2.2020)

Omsättning inom handeln: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2018-2019. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(13.2.2020)

Lönesummaindex: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2018-2019. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(13.2.2020)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2018-2019. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(13.2.2020)

Inkomstfördelningsstatistik: Inkomststatistik publiceras i mars

Statistiken över skattepliktiga inkomster publiceras 9.3.2020, inkomstfördelningsstatistikens inkomstskillnader 10.3.2020 och regional utveckling av inkomster 11.3.2020. De här publiceringarna sköts fram från december 2019, eftersom Skatteförvaltningens statistikmaterial över personbeskattning för dessa publikationer ännu inte var färdigt.
(11.2.2020)

Skattepliktiga inkomster: Inkomststatistik publiceras i mars

Statistiken över skattepliktiga inkomster publiceras 9.3.2020, inkomstfördelningsstatistikens inkomstskillnader 10.3.2020 och regional utveckling av inkomster 11.3.2020. De här publiceringarna sköts fram från december 2019, eftersom Skatteförvaltningens statistikmaterial över personbeskattning för dessa publikationer ännu inte var färdigt.
(11.2.2020)

Statistik över skuldsättning: Publiceringen av statistik över skuldsättning skjuts fram

Publiceringen av statistik över skuldsättningsgraden i statistiken över skuldsättning skjuts fram. Den nya publiceringsdagen är 20.3.2020. Tidigare angivet datum var 14.2.2020. Orsaken till framflyttningen är att Skatteförvaltningens statistikmaterial med inkomstuppgifter har försenats.
(11.2.2020)

Aktiebostadspriser: Statistiken om prisstatistik över nya aktiebostäder har förnyats

Statistiken om prisstatistik över nya aktiebostäder har förnyats (pdf)
(31.1.2020)

Nationalräkenskaper, årsvis: Uppgifterna för år 2018 (t-2) publiceras i mars med detaljerad näringsgrensexakthet när man som källa får företagens reviderade årsuppgifter.

Inom nationalräkenskaperna publiceras 16.3.2020 de reviderade årsuppgifterna för statistikåret 2018. Före publikationen i mars har man i fråga om en tredjedel av nationalräkenskapernas företagsuppgifter för år 2018 använt indikatorbaserade material som beskriver produktionen mer tillförlitligt än insatsförbrukningen. Två tredjedelar av företagens förädlingsvärde har beräknats med hjälp av preliminära uppgifter på basis av företagens årsmaterial. Företagens årsmaterial innehåller också uppgifter som används vid beräkningen av insatsförbrukningen. Förädlingsvärdet beräknas som differensen mellan produktion och insatsförbrukning.
(31.1.2020)

Luftfart: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen

År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik. Tidigare har dessa publicerats av Traficom. Det är fråga om statistik över handelsflottan, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart samt järnvägsstatistik och statistik över vägtrafik. Uppgifterna i statistiken över kanaltrafiken publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över både utrikes sjöfart och inrikes sjötrafik. En helt ny trafikstatistikgren, dvs. flygtrafikstatistik, börjar dessutom publiceras.
(30.1.2020)

Handelsflottan: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen

År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik. Tidigare har dessa publicerats av Traficom. Det är fråga om statistik över handelsflottan, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart samt järnvägsstatistik och statistik över vägtrafik. Uppgifterna i statistiken över kanaltrafiken publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över både utrikes sjöfart och inrikes sjötrafik. En helt ny trafikstatistikgren, dvs. flygtrafikstatistik, börjar dessutom publiceras.
(30.1.2020)

Inrikes sjötrafik: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen

År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik. Tidigare har dessa publicerats av Traficom. Det är fråga om statistik över handelsflottan, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart samt järnvägsstatistik och statistik över vägtrafik. Uppgifterna i statistiken över kanaltrafiken publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över både utrikes sjöfart och inrikes sjötrafik. En helt ny trafikstatistikgren, dvs. flygtrafikstatistik, börjar dessutom publiceras.
(30.1.2020)

Järnvägsstatistik: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen

År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik. Tidigare har dessa publicerats av Traficom. Det är fråga om statistik över handelsflottan, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart samt järnvägsstatistik och statistik över vägtrafik. Uppgifterna i statistiken över kanaltrafiken publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över både utrikes sjöfart och inrikes sjötrafik. En helt ny trafikstatistikgren, dvs. flygtrafikstatistik, börjar dessutom publiceras.
(30.1.2020)

Vägstatistik: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen

År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik. Tidigare har dessa publicerats av Traficom. Det är fråga om statistik över handelsflottan, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart samt järnvägsstatistik och statistik över vägtrafik. Uppgifterna i statistiken över kanaltrafiken publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över både utrikes sjöfart och inrikes sjötrafik. En helt ny trafikstatistikgren, dvs. flygtrafikstatistik, börjar dessutom publiceras.
(30.1.2020)

Utrikes sjöfart: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen

År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik. Tidigare har dessa publicerats av Traficom. Det är fråga om statistik över handelsflottan, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart samt järnvägsstatistik och statistik över vägtrafik. Uppgifterna i statistiken över kanaltrafiken publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över både utrikes sjöfart och inrikes sjötrafik. En helt ny trafikstatistikgren, dvs. flygtrafikstatistik, börjar dessutom publiceras.
(30.1.2020)

Aktiebostadspriser: I statistiken Aktiebostadspriser publiceras tillsvidare inte priserna på gamla aktiebostäder

Avbrottet i publiceringen av uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder fortsätter tillsvidare.
(24.1.2020)

Konsumenternas förtroende: De långa tidsserierna för konsumenternas förtroende har publicerats på nytt med en nivåkorrigering

Tidsserierna för statistiken över konsumenternas förtroende är igen tillgängliga fr.o.m. år 1995: databastabellen. Enhetliga tidsserier beskriver befolkningen i åldern 18–74 år och man har där försökt beakta de förändringar som det nya datainsamlingssättet medfört.
(13.1.2020)

Statistik över regional företagsverksamhet: Den offentliga sektorns StatFin-databastabeller har uppdaterats i anslutning till statistiken över regional företagsverksamhet


(23.12.2019)

Finansräkenskaper: Databasen har kompletterats med en ny tabell

Databasen har kompletterats med en ny tabell Hushållens nyckeltal, kvartalsvis
(20.12.2019)

Arbetskraftsundersökning: Sektorindelningen 2012 införs i arbetskraftsundersökningen

Sektorindelningen 2012 införs i tillämpliga delar i arbetskraftsundersökningen fr.o.m. början av statistikåret 2020. Statistikcentralen har fattat beslut (dnr TK-41-444-19) om införandet av sektorindelningen 2012 i enheten för befolknings- och välfärdsstatistik. Målet är att förenhetliga klassificeringarna i och kvaliteten på statistikproduktionen samt öka statistikuppgifternas jämförbarhet.
(20.12.2019)

Struktur- och bokslutsstatistik över företag: StatFin-databastabellerna över icke-vinstsyftande organisationer har uppdaterats i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag

Databastabeller över icke vinstsyftande organisationer (tabellerna 11i1 och 11i2) har uppdaterats i StatFin-tjänsten i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag. Databastabellerna innehåller information om antalet icke vinstsyftande organisationer, antalet löntagare samt löner på näringsgrensindelningens 2-siffernivå.
(19.12.2019)

Inkomstfördelningsstatistik: Publiceringen av inkomststatistik skjuts fram till nästa år

Statistikcentralen publicerar inte inkomstfördelningsstatistik eller statistik över skattepliktiga inkomster i december, såsom planerat, eftersom det statistikmaterial över personbeskattning som Skatteförvaltningen producerar för dessa publikationer ännu inte är färdigt. Materialet blir färdigt först senare på grund av Skatteförvaltningens förnyelse av datasystemet. Eftersom det finns flera olika skeden i produktionen av uppgifterna, kan statistiken publiceras tidigast under senare hälften av januari.
(4.12.2019)

Skattepliktiga inkomster: Publiceringen av inkomststatistik skjuts fram till nästa år

Statistikcentralen publicerar inte inkomstfördelningsstatistik eller statistik över skattepliktiga inkomster i december, såsom planerat, eftersom det statistikmaterial över personbeskattning som Skatteförvaltningen producerar för dessa publikationer ännu inte är färdigt. Materialet blir färdigt först senare på grund av Skatteförvaltningens förnyelse av datasystemet. Eftersom det finns flera olika skeden i produktionen av uppgifterna, kan statistiken publiceras tidigast under senare hälften av januari.
(4.12.2019)

Flyttningsrörelsen: I statistiken över flyttningsrörelsen 2017 har uppgifterna om flyttning inom kommunen korrigerats 25.10.2019

Uppgifterna om flyttning inom kommunen för statistikåret 2017 har korrigerats. Orsaken till korrigeringen är ett fel som upptäckts i datasystemet som användes. Därför har en del av uppgifterna om flyttning inom kommuner under statistikåret 2017 inte bildats korrekt. De felaktiga uppgifterna om flyttning inom kommuner har korrigerats i de statistiska offentliggörandena och i databastabellerna 25.10.2019.
(26.11.2019)

Familjer: Offentliggörandet av arsöversikten Familjer framflyttas


(21.11.2019)

Nya och nedlagda företag: Revidering av juridisk form (25.7.2019)

I statistiken över nya och nedlagda företag har klassificeringen av företag reviderats enligt juridisk form.
(25.10.2019)

Struktur- och bokslutsstatistik över företag: Justeringen av videospelföretagens näringsgren har beaktats i struktur- och bokslutsstatistiken över företag 2018

Statistikcentralen har justerat uppgiften om näringsgren för närmare 300 företag vars affärsverksamhet rör videospel. Bakom justeringen ligger internationella statistikklassificeringar och EU-förordningar. Som ett resultat av enkäten ändrades näringsgrensuppgiften för omkring 30 företag från näringsgrenen IT-tjänster (TOL 62) till Förlagsverksamhet (TOL 58).
(9.10.2019)

Aktiebostadspriser: Avbrott i offentliggörandet av statistiken Aktiebostadspriser i november–december på grund av ändringar i anmälan av överlåtelseskatt

Statistiken Aktiebostadspriser publiceras inte i november–december eftersom material för en period på ungefär fem veckor inte ackumuleras på grund av verkställandet av lagändringen gällande överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens datasystemändring. Ändringen inverkar redan på offentliggörandet i oktober 31.10 eftersom material inte ackumuleras via anmälningar om överlåtelseskatt för hela det vanliga månadsmaterialet. Därför är uppgifterna inte är jämförbara med tidigare, i synnerhet när det gäller antal.
(7.10.2019)

Offentliga sektorns underskott och skuld: Den metodologiska manualen som styr den offentliga sektorns underskott och skuld statistiker (MGDD) har uppdaterad

Uppgifter gällande den offentliga sektorns underskott och skuld baserar sig på nationalräkenskaperna och de levereras till Europeiska kommissionen två gånger om året som en del av förfarandet vid alltför stora underskott (EDP). Den uppdaterade versionen av metodologiska manualen som styr statistikföringen, MGDD (Manual on Government Deficit and Debt, Implementation of ESA 2010), utkom i augusti 2019. Statistikcentralen har inlett en utvärdering av vad uppdateringen av manualen innebär i praktiken när det gäller uppgifterna om den offentliga ekonomis statistiken. Dessa revideringar kan leda till ändringar i kommande offentliggöranden av den offentliga sektorns underskott och skuld. Eventuella ändringar ska beskrivas i statistiken när de implementeras.
(30.9.2019)

Lönestrukturstatistik: Ändring i timlöneberäkningen i statistiken för år 2018


(6.9.2019)

Statistik över regional företagsverksamhet: Offentliggörandet av den preliminära statistiken över regional företagsverksamhet för år 2018 annulleras


(28.8.2019)

Aktiebostadspriser: Kvadratmeterpriser i statistiken över aktiebostadspriser har korrigerats

De genomsnittliga kvadratmeterpriserna på gamla aktiebostäder i statistiken över aktiebostadspriser har korrigerats 23.8.2019. Uppgifterna har korrigerats i tabellerna till statistiken som publicerades 31.7.2019 och i px web-tabellerna 112k, 112r, 112l, 112s, 112v gällande åren 2010–2019.
(23.8.2019)

Finländarnas resor: Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare

Statistikcentralen avbryter tillsvidare publiceringen av tertialuppgifterna om finländarnas resor. Syftet med avbrottet är att reservera tillräckligt med tid för att genomföra de ändringar av metoder som datainsamlingsmodellen ger upphov till för säkerställandet av kvaliteten på och kontinuiteten i statistiken. Enligt planerna kommer nästa publicering att äga rum senast i juni 202 och gäller då uppgifterna för år 2019.
(23.7.2019)

Lönesummaindex: Uppgifterna för januari 2019 publiceras med nytt källmaterial

I juni 2019 publicerar Statistikcentralen lönesummaindexen gällande uppgifterna för januari 2019. Som material används uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Uppgifterna har varit ofullständiga fr.o.m. början av året vilket beror på bristfälligheter i anmälningarna. Januariuppgifterna som publiceras nu kan ännu eventuellt preciseras i samband med att anmälningarna om löneuppgifterna i inkomstregistret kompletteras för dessa uppgifters del. Statistikcentralen följer kontinuerligt med hur uppgifterna kompletteras och beslutar varje månad skilt om det kommit in tillräckligt med material och om uppgifterna är tillräckligt högklassiga för att publiceras.
(12.6.2019)

Lönesummaindex: Justeringen av videospelföretagens näringsgrenar har beaktats i lönesummaindex för tjänster

Statistikcentralen har justerat uppgiften om näringsgren för närmare 300 företag vars affärsverksamhet rör videospel. Bakom justeringen ligger internationella statistikklassificeringar och EU-förordningar. Som ett resultat av enkäten ändrades näringsgrensuppgiften för omkring 30 företag från näringsgrenen IT-tjänster (TOL 62) till Förlagsverksamhet (TOL 58).
(11.6.2019)

Arbetskraftskostnadsindex: Basåret för arbetskraftskostnadsindexet byts ut

Det nya basåret för arbetskraftskostnadsindexet är år 2016. Indexserierna med basåret 2012 uppdateras inte längre. Gamla indexserier enligt basåret 2012=100 finns i databastabellerna StatFin. En enhetlig tidsserie finns fr.o.m. början av år 2007.
(7.6.2019)

Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Ändringar i denna statistik (kvartalsräkenskaperna 29.5.2019)

Ändringar har gjorts i kvartalsräkenskapernas beräkningsmetoder, av vilka den mest betydande är den mer omfattande användningen av Statistikcentralens volymindex som källmaterial för de näringsgrensvisa förädlingsvärdena. Med detta strävar man efter en mer enhetlig konjunkturbild med kvartalsräkenskaperna och volymindexet för industriproduktionen samt volymuppgifterna för omsättningsindexen för servicebranscherna. Ändringen har inte någon betydande inverkan på uppgifterna för år 2018, som revideras i och med de årsuppgifter som publiceras 20.6.
(28.5.2019)

Bostadshyror: Statistiken över bostadshyror har reviderats

Statistiken över bostadshyror har reviderats (pdf)
(9.5.2019)

Arbetskraftsundersökning: Offentliggörandet gällande nollavtal framflyttas

Offentliggörandet som gäller löntagarnas nollavtal framflyttas från det tidigare angivna datumet 9.5.2019. Nytt datum för offentliggörandet är 3.6.2019.
(3.5.2019)

Producentprisindex för tjänster: Beräkningen av producentprisindexen för tjänster har förnyats

Beräkningen av producentprisindexet för tjänster förnyades fr.o.m. indexet för första kvartalet 2019. I fortsättningen är indexen årliga kedjeindex.
(24.4.2019)

Lönesummaindex: Framställningen av statistik över lönesummaindexen avbryts tills vidare


(2.4.2019)

Konsumenternas förtroende: Många ändringar i konsumentbarometern från och med maj 2019

Namnet på konsumentbarometern ändras i maj 2019. Det nya namnet är konsumenternas förtroende. I datainsamlingen används ett längre namn, dvs. undersökning om konsumenternas förtroende.
(25.3.2019)

Skatter och avgifter av skattenatur: Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas

Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas i samband med nästa publicering (20.9.2019). I och med detta sker inga innehållsmässiga förändringar i skatternas tidsserier. I bifogade fil (pdf) finns benämningarna för olika skatter parallellt enligt den nya och gamla klassificeringen.
(15.3.2019)

Omsättning inom servicebranschen: Justeringen av videospelföretagens näringsgrenar har beaktats i omsättningsindexet för tjänster i mars 2019

Statistikcentralen har justerat uppgiften om näringsgren för närmare 300 företag vars affärsverksamhet rör videospel. Bakom justeringen ligger internationella statistikklassificeringar och EU-förordningar. Som ett resultat av enkäten ändrades näringsgrensuppgiften för omkring 30 företag från näringsgrenen IT-tjänster (TOL 62) till Förlagsverksamhet (TOL 58).
(14.3.2019)

Energipriser: Statistikföringen av oljeprodukter har övergått till Statistikcentralen

Statistikföringen av oljeprodukter som hört till Olje- och biodrivmedelsbranschen rf:s (ÖBA) verksamhet upphörde i november 2018. Statistikcentralen fortsätter ÖBA:s statistikföring av oljeuppgifter i tillämpliga delar.
(13.3.2019)

Konsumentprisindex: Beräkning av medelpriset på lätt bränolja


(11.3.2019)

Volymindex för industriproduktionen: Information om förnyelserna av volymindexet för industriproduktionen

samband med produktionen och publiceringen av volymindexet för industriproduktionen för januari 2019 har både årliga uppdateringar och helt nya ändringar genomförts. Med hjälp av dem förbättras statistikens kvalitet och koherens med nationalräkenskaperna.
(8.3.2019)

Lönesummaindex: Lönesummaindexens uppgifter för januari 2019 publiceras inte

På grund av bristfälligheter i materialet publicerar Statistikcentralen inte lönesummaindexens uppgifter för januari 2019. Fr.o.m. år 2019 används uppgifter som anmälts till inkomstregistret som material för lönesummaindexen. Bristfälligheterna i materialet beror på att alla nödvändiga anmälningar ännu inte finns i inkomstregistret.
(8.3.2019)

Omsättning inom servicebranschen: Volymindexet för servicenäringarna börjar publiceras i mars 2019


(8.3.2019)

Bostadshyror: Statistikföringen av bostadshyror revideras

Statistiken över bostadshyror revideras. Materialet som används vid framställningen av kvartalsstatistiken över bostadshyror kompletteras och den regionala indelningen för kvartalsstatistiken utvidgas till att motsvara nuvarande årsstatistik över hyror. I och med revideringen publiceras inte längre en separat årsstatistik över hyror. Den reviderade statistiken offentliggörs första gången 9.5.2019 och gäller uppgifterna om 1:a kvartalet 2019.
(7.3.2019)

Totalstatistik över inkomstfördelning: Statistikgrenarna inom inkomstfördelningsstatistiken sammanslås år 2019

Den urvalsbaserade inkomstfördelningsstatistiken och den registerbaserade totalstatistiken över inkomstfördelning slås samman till en enda inkomstfördelningsstatistik.
(1.3.2019)

Inkomstfördelningsstatistik: Statistikgrenarna inom inkomstfördelningsstatistiken sammanslås år 2019

Den urvalsbaserade inkomstfördelningsstatistiken och den registerbaserade totalstatistiken över inkomstfördelning slås samman till en enda inkomstfördelningsstatistik.
(1.3.2019)

Producentprisindex: Beräkningen av producentprisindexen förnyas

Beräkningen av producentprisindexen förnyas fr.o.m. indexet för januari 2019 på så sätt att indexen blir årliga kedjeindex.
(20.2.2019)

Konsumentprisindex: Konsumentprisindexet databastabell nr 011 uppdateras inte efter år 2018

Konsumentprisindexet databastabell nr 011 Medelpriser för konsumtionsvaror uppdateras inte efter år 2018. Medelpriser kan också i fortsättningen beräknas på basis av material som samlats in för konsumentprisindexet, men bara som ett avgiftsbelagt uppdrag.
(19.2.2019)

Omsättning inom handeln: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering

Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019. I fortsättningen publiceras alla omsättningsindex med en eftersläpning på omkring en och en halv månad efter utgången av statistikmånaden. Förnyelsen gäller också de mer detaljerade näringsgrenarna inom handeln. Vid beräkningen av den senaste månadens uppgifter används i fortsättningen tidsseriemodellering som hjälp. Den möjliggör en snabbare produktion av högklassiga uppgifter. Ifråga om en del av näringsgrenarna kan de senaste uppgifterna dock komma att revideras betydligt i senare offentliggöranden, men dessa näringsgrenar anges separat i databastabellerna. Tidsseriemodellering används för en del av näringsgrenarna också vid beräkningen av uppgifter som publiceras med två och en halv månaders eftersläpning. Snabbestimatet för detaljhandeln, som publiceras med något under en månads eftersläpning, ändras inte.
(14.2.2019)

Omsättningsindex för industrin: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering

Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019. I fortsättningen publiceras alla omsättningsindex med en eftersläpning på omkring en och en halv månad efter utgången av statistikmånaden. Förnyelsen gäller också de mer detaljerade näringsgrenarna inom handeln. Vid beräkningen av den senaste månadens uppgifter används i fortsättningen tidsseriemodellering som hjälp. Den möjliggör en snabbare produktion av högklassiga uppgifter. Ifråga om en del av näringsgrenarna kan de senaste uppgifterna dock komma att revideras betydligt i senare offentliggöranden, men dessa näringsgrenar anges separat i databastabellerna. Tidsseriemodellering används för en del av näringsgrenarna också vid beräkningen av uppgifter som publiceras med två och en halv månaders eftersläpning. Snabbestimatet för detaljhandeln, som publiceras med något under en månads eftersläpning, ändras inte.
(14.2.2019)

Omsättning inom servicebranschen: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering

Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019. I fortsättningen publiceras alla omsättningsindex med en eftersläpning på omkring en och en halv månad efter utgången av statistikmånaden. Förnyelsen gäller också de mer detaljerade näringsgrenarna inom handeln. Vid beräkningen av den senaste månadens uppgifter används i fortsättningen tidsseriemodellering som hjälp. Den möjliggör en snabbare produktion av högklassiga uppgifter. Ifråga om en del av näringsgrenarna kan de senaste uppgifterna dock komma att revideras betydligt i senare offentliggöranden, men dessa näringsgrenar anges separat i databastabellerna. Tidsseriemodellering används för en del av näringsgrenarna också vid beräkningen av uppgifter som publiceras med två och en halv månaders eftersläpning. Snabbestimatet för detaljhandeln, som publiceras med något under en månads eftersläpning, ändras inte.
(13.2.2019)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering

Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019. I fortsättningen publiceras alla omsättningsindex med en eftersläpning på omkring en och en halv månad efter utgången av statistikmånaden. Förnyelsen gäller också de mer detaljerade näringsgrenarna inom handeln. Vid beräkningen av den senaste månadens uppgifter används i fortsättningen tidsseriemodellering som hjälp. Den möjliggör en snabbare produktion av högklassiga uppgifter. Ifråga om en del av näringsgrenarna kan de senaste uppgifterna dock komma att revideras betydligt i senare offentliggöranden, men dessa näringsgrenar anges separat i databastabellerna. Tidsseriemodellering används för en del av näringsgrenarna också vid beräkningen av uppgifter som publiceras med två och en halv månaders eftersläpning. Snabbestimatet för detaljhandeln, som publiceras med något under en månads eftersläpning, ändras inte.
(13.2.2019)

Nationalräkenskaper, årsvis: Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter tidigareläggs till juni 2019

Vi reviderar publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter. Vi tidigarelägger publiceringen från juli till juni. Före midsommaren 20.6.2019 producerar vi uppgifter om föregående år med reviderat datainnehåll.
(25.1.2019)

Statistik över regional företagsverksamhet: Den offentliga sektorns StatFin-databastabeller har uppdaterats i anslutning till statistiken över regional företagsverksamhet


(24.1.2019)

Järnvägsstatistik: Statistiken produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom

Finlands järnvägsstatistik produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom i och med sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa av Trafikverkets funktioner.
(17.1.2019)

Inrikes sjötrafik: Statistiken produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom

Statistiken över sjötrafik produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom i och med sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa av Trafikverkets funktioner.
(17.1.2019)

Kanaltrafiken: Statistiken produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom

Statistiken över sjötrafik produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom i och med sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa av Trafikverkets funktioner.
(17.1.2019)

Utrikes sjöfart: Statistiken produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom

Statistiken över sjötrafik produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom i och med sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa av Trafikverkets funktioner.
(17.1.2019)

Vägstatistik: Statistiken produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom

Vägtrafikstatistiken produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom i och med sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa av Trafikverkets funktioner.
(17.1.2019)

Omsättning inom handeln: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med statistikpublikationen i januari 2019 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2017-2018. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(15.1.2019)

Omsättningsindex för industrin: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med statistikpublikationen i januari 2019 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2017-2018. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(15.1.2019)

Omsättning inom servicebranschen: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med statistikpublikationen i januari 2019 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2017-2018. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(14.1.2019)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med statistikpublikationen i januari 2019 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2017-2018. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(14.1.2019)

Lönesummaindex: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med statistikpublikationen i januari 2019 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2017-2018. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(11.1.2019)

Lönesummaindex: Lönesummaindexens källmaterial ändras år 2019

Fr.o.m. 1.1.2019 anmäls alla löne- och förvärvsinkomster som lönesummaindexet använder till inkomstregistret. Det innebär att de uppgifter som publiceras i mars 2019 gällande lönesummaindexet för januari 2019 härstammar från ett annat material än tidigare på grund av ändringen. Tidigare erhölls uppgifterna ur Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ.
(11.1.2019)

Volymindex för industriproduktionen: Preliminära uppgifter om förändringar i volymindexet för industriproduktionen

Fr.o.m. publiceringen av volymindexet för industriproduktionen 8.3.2019 genomförs ändringar i statistiken med vilka man förbättrar kvaliteten på statistiken och koherensen med nationalräkenskaperna.
(8.1.2019)

Statistik över regional företagsverksamhet: Offentliggörandet av statistiken över regional företagsverksamhet framflyttas


(20.12.2018)

Struktur- och bokslutsstatistik över företag: Bokslutsuppgifter med ny statistikenhet 2017

Utöver bokslutsuppgifter som baserar sig på juridiska enheter (FO-nummer) publicerar man nu uppgifter efter näringsgren baserat på företagsenhet när det gäller Struktur- och bokslutsstatistiken. Uppgifter för statistikåret 2017 är nu tillgängliga för första gången.
(18.12.2018)

Struktur- och bokslutsstatistik över företag: StatFin-databastabellerna över icke-vinstsyftande organisationer har uppdaterats i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag

Databastabeller över icke vinstsyftande organisationer (tabellerna 9–10) har uppdaterats i StatFin-tjänsten i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag. Databastabellerna innehåller information om antalet icke vinstsyftande organisationer, antalet löntagare samt löner på näringsgrensindelningens 2-siffernivå.
(18.12.2018)

Input-output: Input-outputstatistiken kompletteras med fastpristabeller

I input-outputstatistiken från år 2015 publiceras tillgångstabellen till baspris och användningstabellen till mottagarpris också i föregående års priser.
(5.12.2018)

Input-output: Input-outputstatistiken kompletteras med fastpristabeller

I input-outputstatistiken från år 2015 publiceras tillgångstabellen till baspris och användningstabellen till mottagarpris också i föregående års priser.
(5.12.2018)

Prisindex för offentliga utgifter: Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats och dess basår har ändrats. I det reviderade prisindexet för offentliga utgifter motsvarar viktstrukturen för indexet för statsekonomin statsbokslutet år 2014. Viktstrukturen för indexet för den kommunala ekonomin följer år 2015 för alla kommuners och samkommuners del.
(30.11.2018)

Familjer: Publiceringen av årsöversikten Familjer uppskjuts

Publiceringen av årsöversikten Familjer 2017 som skulle ha publicerats 21.11.2018 uppskjuts. Uppgifterna publiceras 5.12.2018.
(21.11.2018)

Flyttningsrörelsen: Inget offentliggörande om flyttningsrörelsen 14.12.2018

Statistikcentralen framställer inte ett andra offentliggörande om flyttningsrörelsen 14.12.2018 avvikande från vad vi tidigare meddelat. Orsaken till annulleringen av det andra offentliggörandet om flyttningsrörelsen är att det första offentliggörandet försenades. Uppgifterna om utbildning hos personer som flyttat gällande statistikåret 2017 är tillgängliga fr.o.m. 14.12.2018 i den avgiftsfria databasen StatFin samt i den avgiftsbelagda befolkningsstatistiktjänsten. .
(29.10.2018)

Prisindex för offentliga utgifter: Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

Prisindexet för offentliga utgifter 2010=100 korrigeras retroaktivt för att motsvara betydande förändringar och samtidigt ändras indexets basår till 2015. I det reviderade prisindexet för offentliga utgifter motsvarar viktstrukturen för indexet för statsekonomin statsbokslutet år 2014. Viktstrukturen för indexet för den kommunala ekonomin motsvarar boksluten år 2015. Det reviderade prisindexet för offentliga utgifter publiceras 30.11.2018.
(26.10.2018)

Befolkningsprognos: Ny befolkningsprognos publiceras i november: uppgifter på hela landets nivå

Statistikcentralen publicerar den nya befolkningsprognosen 16.11.2018. Befolkningsprognosen kommer att publiceras bara för hela landet, inte på regional nivå.
(15.10.2018)

Aktiebostadspriser: Realprisindexet för statistiken över aktiebostadspriserna har korrigerats för början av år 2018

Realprisindexet för statistiken över aktiebostadspriserna har korrigerats för början av år 2018 (pdf)
(8.10.2018)

Energianskaffning och -förbrukning: Ändringar i statistikföringen av lageruppgifter

Uppgifterna om energitorvlagret ingår inte i statistiken fr.o.m. 04/2018.
(28.9.2018)

Förhandsuppgifter om befolkningen: Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen flyttas fram

Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen för augusti 2018 flyttas fram till 25.9.2018. Orsaken är tekniska problem vid överföringen av uppgifter. Enligt tidigare meddelande skulle offentliggörandet ske 21.9.2018. Vi beklagar eventuella olägenheter som dröjsmålet kan orsaka.
(19.9.2018)

Betalningsbalans och utlandsställning: Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning flyttas fram

Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning 2018 flyttas fram. Nytt datum för offentliggörandet är 19.9.2018. Tidigare angivet datum var 14.9.2018. På grund av de omfattande störningarna i statens datatekniktjänster i måndags har Statistikcentralen inte kunnat säkerställa kvaliteten på produktionen enligt den ursprungliga ti
(14.9.2018)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Ändringar i beräkningen av den senaste uppgiften om omsättningsindex för byggverksamhet

Inom omsättningsindex för byggverksamhet införs fr.o.m. uppgifterna för juni 2018 ifråga om en del av näringsgrenarna en metodmässig tidsseriemodellering till hjälp vid beräkningen av uppgifter för den senaste månaden. Detta minskar de revideringar som beror på den långsamma ackumuleringen av material. Uppgifterna för den senaste månaden i statistiken publiceras med en eftersläpning på två och en halv månad.
(13.9.2018)

Industrins orderingång: Information om näringsgrensstrukturen för industrins orderingång och revidering av uppgifter

När det gäller industrins orderingång har man fr.o.m. uppgifterna för juni år 2018 avstått från textilindustrins undernäringsgrenar (TOL 13-14) vid beräkningen av aggregatindexet för fabriksindustrin. Av denna anledning kan uppgifterna för år 2018 eventuellt preciseras något när det gäller tidigare publicerade månader.
(10.8.2018)

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll: Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll har reviderats

Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byttes till 2015=100, när uppgifterna för det första kvartalet år 2018 publicerades 19.6.2018. Vid revideringen förnyades innehållet i indexet och viktstrukturerna uppdaterades.
(19.6.2018)

Finländarnas resor: Ändringar i statistiken Finländarnas resor

I statistiken över finländarnas resor har man fr.o.m. början av år 2018 också statistikfört dagsresor inom landet. I och med detta ökade det totala antalet fritidsresor inom landet med omkring 55 procent och det totala antalet tjänsteresor inom landet med omkring 120 procent. De totala antalen resor inom landet år 2018 är därför inte jämförbara med det totala antalet resor inom landet under tidigare år.
(7.6.2018)

Förtjänstnivåindex: Siffrorna i förtjänstnivåindexet för år 2015 har korrigerats i fråga om enskilda näringsgrenar

I förtjänstnivåindexet övergick man till beräkningsmetoden för kedjeindex när det gäller indexet år 2015=100. Siffrorna för år 2015 har korrigerats en gång efter 30.5.2017 då de publicerades som slutliga. Siffrorna korrigerades på grund av att viktstrukturen för basåret genomgick en uppdatering av engångsnatur.
(4.6.2018)

Turismräkenskaper: Turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor

De senaste rapporterna över turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor (sammandrag på svenska). Statistiktabellerna publiceras i Visit Finlands statistiktjänst (på finska och engelska). En beskrivning av metoden för turismräkenskaperna finns i statsrådets publikationsarkiv (sammandrag på svenska)
(23.5.2018)

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats och basåret har ändrats till år 2015. Samtidigt har viktstrukturen ändrats så att den följer basåret. Indexserierna med basåren 2010=100, 2005=100 och 2000=100 förlängs genom kedjning.
(15.5.2018)

Producentprisindex för lantbruk: Producentprisindex för lantbruk har reviderats

Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2015. Samtidigt har viktstrukturen ändrats så att den följer basåret. Indexserierna med basåren 2010=100, 2005=100 och 2000=100 förlängs genom kedjning.
(15.5.2018)

Aktiebostadspriser: Statistiken över aktiebostadspriser har förnyats 


(2.5.2018)

Producentprisindex för tjänster: Producentprisindexet för tjänster förnyas

Producentprisindexet för tjänster förnyas och basåret ändras till år 2015. Samtidigt uppdateras statistikens viktstrukturer att motsvara värdet av produktionen för år 2015. Även tjänstegrupps- och företagsurvalen uppdateras. I fortsättningen används som klassificering i offentliggörandena CPA-produktklassificeringen, istället för näringsgrensindelningen som tidigare använts. Indextal med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas 24.4.2018. Index med basåren 2010=100 och 2005=100 kommer att räknas framåt i tid genom kedjning med indexet med de senaste basåren, därmed utvecklas de på samma sätt som det index med basåret 2015=100.
(18.4.2018)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Basåret för omsättning inom byggverksamhet byts ut

Inom omsättningsindexen för byggverksamhet övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 12.4.2018.
(4.4.2018)

Omsättningsindex för industrin: Basåret för omsättning inom industrin byts ut

Inom omsättningsindexen för industrin övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 13.4.2018.
(4.4.2018)

Omsättning inom servicebranschen: Basåret för omsättning inom servicebranschen byts ut

Inom omsättningsindexen för servicebranschen övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 12.4.2018.
(4.4.2018)

Prisindex för ägarboende: Statistiken Prisindex för ägarboende läggs ned

Publiceringen av statistiken Prisindex för ägarboende upphör. Statistiken utkommer sista gången 4.4.2018 då uppgifterna om sista kvartalet år 2017 publiceras. I fortsättningen finns motsvarande uppgifter på Eurostats webbplats: http://ec.europa.eu/eurostat/web/housing-price-statistics
(4.4.2018)

Skatter och avgifter av skattenatur: Energiskatterna i statistikgrenen Skatter och avgifter av skattenatur har korrigerats

Energiskatterna i statistikgrenen Skatter och avgifter av skattenatur har korrigerats. Korrigeringen minskar skatteutfallet för år 2017 med 243 miljoner euro (ungefär 5 % av energiskatterna).
(29.3.2018)

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis: Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats

Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats. Korrigeringen gällde den offentliga sektorn. Erhållna produktskatter minskade med 243 miljoner euro, erhållna dividender minskade med 93 miljoner euro och betalda räntor minskade med 23 miljoner euro. Den sammanlagda inverkan på den offentliga sektorns nettoutlåning är -313 miljoner euro. Korrigeringen minskar förändringen av BNP med 0,1 %-enheter och den offentliga sektorns underskott i förhållande till BNP ökar med 0,2 %-enheter.
(29.3.2018)

Sektorräkenskaper kvartalsvis: Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats

Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats. Korrigeringen gällde den offentliga sektorn. Erhållna produktskatter minskade med 243 miljoner euro, erhållna dividender minskade med 93 miljoner euro och betalda räntor minskade med 23 miljoner euro. Den sammanlagda inverkan på den offentliga sektorns nettoutlåning är -313 miljoner euro. Korrigeringen minskar förändringen av BNP med 0,1 %-enheter och den offentliga sektorns underskott i förhållande till BNP ökar med 0,2 %-enheter.
(29.3.2018)

Nationalräkenskaper, årsvis: Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats

Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats. Korrigeringen gällde den offentliga sektorn. Erhållna produktskatter minskade med 243 miljoner euro, erhållna dividender minskade med 93 miljoner euro och betalda räntor minskade med 23 miljoner euro. Den sammanlagda inverkan på den offentliga sektorns nettoutlåning är -313 miljoner euro. Korrigeringen minskar förändringen av BNP med 0,1 %-enheter och den offentliga sektorns underskott i förhållande till BNP ökar med 0,2 %-enheter.
(29.3.2018)

Betalningsbalans och utlandsställning: Förädlingsvärdet för fabrikslös produktion har statistikförts som varuexport

En ändring har gjorts i tidsserien för varor och tjänster för år 2006–2013. Förädlingsvärdet för fabrikslös produktion, som tidigare hört till exporten av bearbetningstjänster, har statistikförts på export av varor. Till följd av ändringen sjunker nivån för tjänsteexporten, medan nivån för varuexporten stiger 2006–2013. Korrigeringen kommer inte att ändra på det sammanlagda värdet av exporten av varor och tjänster. Fr.o.m. statistikåret 2014 och framåt har ändringen redan gjorts i mars 2017.
(15.3.2018)

Betalningsbalans och utlandsställning: Importen av varor publiceras efter ursprungsland fr.o.m. år 2013

Importen av varor publiceras efter ursprungsland fr.o.m. år 2013. När det gäller åren 2006–2012 har importen statistikförts efter avsändningsland. På grund av ändringen är inte indelningen av varuimporten efter land för åren 2006–2012 jämförbar med tidsserien som börjar från år 2013.
(15.3.2018)

Betalningsbalans och utlandsställning: Utrikeshandeln inom betalningsbalansen följer nivåerna i nationalräkenskaperna

Nationalräkenskapernas och betalningsbalansens tidsserier för export och import för åren 2006–2013 har harmoniserats och tidsserien för det sammanlagda värdet av varor och tjänster är nu enhetlig med uppgifterna i nationalräkenskaperna. Tidsserierna för varor och tjänster blir enhetliga i samband med offentliggörandet av nationalräkenskaperna i juli.
(15.3.2018)

Utrikeshandel med varor och tjänster: Varuimporten statistikförs i fortsättningen efter ursprungsland

Tidigare har varuimporten statistikförts efter avsändningsland, men i fortsättningen statistikförs den efter ursprungsland. Ändringen påverkar bara siffrorna för varuimporten. I databastabellerna kan man i fortsättningen granska varuimporten både efter ursprungsland och avsändningsland. Ändringarna påverkar inte handeln med tjänster.
(15.3.2018)

Lönesummaindex: Basåret för Lönesummaindex byts ut

Inom lönesummaindexen övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 13.3.2018.
(9.3.2018)

Omsättning inom handeln: Basåret för omsättning inom handeln byts ut

Inom omsättningsindexen för handeln övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 13.3.2018.
(9.3.2018)

Volymindex för industriproduktionen: Information om byte av basÃ¥r för volymindexet för industriproduktionen och revidering av uppgifter


(9.3.2018)

Industrins orderingång: Information om byte av basår för industrins orderingång och revidering av uppgifter


(9.3.2018)

Bostadshyror: Studerande omfattas av allmänt bostadsbidrag från och med augusti 2017

Studerande omfattas av allmänt bostadsbidrag från och med augusti 2017. I bostadsbidragsmaterialet syntes förändringen så att den separata klassen studerande slopades och alla klienter som får bostadsbidrag klassificeras nu antingen som sådana som får allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare.
(8.3.2018)

Inkvarteringsstatistik: Ändringar i Inkvarteringsstatistikens målpopulation

Inkvarteringsstatistikens målpopulation har reviderats och fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 kompletterats med några inkvarteringsanläggningar som verkar inom hotell- och hostelnäringsgrenarna. Ändringens inverkan fr.o.m. år 2017 är omkring 2,5 procent av det totala antalet övernattningar. På grund av ändringen är uppgifterna fr.o.m. år 2017 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Uppgifterna för januari 2018 är jämförbara med uppgifterna för januari 2017.
(8.3.2018)

Jordbyggnadskostnadsindex: Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats

Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats och basåret har ändrats till 2015. Viktstrukturen för indexet har uppdaterats till att motsvara basåret.
(23.2.2018)

Omsättningsestimat för storföretag: Basåret för omsättningsestimat för storföretag byts ut

Inom omsättningsestimat för storföretag övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 28.2.2018.
(21.2.2018)

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll revideras

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll revideras fr.o.m. uppgifterna om första kvartalet år 2018. De reviderade indexen publiceras 19.6.2018. I samband med revideringen uppdateras klassificeringarna och viktstrukturen för beräkningen av indexen. Det reviderade totalindexet kommer inte att omfatta fastighetsskatt eller tomtarrende.
(19.2.2018)

Förhandsuppgifter om befolkningen: Två separata offentliggöranden om uppgifterna i förhandsstatistiken över befolkningen 2017

Statistikcentralen har 15.2.2018 offentliggjort uppgifterna om folkmängd i förhandsstatistiken över befolkningen gällande år 2017. Förhandsstatistiken över befolkningsförändringar 2017 produceras som ett separat offentliggörande 6.3.2018.
(15.2.2018)

Konsumenternas förtroende: Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019

Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer. Fr.o.m. år 2019 sker datainsamlingen genom en s.k. kombinerad datainsamling: förutom genom telefonintervjuer också på en webblankett. I samband med det minskas undersökningens uppgiftsinnehåll. I fortsättningen ligger tyngdpunkten på att utreda inställningar, förväntningar och avsikter angående ekonomin. Följande helheter tas bort från blanketten: föremål för sparande, investering och låntagande, finansieringssätt för köp av bostad och bil samt ägande av moderna apparater i hushållen. Statistikcentralen fortsätter att statistikföra förekomsten av apparater på andra sätt som specificeras senare.
(2.2.2018)

Förhandsuppgifter om befolkningen: Kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen publiceras 15.2.2018

Statistikcentralen publicerar 15.2.2018 kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen år 2017. I publikationen finns inte förhandsuppgifter om förändringar i folkmängden. Om publiceringen av dem informeras likaså 15.2.2018. Kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen publiceras också som databastabell.
(2.2.2018)

Producentprisindex: Producentprisindexen förnyas

roducentprisindexen förnyas och basåren ändras till år 2015. Samtidigt uppdateras statistikens viktstrukturer att motsvara produktions-, import- och exportvärdena för år 2015. Även produkt- och företagsurvalen uppdateras. I fortsättningen används som klassificering i offentliggörandena CPA-produktklassificeringen, istället för den näringsgrensindelning som tidigare använts. Indextal med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas 26.2.2018. Uppgifter med basåren 1949=100 och 2010=100 kommer att beräknas och publiceras även i fortsättningen.
(2.2.2018)

Aktiebostadspriser: Prisindexen för aktiebostäder revideras

Statistiken Aktiebostadspriser revideras fr.o.m. uppgifterna om första kvartalet 2018. De reviderade indexen publiceras 2.5.2018. Revideringen gäller månads- och kvartalsstatistiken över gamla aktiebostäder. I samband med revideringen uppdateras den statistiska metoden, kontrollförfarandena, viktstrukturen och klassificeringarna för beräkningen av indexen. Nytt basår blir år 2015. Utifrån indexen beräknas serier retroaktivt fr.o.m. år 2015 enligt den uppdaterade metoden.
(30.1.2018)

Förhandsuppgifter om befolkningen: Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen år 2017 framflyttas


(26.1.2018)

Nya och nedlagda företag: Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2017

Förändringen av statistikens källdata förvränger antalet nedlagda företag sedan andra kvartalet 2017. Av denna anledning publicerar vi för närvarande inte nya uppgifter för nedlagda företag eller företagsbeståndet.
(25.1.2018)

Omsättning inom handeln: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med statistikpublikationen i januari 2018 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2016-2017. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(15.1.2018)

Omsättningsindex för industrin: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med statistikpublikationen i januari 2018 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2016-2017. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(15.1.2018)

Lönesummaindex: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med statistikpublikationen i januari 2018 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2016-2017. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(12.1.2018)

Omsättning inom servicebranschen: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med statistikpublikationen i januari 2018 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2016-2017. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(12.1.2018)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

I samband med statistikpublikationen i januari 2018 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2016-2017. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.
(12.1.2018)

Deltagande i vuxenutbildning: Namnet på statistiken har ändrats


(4.1.2018)

CVTS, Företagens personalutbildning: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på statistiken CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning har ändrats till CVTS, Företagens personalutbildning.
(4.1.2018)

Fritidsdeltagande: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på statistiken Fritidsundersökning har ändrats till Fritidsdeltagande.
(4.1.2018)

Arbetsmiljö: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på statistiken Undersökning om arbetsförhållanden har ändrats till Arbetsmiljö.
(4.1.2018)

Tidsanvändning: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på statistiken Undersökningen om tidsanvändning har ändrats till Tidsanvändning.
(4.1.2018)

Betalningsbalans och utlandsställning: Förädlingsvärdet för fabrikslös produktion har fr.o.m. statistikåret 2014 statistikförts på export av varor


(21.12.2017)

Omsättning inom handeln: Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar ändras

Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar som beskriver preciseringen av uppgifterna ändras fr.o.m. uppgifterna för statistikåret 2016. Uppgifterna som beskriver revideringen av årsförändringarna baserar sig på den tidpunkt då de slutliga årsuppgifterna färdigställs. Då är det möjligt att bättre beakta bl.a. företagens slutliga klassificeringsuppgifter vid tidpunkten för statistikföringen. Företagens slutliga uppgifter blir färdiga i slutet av året efter statistikåret. Dessutom baserar sig revideringarna av årsuppgifterna enhetligt på ett officiellt årsmaterial, dvs. på den senaste struktur- och bokslutsstatistiken. Det nya beräkningssättet, som beskriver revideringen av uppgifter, beaktas fr.o.m. de uppgifter som publiceras i januari 2018.
(13.12.2017)

Lönesummaindex: Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar ändras

Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar som beskriver preciseringen av uppgifterna ändras fr.o.m. uppgifterna för statistikåret 2016. Uppgifterna som beskriver revideringen av årsförändringarna baserar sig på den tidpunkt då de slutliga årsuppgifterna färdigställs. Då är det möjligt att bättre beakta bl.a. företagens slutliga klassificeringsuppgifter vid tidpunkten för statistikföringen. Företagens slutliga uppgifter blir färdiga i slutet av året efter statistikåret. Dessutom baserar sig revideringarna av årsuppgifterna enhetligt på ett officiellt årsmaterial, dvs. på den senaste struktur- och bokslutsstatistiken. Det nya beräkningssättet, som beskriver revideringen av uppgifter, beaktas fr.o.m. de uppgifter som publiceras i januari 2018.
(13.12.2017)

Omsättning inom servicebranschen: Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar ändras

Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar som beskriver preciseringen av uppgifterna ändras fr.o.m. uppgifterna för statistikåret 2016. Uppgifterna som beskriver revideringen av årsförändringarna baserar sig på den tidpunkt då de slutliga årsuppgifterna färdigställs. Då är det möjligt att bättre beakta bl.a. företagens slutliga klassificeringsuppgifter vid tidpunkten för statistikföringen. Företagens slutliga uppgifter blir färdiga i slutet av året efter statistikåret. Dessutom baserar sig revideringarna av årsuppgifterna enhetligt på ett officiellt årsmaterial, dvs. på den senaste struktur- och bokslutsstatistiken. Det nya beräkningssättet, som beskriver revideringen av uppgifter, beaktas fr.o.m. de uppgifter som publiceras i januari 2018.
(13.12.2017)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar ändras

Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar som beskriver preciseringen av uppgifterna ändras fr.o.m. uppgifterna för statistikåret 2016. Uppgifterna som beskriver revideringen av årsförändringarna baserar sig på den tidpunkt då de slutliga årsuppgifterna färdigställs. Då är det möjligt att bättre beakta bl.a. företagens slutliga klassificeringsuppgifter vid tidpunkten för statistikföringen. Företagens slutliga uppgifter blir färdiga i slutet av året efter statistikåret. Dessutom baserar sig revideringarna av årsuppgifterna enhetligt på ett officiellt årsmaterial, dvs. på den senaste struktur- och bokslutsstatistiken. Det nya beräkningssättet, som beskriver revideringen av uppgifter, beaktas fr.o.m. de uppgifter som publiceras i januari 2018.
(13.12.2017)

Omsättningsindex för industrin: Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar ändras

Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar som beskriver preciseringen av uppgifterna ändras fr.o.m. uppgifterna för statistikåret 2016. Uppgifterna som beskriver revideringen av årsförändringarna baserar sig på den tidpunkt då de slutliga årsuppgifterna färdigställs. Då är det möjligt att bättre beakta bl.a. företagens slutliga klassificeringsuppgifter vid tidpunkten för statistikföringen. Företagens slutliga uppgifter blir färdiga i slutet av året efter statistikåret. Dessutom baserar sig revideringarna av årsuppgifterna enhetligt på ett officiellt årsmaterial, dvs. på den senaste struktur- och bokslutsstatistiken. Det nya beräkningssättet, som beskriver revideringen av uppgifter, beaktas fr.o.m. de uppgifter som publiceras i januari 2018.
(13.12.2017)

Fastighetspriser: Tillbakaräknade serier för statistiken över fastighetspriser publiceras fr.o.m. 2010

Utifrån indexen för gamla egnahemshus och småhustomter publiceras tillbakaräknade serier fr.o.m. år 2010 enligt den beräkningsmetod som reviderades tidigare i år. Beräkningen har gjort det möjligt att göra långsiktiga jämförelser av uppgifterna. Basåret för de tillbakaräknade serierna är 2010=100.
(4.12.2017)

Förhandsuppgifter om befolkningen: Nya offentliggöranden produceras inte gällande förhandsuppgifter om befolkningen år 2017

Nya offentliggöranden kommer inte att produceras gällande förhandsuppgifter om befolkningen år 2017. Reviderade siffror för år 2017 publiceras vid en tidpunkt som meddelas senare.
(28.11.2017)

Kommunekonomi: Uppgifterna i statistiken om kommunekonomin har korrigerats angående år 2015 och 2016

Statistikcentralen har korrigerat samkommunernas uppgifter angående statistikåret 2015. Korrigeringen berodde på felaktigheter i de tidigare insamlade uppgifterna. Samkommunernas uppgifter beträffande den specialiserade sjukvårdens och stödtjänsternas utgifter och intäkter i driftsekonomin ändrades på grund av korrigeringen. På grund av korrigeringen beträffande statistikåret 2015 reviderades även de procentuella förändringarna i publiceringen angående statistikåret 2016.
(3.11.2017)

Nationalräkenskaper, årsvis: Nationalräkenskapernas PDF-tabellpaket är tillgängligt

Enligt önskemål från användarna är Nationalräkenskapernas tabellpaket i PDF-format tillgängligt igen. På grund av tekniska orsaker kan tillgängligheten dock inte garanteras i fortsättningen. Motsvarande uppgifter finns i Statistikcentralens databas StatFin.
(8.9.2017)

Prisindex för ägarboende: Statistiken Prisindex för ägarboende har förnyats

Basåret för prisindexen för ägarboende har bytts till 2015=100. Vid beräkningen av indexen har det reviderade prisindexet för gamla egnahemshus använts och därför avviker uppgifterna i indexserien som beskriver köp av bostäder från tidigare publicerade uppgifter när det gäller åren 2015 och 2016. Bytet av basår beror på Eurostats krav att byta basåren för prisindexen för ägarboende till år 2015.
(30.6.2017)

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis: Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis statistik kommer att publicera information om statsborgen

Publiceringen av statsborgen (statsgarantier) som en separat statistik avslutade i mars 2017. Från och med nu kommer denna information att publiceras i Offentliga sektorns skuld kvartalsvis statistiken. Information kan hittas på statistikens hemsida under tabellerna. De första uppgifterna som publiceras på den nya platsen gäller första kvartalet 2017.
(29.6.2017)

Prisindex för offentliga utgifter: Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats och dess basår har ändrats till 2010. I det reviderade prisindexet motsvarar viktstrukturen för indexet för statsekonomin statsbokslutet år 2014 liksom viktstrukturen för indexet för den kommunala ekonomin motsvarar boksluten för alla kommuner och samkommuner år 2014.
(16.6.2017)

Avfallsstatistik: Databastabellerna för avfallsstatistik uppdateras efter 15.6.2017 publiceringen

Databastabellerna uppdaterades efter publiceringen, snarast möjligast.
(15.6.2017)

Energipriser: Definitionsändring i statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv

Från och med början av år 2017 avstår man vid definieringen av statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv från fast transportavstånd. I fortsättningen innehåller de här priserna transportkostnaderna för leverans till användningsplatsen.
(7.6.2017)

Nationalräkenskaper, årsvis: Nationalräkenskapernas PDF-tabellpaket läggs ned

I fortsättningen görs inget tabellpaket i PDF-format om nationalräkenskapernas årsuppgifter. Publikationen har innehållit centrala huvudaggregat samt sektorvisa uppgifter från tio år. Motsvarande uppgifter finns i Statistikcentralens databas StatFin.
(6.6.2017)

Fastighetspriser: Statistiken över fastighetspriser har förnyats

Statistiken över fastighetspriser har förnyats. Det gäller statistikföringen av priserna på gamla egnahemshus och småhustomter. De statistiska modellerna, kontrollförfarandena för affärerna, viktstrukturen och klassificeringarna vid beräkningen av indexen har förnyats. Också basåret för indexen har bytts. Det nya basåret är 2015=100.
(5.6.2017)

Förtjänstnivåindex: Databastabellerna för förtjänstnivåindexet uppdateras efter 30.5.2017 publiceringen

Förtjänstnivåindexet har publicerats 30.5.2017 med det nya basåret 2015=100. På grund av revideringen uppdaterades databastabellerna först efter publiceringen, snarast möjligast.
(30.5.2017)

Utrikeshandel med tjänster: Statistiken över utrikeshandel med tjänster har lagts ned


(30.5.2017)

Förhandsuppgifter om befolkningen: Publiceringen av preliminär befolkningsstatistik framflyttas av produktionsskäl

Datum för publicering av den preliminära befolkningsstatistiken har framflyttats: nytt datum för uppgifterna för mars är 9.6.2017 och för uppgifterna för april 16.6.2017. Orsaken är att det tagit mer tid än förväntat att avpassa Befolkningsregistercentralens nya materialform till Statistikcentralens produktionssystem.
(29.5.2017)

Omsättning inom handeln: Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar inte uppgifterna om omsättningsindexen för januari 2017

Omsättningsindexen började fr.o.m. uppgifterna för januari år 2017 använda Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ (tidigare periodskattematerial). Fr.o.m. januari har företag vars årliga omsättning är under 500 000 euro kunnat redovisa moms enligt betalningsprincipen istället för enligt prestationsprincipen. Dessutom har gränsen för tillämpning av kvartalsförfarandet höjts från nuvarande 50 000 euro till 100 000 euro. På motsvarande sätt har mervärdesbeskattningens gräns för kalenderårsförfarandet höjts från nuvarande 25 000 euro till 30 000 euro. Ändringen av rapporteringen av företagens periodskatteuppgifter kan påverka ackumuleringen av rapporterade momsuppgifter.
(13.4.2017)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar inte uppgifterna om omsättningsindexen för januari 2017

Omsättningsindexen började fr.o.m. uppgifterna för januari år 2017 använda Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ (tidigare periodskattematerial). Fr.o.m. januari har företag vars årliga omsättning är under 500 000 euro kunnat redovisa moms enligt betalningsprincipen istället för enligt prestationsprincipen. Dessutom har gränsen för tillämpning av kvartalsförfarandet höjts från nuvarande 50 000 euro till 100 000 euro. På motsvarande sätt har mervärdesbeskattningens gräns för kalenderårsförfarandet höjts från nuvarande 25 000 euro till 30 000 euro. Ändringen av rapporteringen av företagens periodskatteuppgifter kan påverka ackumuleringen av rapporterade momsuppgifter.
(13.4.2017)

Omsättning inom servicebranschen: Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar inte uppgifterna om omsättningsindexen för januari 2017

Omsättningsindexen började fr.o.m. uppgifterna för januari år 2017 använda Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ (tidigare periodskattematerial). Fr.o.m. januari har företag vars årliga omsättning är under 500 000 euro kunnat redovisa moms enligt betalningsprincipen istället för enligt prestationsprincipen. Dessutom har gränsen för tillämpning av kvartalsförfarandet höjts från nuvarande 50 000 euro till 100 000 euro. På motsvarande sätt har mervärdesbeskattningens gräns för kalenderårsförfarandet höjts från nuvarande 25 000 euro till 30 000 euro. Ändringen av rapporteringen av företagens periodskatteuppgifter kan påverka ackumuleringen av rapporterade momsuppgifter.
(12.4.2017)

Omsättningsindex för industrin: Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar inte uppgifterna om omsättningsindexen för januari 2017

Omsättningsindexen började fr.o.m. uppgifterna för januari år 2017 använda Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ (tidigare periodskattematerial). Fr.o.m. januari har företag vars årliga omsättning är under 500 000 euro kunnat redovisa moms enligt betalningsprincipen istället för enligt prestationsprincipen. Dessutom har gränsen för tillämpning av kvartalsförfarandet höjts från nuvarande 50 000 euro till 100 000 euro. På motsvarande sätt har mervärdesbeskattningens gräns för kalenderårsförfarandet höjts från nuvarande 25 000 euro till 30 000 euro. Ändringen av rapporteringen av företagens periodskatteuppgifter kan påverka ackumuleringen av rapporterade momsuppgifter.
(12.4.2017)

Volymindex för industriproduktionen: Ändringar i periodskattematerialet som används inom volymindexet för industriproduktionen

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen används när det gäller företag med mindre än 50 anställda uppgifter om omsättning som fås ur Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ.
(10.4.2017)

Prisindex för ägarboende: Basåret för prisindexen för ägarboende byts ut

Basåret för statistiken Prisindex för ägarboende byts ut fr.o.m. uppgifterna för 1:a kvartalet 2017. De reviderade indexen publiceras 30.6.2017. Nytt basår blir år 2015. Vid beräkningen av de uppdaterade indexen används reviderade prisindex för gamla egnahemshus, vilket innebär att de reviderade serierna avviker från tidigare publicerade när det gäller åren 2015 och 2016.
(3.4.2017)

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis: Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn

I januaripublikationen 2017 ändrades siffrorna för årsstatistiken för år 2015 mer än normalt när det gäller den offentliga sektorn. Detta innebär ändringar också i siffrorna för statistikgrenarna sektorräkenskaper kvartalsvis och offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis för åren 2015 och 2016. 
(17.3.2017)

Sektorräkenskaper kvartalsvis: Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn

I januaripublikationen 2017 ändrades siffrorna för årsstatistiken för år 2015 mer än normalt när det gäller den offentliga sektorn. Detta innebär ändringar också i siffrorna för statistikgrenarna sektorräkenskaper kvartalsvis och offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis för åren 2015 och 2016. 
(16.3.2017)

Betalningsbalans och utlandsställning: Kvartals- och månadsuppgifterna publiceras separat


(15.3.2017)

Betalningsbalans och utlandsställning: Kvartalsenkäten om finansiella fordringar och skulder ersätter månadsenkäten


(15.3.2017)

Betalningsbalans och utlandsställning: Redovisningen av fabrikslös produktion i utrikeshandeln ändras


(15.3.2017)

Omsättning inom handeln: Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen


(15.3.2017)

Omsättningsindex för industrin: Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen


(15.3.2017)

Utrikeshandel med varor och tjänster: Redovisningen av fabrikslös produktion i utrikeshandeln ändras

Från och med statistikåret 2014 ändras redovisningen av utrikeshandeln i nationalräkenskaperna och betalningsbalansen när det gäller den s.k. fabrikslösa produktionen. En fabrikslös producent avser ett företag som inte längre har egna fabriker i hemlandet, medan produktdesign, forskning och produktutveckling samt administration sker i Finland. En betydande del av värdet på slutprodukterna som företaget låtit tillverka utgörs av användning av immateriella rättigheter som företaget äger. Tidigare var marginalen för fabrikslös produktion, dvs. nettoförsäljningen från utlandet till utlandet, Finlands export av tjänster. Fr.o.m. statistikåret 2014 redovisas denna marginal som Finlands varuexport. I tillgångs- och användningstabellerna ändras redovisningen av produkter från tjänsteprodukt till vara enligt såld slutprodukt. Ändringen i redovisningen minskade exporten av tjänster och ökade exporten av varor med 1,1 miljarder euro under statistikåret 2014. Den totala exporten av varor och tjänster var oförändrad.
(14.3.2017)

Omsättning inom servicebranschen: Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen

Vid produktionen av omsättningsindexen används förutom Statistikcentralens egen datainsamling också i väsentlig grad Skatteförvaltningens periodskattematerial, som omfattar nästan hela företagsverksamheten i Finland. Periodskatteuppgifterna består av uppgifter om moms och arbetsgivarprestationer.
(14.3.2017)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen

Vid produktionen av omsättningsindexen används förutom Statistikcentralens egen datainsamling också i väsentlig grad Skatteförvaltningens periodskattematerial, som omfattar nästan hela företagsverksamheten i Finland. Periodskatteuppgifterna består av uppgifter om moms och arbetsgivarprestationer.
(13.3.2017)

Volymindex för industriproduktionen: Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

Vikterna för arbetsställena och industry har ändrats för att motsvara situationen år 2015.
(10.3.2017)

Statsgarantier: Publiceringen av statsgarantier upphör

Publiceringen av statsgarantier upphör. De sista uppgifterna, som gäller fjärde kvartalet år 2016, publiceras 7.3.2017. Informationen om statsgarantier kommer i fortsättningen att publiceras i Offentliga sektorns skuld kvartalsvis statistik.
(7.3.2017)

Fastighetspriser: Prisindexet för fastigheter revideras

Statistiken över fastighetspriser förnyas fr.o.m. uppgifterna för första kvartalet 2017. De reviderade indexen publiceras 5.6.2017. Revisionen gäller statistikföringen av priserna på gamla egnahemshus och småhustomter. Den statistiska modellen, kontrollförfarandena, viktstrukturen och klassificeringarna vid beräkningen av indexen förnyas. Också basåret för prisindexen för gamla egnahemshus och tomter byts ut. Nytt basår blir år 2015.
(6.3.2017)

Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Redovisningen av fabrikslös produktion i utrikeshandeln ändras

Från och med statistikåret 2014 ändras redovisningen av utrikeshandeln i nationalräkenskaperna när det gäller den s.k. fabrikslösa produktionen.
(27.2.2017)

Volymindex för industriproduktionen: Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen för år 2015 är slutliga. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på statistiken över regional företagsverksamhet. För att beräkna de slutliga årsförändringarna har bruttovärdeförändringarna på näringsgrensindelningens 3-siffernivå dividerats med motsvarande näringsgrenars förändring av producentprisindexet. Med den koefficient som erhålls har man korrigerat det månatliga indexets preliminära årsförändring. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet inverkar på indextalen och förändringsprocenterna för år 2015.
(10.2.2017)

Input-output: Redovisningen av fabrikslös produktion i utrikeshandeln ändras


(9.2.2017)

Nationalräkenskaper, årsvis: Redovisningen av fabrikslös produktion i utrikeshandeln ändras

Från och med statistikåret 2014 ändras redovisningen av utrikeshandeln i nationalräkenskaperna när det gäller den s.k. fabrikslösa produktionen. En fabrikslös producent avser ett företag som inte längre har egna fabriker i hemlandet, medan produktdesign, forskning och produktutveckling samt administration sker i Finland. En betydande del av värdet på slutprodukterna som företaget låtit tillverka utgörs av användning av immateriella rättigheter som företaget äger. Tidigare var marginalen för fabrikslös produktion, dvs. nettoförsäljningen från utlandet till utlandet, Finlands export av tjänster. Fr.o.m. statistikåret 2014 redovisas denna marginal som Finlands varuexport. I tillgångs- och användningstabellerna ändras redovisningen av produkter från tjänsteprodukt till vara enligt såld slutprodukt. Ändringen i redovisningen minskade exporten av tjänster och ökade exporten av varor med 1,1 miljarder euro under statistikåret 2014. Den totala exporten av varor och tjänster var oförändrad.
(31.1.2017)

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål: Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn

I januaripublikationen 2017 ändrades siffrorna för statistikåret 2015 när det gäller den offentliga sektorn mer än normalt. Förändringen beror på revideringen av det viktigaste källmaterialet för lokalförvaltningssektorn, statistiken över kommunekonomin. Revideringen förbättrar uppgifternas kvalitet, men medför ett avbrott i tidsserierna mellan åren 2014 och 2015. Uppgifterna mellan dessa år är inte nödvändigtvis jämförbara. Ändringen inverkar på summauppgifterna om lokalförvaltningen (sektor S1313) och den offentliga sektorn.
(31.1.2017)

Nationalräkenskaper, årsvis: Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn

I januaripublikationen 2017 ändrades siffrorna för statistikåret 2015 när det gäller den offentliga sektorn mer än normalt. Förändringen beror på revideringen av det viktigaste källmaterialet för lokalförvaltningssektorn, statistiken över kommunekonomin. Revideringen förbättrar uppgifternas kvalitet, men medför ett avbrott i tidsserierna mellan åren 2014 och 2015. Uppgifterna mellan dessa år är inte nödvändigtvis jämförbara. Ändringen inverkar på summauppgifterna om lokalförvaltningen (sektor S1313) och den offentliga sektorn.
(31.1.2017)

Byggnads- och bostadsproduktion: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats


(23.1.2017)

Miljöaffärsverksamhet: Statistikens källmaterial och beräkningsmetod har förändrats.


(16.12.2016)

Regionalräkenskaper: Preliminära uppgifter om regionalräkenskaperna

Fr.o.m. december 2016 publiceras regionalräkenskapernas uppgifter om produktionen och sysselsättningen med en snabbare tidtabell. Preliminära uppgifter publiceras med en eftersläpning på 12 månader. Preliminära uppgifter för statistikåret 2015 och uppgifter med ett mer omfattande datainnehåll för åren 2000–2014 är tillgängliga som separata tidsserier.
(9.12.2016)

Betalningsbalans och utlandsställning: Ändringar i datainnehållet i statistiken över betalningsbalansen


(30.9.2016)

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis: Nytt säsongrensningsprogram införs


(22.6.2016)

Olycksfall i arbetet: Olycksfall i arbetet i 2014 publiceras i november 2016

Statistik för året 2014 blir försenad på grund av fel i statistikmaterialet. Felen måste korrigeras innan sammanställning av statistiken publiceras. Publiceringen sker senast i november 2016.
(16.6.2016)

Lönesummaindex: Nytt sätt att behandla nedläggning av småföretag

Inom lönesummagraferna införs fr.o.m. uppgifterna för maj 2016 ett nytt sätt att behandla uppgifter om nedläggning av småföretag. Behandlingen ändras så att inverkan av nedläggningen på index sker utan eftersläpning.
(10.6.2016)

Aktiebostadspriser: Statistikcentralen har förnyat beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder

Beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder reviderades i samband med publiceringen av uppgifterna om första kvartalet 2016. Vid förnyelsen förbättrade man den gemensamma användningen av uppgifter om affärer och olika registermaterial, vilket betyder att man i framtiden, bättre än tidigare, kan särskilja affärer med gamla aktiebostäder från affärer med nya aktiebostäder.
(28.4.2016)

Volymindex för industriproduktionen: Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen


(10.3.2016)

Arbetskraftskostnadsindex: Nytt säsongrensningsprogram införs


(10.3.2016)

Aktiebostadspriser: Statistikcentralen förnyar beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder

Beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder revideras i samband med publiceringen av uppgifterna om första kvartalet 2016. Vid förnyelsen har man förbättrat den gemensamma användningen av uppgifter om affärer och olika registermaterial, vilket betyder att man bättre än tidigare kan särskilja affärer med gamla aktiebostäder från affärer med nya objekt.
(4.3.2016)

Arbetskraftsundersökning: Innehållet i databastabellerna om arbetskraftsundersökningen har utökats


(23.2.2016)

Arbetskraftsundersökning: Nytt säsongrensningsprogram införs


(23.2.2016)

Redovisning av handeln efter region: Publiceringen av statistiken över redovisning av handeln efter region har upphört

Publiceringen av statistiken över redovisning av handeln efter region har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2009, har offentliggjorts 29.4.2011.
(18.2.2016)

Volymindex för industriproduktionen: Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen


(10.2.2016)

Byggnadskostnadsindex: Basåret för byggnadskostnadsindexet byts ut fr.o.m. uppgifterna för januari 2016


(13.1.2016)

Statistik över regional företagsverksamhet: Statistiken över regional företagsverksamhet år 2014 publiceras med ett snävare innehåll än vanligt

Uppgifter om arbetsställenas brutto- och förädlingsvärde publiceras inte denna gång. Därför uppdateras inte 18.12.2015 uppgifterna om år 2014 i databastabellerna 7 Arbetsställenas brutto- och förädlingsvärde efter näringsgren och landskap 20132014* och 8 Arbetsställenas brutto- och förädlingsvärde efter näringsgren, landskap och storleksklass 20132014*.
(18.12.2015)

Konsumentprisindex: Konsumtionsprisindexet förnyas vid årsskiftet

I konsumtionsprisindexet införs en ny europeisk ändamålsklassificering av individuell konsumtion (ECOICOP European Classification of Individual Consumption according to Purpose) kompletterad med nationella undergrupper. Dessutom övergår man till ett nytt basår 2015=100. Förändringarna gäller följande indexserier:
(16.12.2015)

Byggnadskostnadsindex: Basåret för byggnadskostnadsindexet byts ut

Basåret för byggnadskostnadsindexet byts ut i början av år 2016. Det nya indexets viktstrukturer uppdateras för att svara mot kostnadsstrukturerna inom den yrkesmässiga nybyggnationen av hus. Dessutom uppdateras urvalet av produkter så att de motsvarar de nya byggnadstekniska bestämmelserna. Också täckningen av företagsurvalet breddas.
(14.12.2015)

Finansieringsleasing: Publiceringen av statistiken över finansiell leasing har upphört

Publiceringen av statistiken över finansiell leasing har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2014, har offentliggjorts 30.4.2015. Uppgifter om finansiell leasing kan i fortsättningen beställas som en avgiftsbelagd produkt.
(10.12.2015)

Kreditbeståndet: Publiceringen av statistiken över kreditbeståndet upphör

Publiceringen av statistiken över kreditbeståndet upphör. De sista uppgifterna, som gäller fjärde kvartalet år 2015, publiceras 18.3.2016. Statistiska uppgifter om kreditgivningen kommer i fortsättningen att publiceras i finansräkenskaperna och Finlands Banks statistik.
(10.12.2015)

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis: Framställningen och publiceringen av statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis upphör

De sista uppgifterna som publiceras gäller statistikåret 2015. Gamla offentliggöranden och databastabeller kommer att finnas tillgängliga på statistikens ingångssida. Fr.o.m. första kvartalet statistikåret 2016 kommer liknande uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi att publiceras i statistiken Kommunekonomi kvartalsvis. Mera information
(7.12.2015)

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet: Framställningen och publiceringen av statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet upphör

De sista uppgifterna som publiceras gäller statistikåret 2014. Gamla offentliggöranden och databastabeller kommer att finnas tillgängliga på statistikens ingångssida. Fr.o.m. statistikåret 2015 kommer uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi att publiceras i statistiken Kommunekonomi. Mera information.
(7.12.2015)

Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Nytt säsongrensningsprogram införs

I kvartalsräkenskaperna har ett nytt säsongrensningsprogram JDemetra+ införts fr.o.m. uppgifterna för tredje kvartalet 2015. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensningsmetoden. Den påverkar inte heller tolkningen och användningen av tidsserier. Läs mer om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet.
(4.12.2015)

Konjunkturindikator för produktionen:


(13.11.2015)

Personresurser inom vetenskap och teknologi: Produktionen av statistik över personresurser inom vetenskap och teknologi har upphört


(5.8.2015)

Prisindex för ägarboende: Uppgifterna för år 2014 i statistiken över prisindex för ägarboende har korrigerats

Indexet som mäter boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder har korrigerats när det gäller uppgifterna för år 2014 (Prisindex för ägarboende, O-serien). I uppgifterna upptäcktes fel som berodde på fel i viktningen som användes vid beräkningen. Korrigeringen gäller alla kvartal år 2014.
(12.6.2015)

Arbetskraftskostnadsindex: Basåret för arbetskraftskostnadsindexet byts ut

Det nya basåret för arbetskraftskostnadsindexet är år 2012. Indexserierna med basåret 2008 uppdateras inte längre. Gamla indexserier enligt basåret 2008=100 finns i databastabellerna Statfin. En enhetlig tidsserie finns fr.o.m. början av år 2007.
(9.6.2015)

Statistik över regional företagsverksamhet: Databastabellerna med uppgifter om arbetsställen har publicerats

Databastabellerna i statistiken över regional företagsverksamhet har nu publicerats på en mer detaljerad nivå. Databastabellerna innehåller uppgifter om anställda och omsättning vid företagens arbetsställen efter region och kommun samt på näringsgrensindelningens 5-siffernivå. Innehållet i de nu uppdaterade databastabellerna motsvarar innehållet i databastabellerna om arbetsställen i företagsregistrets nedlagda årsstatistik.
(21.5.2015)

Statistik över statens produktivitet: Produktionen av statistik över statens produktivitet har lagts ned


(13.5.2015)

Byggnads- och bostadsproduktion: Fortfarande avbrott i produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen estimerade uppgifter publiceras 19.5.2015 

Avbrottet i produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen som började i januari fortsätter tills vidare. Statistikcentralen publicerar dock 19.5.2015 estimerade uppgifter om byggnads- och bostadsproduktionen. Uppgifterna publiceras om bygglov som beviljats efter olika användningssyfteklasser, påbörjade byggprojekt och volymen av nybyggnad.
(7.5.2015)

Omsättning inom servicebranschen: Nytt säsongrensningsprogram införs


(15.4.2015)

Omsättningsindex för industrin: Nytt säsongrensningsprogram införs

Inom omsättningsindexen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensingsmetoden. Inte heller påverkar den tolkningen och användningen av tidsserier. Läs om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet.
(15.4.2015)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Nytt säsongrensningsprogram införs

Inom omsättningsindexen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensingsmetoden. Inte heller påverkar den tolkningen och användningen av tidsserier. Läs om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet.
(14.4.2015)

Volymindex för industriproduktionen: Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen för år 2013 är slutliga. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på statistiken över regional företagsverksamhet. För att beräkna de slutliga årsförändringarna har bruttovärdeförändringarna på näringsgrensindelningens 3-siffernivå dividerats med motsvarande näringsgrenars förändring av producentprisindexet. Med den koefficient som erhålls har man korrigerat det månatliga indexets preliminära årsförändring. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet inverkar på indextalen och förändringsprocenterna för år 2013.
(10.4.2015)

Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi: Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskar

Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskade i samband med offentliggörandet av uppgifterna för år 2013. På grund av att resurserna som används för statistiken minskade var man tvungen att skära ned antalet databastabeller.
(2.4.2015)

Brott och tvångsmedel: Statistik över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistik bildar statistik över brott och tvångsmedel

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistiken har sammanslagits till den nya statistikgrenen om brott och tvångsmedel. Det första offentliggörandet av den nya statistikgrenen sker 31.3.2015. Det beskriver brottslighet som kommit till kännedom 2014. Nästa offentliggörande är brottslighet som kommit till kännedom, första kvartalet 2015, som publiceras 21.4.2015. Statistik över tvångsmedel 2014 publiceras 20.5.2015. Ett separat offentliggörande om familjevåld och våld i nära relationer produceras i slutet av maj.
(31.3.2015)

Tvångsmedel: Statistik över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistik bildar statistik över brott och tvångsmedel

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistiken har sammanslagits till den nya statistikgrenen om brott och tvångsmedel. Det första offentliggörandet av den nya statistikgrenen sker 31.3.2015. Det beskriver brottslighet som kommit till kännedom 2014. Nästa offentliggörande är brottslighet som kommit till kännedom, första kvartalet 2015, som publiceras 21.4.2015. Statistik över tvångsmedel 2014 publiceras 20.5.2015. Ett separat offentliggörande om familjevåld och våld i nära relationer produceras i slutet av maj.
(19.3.2015)

Brottslighet som kommit till polisens kännedom: Statistik över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistik bildar statistik över brott och tvångsmedel

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistiken har sammanslagits till den nya statistikgrenen om brott och tvångsmedel. Det första offentliggörandet av den nya statistikgrenen sker 31.3.2015. Det beskriver brottslighet som kommit till kännedom 2014. Nästa offentliggörande är brottslighet som kommit till kännedom, första kvartalet 2015, som publiceras 21.4.2015. Statistik över tvångsmedel 2014 publiceras 20.5.2015. Ett separat offentliggörande om familjevåld och våld i nära relationer produceras i slutet av maj.
(19.3.2015)

Lönesummaindex: Nytt säsongrensningsprogram införs 

Inom lönesummaindexen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensingsmetoden. Inte heller påverkar den tolkningen och användningen av tidsserier. Läs om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet.
(13.3.2015)

Omsättning inom handeln: Nytt säsongrensningsprogram införs

Inom omsättningsindexen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensingsmetoden. Inte heller påverkar den tolkningen och användningen av tidsserier. Läs om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet.
(12.3.2015)

Volymindex för industriproduktionen: Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

Vikterna för arbetsställena har ändrats för att motsvara situationen år 2013. Näringsgrenarna 29 tillverkning av motorfordon och 30 tillverkning av andra transportmedel offentliggörs fr.o.m. januari 2015 tillsammans under näringsgrenen tillverkning av transportmedel 2930.
(10.3.2015)

Nationalräkenskaper, årsvis: Ändring i nationalräkenskapernas StatFin-tabeller

Från tabellerna Fast bruttoinvestering 1975-2013 samt Det fasta kapitalets bruttostock, nettostock, kapitalförslitning och minskning 1975-2013 eliminerades uppgiften om tillgångar N1171 Forskning och utveckling. Uppgifterna publiceras i en separat tabell Forskning och utveckling fasta bruttoinvesteringar, fasta kapitalets bruttostock och nettostock 1975-2013.
(10.3.2015)

Omsättningsestimat för storföretag: Nytt säsongrensningsprogram införs


(27.2.2015)

Byggnads- och bostadsproduktion: Framställningen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen avbryts 

Statistikcentralen avbryter tills vidare produktionen av uppgifter om statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen. Uppgifterna kan inte produceras och publiceras, eftersom Befolkningsregistercentralen (BRC) inte kan leverera de byggnadsregisteruppgifter som används som datakälla för statistiken. Statistiken börjar produceras igen när kvaliteten på uppgifterna kan säkerställas.
(5.2.2015)

Förvaltningsdomstolars avgöranden: Produktionen av statistiken över förvaltningsdomstolars avgöranden har lagts ned

Produktionen av statistiken har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i september år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.
(29.1.2015)

Hovrätternas avgöranden: Produktionen av statistiken över hovrätternas avgöranden har lagts ned

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i juni år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.
(29.1.2015)

Högsta domstolens avgöranden: Produktionen av statistiken över högsta domstolens avgöranden har lagts ned

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i oktober år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.
(29.1.2015)

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden: Produktionen av statistiken över högsta förvaltningsdomstolens avgöranden har lagts ned

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i september år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.
(29.1.2015)

Offentlig rättshjälp: Produktionen av statistiken över offentlig rättshjälp har lagts ned

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i november år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.
(29.1.2015)

Tingsrätternas avgöranden i brottmål: Produktionen av statistiken över tingsrätternas avgöranden i brottmål har lagts ned

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i juni år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.
(29.1.2015)

Tingsrätternas avgöranden i civilmål: Produktionen av statistiken över tingsrätternas avgöranden i civilmål har lagts ned

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i april år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.
(29.1.2015)

Åklagarens avgöranden: Produktionen av statistiken över åklagarens avgöranden har lagts ned

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i maj år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.
(29.1.2015)

Byggnads- och bostadsproduktion: Offentliggörandet av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen skjuts fram


(20.1.2015)

Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik: Produktionen av kostnadsindexet för taxi- och ambulanstrafiken i form av allmän samhällsstatistik upphör

Produktionen av kostnadsindexet för taxi- och ambulanstrafiken i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för taxi- och ambulanstrafiken kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.
(20.1.2015)

Kostnadsindex för anläggningsmaskiner: Produktionen av kostnadsindexet för anläggningsmaskiner i form av allmän samhällsstatistik upphör

Produktionen av kostnadsindexet för anläggningsmaskiner i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för anläggningsmaskiner kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.
(19.1.2015)

Kostnadsindex för busstrafik: Produktionen av kostnadsindexet för busstrafiken i form av allmän samhällsstatistik upphör

Produktionen av kostnadsindexet för busstrafiken i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för lastbilstrafiken kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.
(19.1.2015)

Kostnadsindex för lastbilstrafik: Produktionen av kostnadsindexet för lastbilstrafiken i form av allmän samhällsstatistik upphör

Produktionen av kostnadsindexet för lastbilstrafiken i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 offentliggörs/ har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för lastbilstrafiken kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.
(19.1.2015)

Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar: Produktionen av kostnadsindexet för skogsmaskiner och skogsbilar i form av allmän samhällsstatistik upphör

Produktionen av kostnadsindexet för skogsmaskiner och skogsbilar i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för skogsmaskiner och skogsbilar kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.
(19.1.2015)

Inrikes sjötrafik: Trafikverkets sjötrafikstatistik tillgänglig via Statistikcentralens informationstjänst StatFin

Från början av 2015 börjar Trafikverket publicera statistikuppgifter över sjötrafiken via Statistikcentralens publiceringsportal StatFin. De månatliga statistikpublikationerna omfattar statistiken över inrikes sjötrafik, utrikes sjötrafik och trafiken genom Saima kanal. Via StatFin-portalen får man fram en omfattande statistisk tidsserie över godstransporterna sjövägen och fartygstrafiken sedan år 2000.
(16.1.2015)

Kanaltrafiken: Trafikverkets sjötrafikstatistik tillgänglig via Statistikcentralens informationstjänst StatFin

Från början av 2015 börjar Trafikverket publicera statistikuppgifter över sjötrafiken via Statistikcentralens publiceringsportal StatFin. De månatliga statistikpublikationerna omfattar statistiken över inrikes sjötrafik, utrikes sjötrafik och trafiken genom Saima kanal. Via StatFin-portalen får man fram en omfattande statistisk tidsserie över godstransporterna sjövägen och fartygstrafiken sedan år 2000.
(16.1.2015)

Utrikes sjöfart: Trafikverkets sjötrafikstatistik tillgänglig via Statistikcentralens informationstjänst StatFin

Från början av 2015 börjar Trafikverket publicera statistikuppgifter över sjötrafiken via Statistikcentralens publiceringsportal StatFin. De månatliga statistikpublikationerna omfattar statistiken över inrikes sjötrafik, utrikes sjötrafik och trafiken genom Saima kanal. Via StatFin-portalen får man fram en omfattande statistisk tidsserie över godstransporterna sjövägen och fartygstrafiken sedan år 2000.
(16.1.2015)

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: Datainnehållet i indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket minskar år 2015

Datainnehållet i statistiken minskar år 2015. I fortsättningen publiceras uppgifter bara varje kvartal. I samband med det offentliggörs också uppgifter på månadsnivå, t.ex. i samband med det första kvartalet offentliggörs också månatliga uppgifter för januarimars.
(19.12.2014)

Producentprisindex för lantbruk: Datainnehållet i producentprisindex för lantbruket minskar år 2015

Datainnehållet i statistiken minskar år 2015. I fortsättningen publiceras uppgifter bara varje kvartal. I samband med det offentliggörs också uppgifter på månadsnivå, t.ex. i samband med det första kvartalet offentliggörs också månatliga uppgifter för januarimars.
(19.12.2014)

Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi: Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskar år 2015

 Datainnehållet i statistiken minskar år 2015. Användarna informeras om ändringarna på statistikens webbsidor och i samband med offentliggörandet 2.4.2015. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .
(19.12.2014)

Miljöskatter: Datainnehållet i statistiken över miljöskatter ändras år 2015

Datainnehållet i statistiken ändras år 2015 och omfattar inte längre miljörelaterade avgifter. Offentliggörandet av miljöskatter i november upphör. Uppgifterna om miljöskatter offentliggörs i fortsättningen efter näringsgren. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .
(19.12.2014)

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter: I statistiken över den offentliga sektorns miljövårdsutgifter har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2012, har offentliggjorts i april år 2014. En ny form av statistik över miljövårdsutgifter publiceras år 2017. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .
(19.12.2014)

Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten: I statistiken över inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i oktober år 2014. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .
(19.12.2014)

Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet: I statistiken över kommunernas och samkommunernas produktivitet har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2012, har offentliggjorts år 2013.Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015.
(19.12.2014)

Patentering: I statistiken över patentering har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i oktober år 2014. I fortsättningen tillhandahåller Patent- och registerstyrelsen patentuppgifter. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015
(19.12.2014)

Statistik över regional ekonomi inom lantbruket: I statistiken över regional ekonomi inom lantbruket har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i november år 2014. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .
(19.12.2014)

Skogsräkenskaper: I statistiken över skogsräkenskaper har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, offentliggörs i december år 2014. Mer information i nyheten. Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015.
(19.12.2014)

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter: I statistiken över den offentliga sektorns miljövårdsutgifter har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2012, har offentliggjorts i april år 2014. En ny form av statistik över miljövårdsutgifter publiceras år 2017. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .
(18.12.2014)

Statistik över regional ekonomi inom lantbruket: I statistiken över regional ekonomi inom lantbruket har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i november år 2014. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .
(18.12.2014)

Input-output: Input-output övergår till ENS 2010

Panos-tuotostilastossa siirrytään uuteen kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 2010) 18.12.2014 julkaistavissa vuoden 2012 taulukoissa.
(18.12.2014)

Statistik över regional företagsverksamhet: Statistiken över regional företagsverksamhet är med i förnyelsen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. På grund av förnyelsen är uppgifterna i statistiken över regional företagsverksamhet fr.o.m. statistikåret 2013 inte jämförbara med tidigare statistikår. När det gäller bokslutsuppgifterna har uppgifterna beräknats på ett enhetligt sätt fr.o.m. statistikåret 2012.
(18.12.2014)

Utländska dotterbolag i Finland: Statistiken över utländska dotterbolag i Finland är med i förnyelsen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. På grund av förnyelsen är uppgifterna i statistiken över utländska dotterbolag i Finland inte jämförbara med tidigare statistikår.
(18.12.2014)

Struktur- och bokslutsstatistik över företag: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag är med i förnyelsen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. På grund av förnyelsen är uppgifterna i struktur och bokslutsstatistiken över företag fr.o.m. statistikåret 2013 inte jämförbara med tidigare statistikår. När det gäller bokslutsuppgifterna har uppgifterna beräknats på ett enhetligt sätt fr.o.m. statistikåret 2012.
(18.12.2014)

Regionalräkenskaper: Regionalräkenskaperna övergår till ENS 2010

Europeiska unionen övergick till ett nytt nationalräkenskapssystem (ENS 2010, på engelska ESA 2010) i slutet av september 2014. Finland övergick till det nya systemet i de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 11.7.2014. Som en del av nationalräkenskaperna övergår regionalräkenskaperna till ENS 2010 i samband med tidsserierna för åren 20002012 som publiceras 11.12.2014. Alla räkenskapsuppgifter baserar sig då på den nya metodhandboken om ENS 2010.
(11.12.2014)

Lönsamhetsundersökningar: Nationalräkenskaperna övergår till ENS 2010

Europeiska unionen övergår till ett nytt räkenskapssystem (ENS 2010, på engelska ESA 2010) i slutet av september 2014. Räkenskapsuppgifterna baserar sig då på den nya metodhandboken om ENS 2010. Finland övergick till det nya systemet i de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 11.7.2014.
(28.11.2014)

Arbetskraftsundersökning: Innehållet i databastabellerna om arbetskraftsundersökningen har utökats


(25.11.2014)

Reparationsbyggande: Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats

Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats. Reparationer som bostadsägarna själva utfört eller låtit utföra och reparationer av offentliga servicebyggnader har inte statistikförts tidigare. Orsakerna till reparationsbyggande och uppgifter om byggnadernas skick har inte heller publicerats tidigare. Uppgifterna om bostadsaktiebolagens reparationer har reviderats.
(7.11.2014)

Aktiebostadspriser: Kvartalsuppgifterna i statistiken över aktiebostadspriser får en tydligare presentation

Offentliggörandets struktur har ändrats så att man vid publiceringen av kvartalsuppgifterna i statistiken över aktiebostadspriser presenterar kvartalsuppgifterna före månadsuppgifterna. Syftet med ändringen är att bättre kunna lyfta fram kvartalsuppgifterna, som på ett mer tillförlitligt och täckande sätt beskriver prisförändringarna än månadsuppgifterna.
(30.10.2014)

Producentprisindex för tjänster: I samband med producentprisindexet för tjänster publiceras nya indexserier 


(20.10.2014)

Byggnads- och bostadsproduktion: En permanent byggnadsbeteckning införs i december, i november inga offentliggöranden

Befolkningsregistercentralen inför en permanent byggnadsbeteckning i hela befolkningsdatasystemet före slutet av år 2014. Införandet ändrar innehållet i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen och tidtabellerna för offentliggörandena.
(9.10.2014)

Offentliga sektorns finansräkenskaper: Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010

Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september. Offentliga sektorns finansräkenskaper övergick till det nya systemet i de uppgifter som publicerades 30.9.2014.
(1.10.2014)

Finansräkenskaper: Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010

Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september. Offentliga sektorns finansräkenskaper övergick till det nya systemet i de uppgifter som publicerades 30.9.2014.
(1.10.2014)

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis: Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis har övergått till ENS 2010

Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september. Statistiken Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis övergick till det nya systemet i de uppgifter som publicerades 30.9.2014.
(30.9.2014)

Offentliga sektorns underskott och skuld: Statistiken över den offentliga sektorns underskott och skuld har övergått till ENS 2010

Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september. Finlands övergång till det nya systemet inleddes redan den 11 juli 2014 i och med publiceringen av uppgifterna om nationalräkenskaperna.
(30.9.2014)

Omsättning inom handeln: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i juli

I samband med denna statistikpublikation har man inom omsättnings- och löneindexen i allt större omfattning infört enhetliga, i företagsregistret fastställda näringsgrenar. Detta är en del av revideringen av företagsstatistiken. I tidsserierna har näringsgrensrevideringen beaktats fr.o.m. början av år 2013. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen.
(15.8.2014)

Omsättning inom servicebranschen: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i juli

I samband med denna statistikpublikation har man inom omsättnings- och löneindexen i allt större omfattning infört enhetliga, i företagsregistret fastställda näringsgrenar. Detta är en del av revideringen av företagsstatistiken. I tidsserierna har näringsgrensrevideringen beaktats fr.o.m. början av år 2013. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen.
(14.8.2014)

Undersökning om lediga arbetsplatser: Offentliggörandet av andra kvartalets uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser flyttas fram

På grund av problem med produktionen av statistiken över lediga arbetsplatser har tiden för insamling av uppgifter förlängts. Andra kvartalets uppgifter publiceras därför 29.8.2014.
(13.8.2014)

Bokslutsstatistik över byggverksamhet: Uppgifterna i bokslutsstatistik över byggverksamhet ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i bokslutsstatistik över byggverksamhet publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Bokslutsstatistik över byggverksamhet publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.
(13.8.2014)

Bokslutsstatistik över företagstjänster: Uppgifterna i bokslutsstatistik över företagstjänster ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i bokslutsstatistik över företagstjänster publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Bokslutsstatistik över företagstjänster publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.
(13.8.2014)

Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet: Uppgifterna i bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.
(13.8.2014)

Bokslutsstatistik över informationstjänster: Uppgifterna i bokslutsstatistik över informationstjänster ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i bokslutsstatistik över informationstjänster publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Bokslutsstatistik över informationstjänster publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.
(13.8.2014)

Bokslutsstatistik över samfärdseln: Uppgifterna i bokslutsstatistik över samfärdseln ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i bokslutsstatistik över samfärdseln publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Bokslutsstatistik över samfärdseln publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.
(13.8.2014)

Handelns bokslutsstatistik: Uppgifterna i handelns bokslutsstatistik ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i handelns bokslutsstatistik publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Handelns bokslutsstatistik publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.
(13.8.2014)

Industrins bokslutsstatistik: Uppgifterna i industrins bokslutsstatistik ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i industrins bokslutsstatistik publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Industrins bokslutsstatistik publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.
(13.8.2014)

Områdes- och näringsgrensstatistik över byggande: Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över byggande ingår framöver i statistik över regional företagsverksamhet

Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över byggande publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av statistik över regional företagsverksamhet på adressen http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html. Områdes- och näringsgrensstatistik över byggande publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.
(13.8.2014)

Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin: Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över industrin ingår framöver i statistik över regional företagsverksamhet

Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över industrin publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av statistik över regional företagsverksamhet på adressen http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html. Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.
(13.8.2014)

Områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster: Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster ingår framöver i statistik över regional företagsverksamhet

Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av statistik över regional företagsverksamhet på adressen http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html. Områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.
(13.8.2014)

Årsstatistik över företag i företagsregistret: Uppgifterna i årsstatistik över företag i företagsregistret ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i årsstatistik över företag i företagsregistret publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Årsstatistik över företag i företagsregistret publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.
(13.8.2014)

Nya och nedlagda företag: Tidsserien bryts

Statistikens tidsserie har brutits och uppgifterna om nya företag för första kvartalet 2014 kan jämföras bara med antalet nya företag år 2013, men inte med uppgifter för tidigare perioder.
(24.7.2014)

Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Kvartalsräkenskapernas tidsserier enligt ENS2010 har publicerats

Revideringen ENS2010 har ändrat tidsseriernas nivåer inom nationalräkenskaperna, vilket i synnerhet beror på kapitalisering av forsknings- och utvecklingsutgifterna. I kvartalsräkenskaperna är forsknings- och utvecklingsinvesteringarna synligare i den nya tidsserien för fast bruttoinvestering P51 / N115+N117 Odlade tillgångar och produkter som skyddas av immateriell äganderätt varav forsknings- och utvecklingsverksamhet utgör den största delen.
(11.7.2014)

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis: Metoderna och tidsserierna inom nationalräkenskaperna revideras

Beräkningsmetoden för nationalräkenskaperna revideras 11.7.2014. Samtidigt ändras tidsserierna inom räkenskaperna fr.o.m. år 1975. I samband med revideringen görs metodändringar, justeringar och klassificeringsändringar som inverkar på bruttonationalproduktens och dess delposters nivåer samt på andra uppgifter inom nationalräkenskaperna.
(11.7.2014)

Skatter och avgifter av skattenatur: Metoderna och tidsserierna inom nationalräkenskaperna revideras

Beräkningsmetoden för nationalräkenskaperna revideras 11.7.2014. Samtidigt ändras tidsserierna inom räkenskaperna fr.o.m. år 1975. I samband med revideringen görs metodändringar, justeringar och klassificeringsändringar som inverkar på bruttonationalproduktens och dess delposters nivåer samt på andra uppgifter inom nationalräkenskaperna.
(11.7.2014)

Nationalräkenskaper, årsvis: Nationalräkenskaperna övergår till ENS 2010

Europeiska unionen övergår till ett nytt räkenskapssystem (ENS 2010, på engelska ESA 2010) i slutet av september 2014. Räkenskapsuppgifterna baserar sig då på den nya metodhandboken om ENS 2010. Finland övergick till det nya systemet i de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 11.7.2014.
(11.7.2014)

Undersökning om lediga arbetsplatser: Felaktiga uppgifter i Undersökningen om lediga arbetsplatser har korrigerats

Uppgifterna om det första kvartalet år 2014 i Undersökningen om lediga arbetsplatser, som publicerades 16.5.2014, har korrigerats 26.6.2014. Korrigeringen inverkar på de flesta estimaten av antalet lediga jobb under det aktuella kvartalet.
(26.6.2014)

Undersökning om lediga arbetsplatser: Uppgifterna om första kvartalet i undersökningen om lediga arbetsplatser korrigeras

I uppgifterna om första kvartalet 2014 i undersökningen om lediga arbetsplatser, som publicerades 16.5.2014, har fel upptäckts. Felen beror på ändringar i produktionssystemet.
(18.6.2014)

Utrikeshandel med tjänster: Ändringar i uppgiftsinnehållet i statistiken över utrikeshandel med tjänster

En ny klassificering av tjänsteposter har införts i statistiken över utrikeshandel med tjänster fr.o.m. statistikåret 2013. Offentliggörandet av statistiken täcker nu också finansiella tjänster. När det gäller exporten av byggtjänster anges bruttovärdet, vilket innebär att exporten av varor från Finland och övriga kostnader utomlands ingår i exportvärdet av byggtjänster. Bidrag vid varuförmedling samt bidrag vid försäljning av varor som tillverkats utomlands publiceras som en separat helhet. På så sätt är export och import av tjänster jämförbara när de innehåller poster som motsvarar varandra.
(6.6.2014)

Europaparlamentsval: Europaparlamentsvalet 2014

Statistiken över Europaparlamentsvalet 2014 publiceras måndagen den 26 maj kl. 12. Den avgiftsfria webbtjänsten med valkartor öppnas också kl. 12.
(23.5.2014)

Omsättning inom servicebranschen: Omsättning inom servicebranschen ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatistik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts för omsättning inom servicebranschen i maj 2014.
(15.5.2014)

Omsättningsindex för industrin: Omsättningsindexet för industrin ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatistik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom omsättningsindexen för industrin i maj 2014.
(15.5.2014)

Omsättning inom handeln: Omsättningsindexet för handeln ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatistik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom omsättningsindexen för handeln i maj 2014.
(14.5.2014)

Lönesummaindex: Lönesummaindexen ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatistik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom lönesummaindexen i maj 2014.
(13.5.2014)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Omsättningsindexet för byggverksamhet ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatistik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom omsättningsindexen för byggverksamhet i maj 2014.
(13.5.2014)

Bostadshyror: Kvartalsstatistiken över bostadshyror har reviderats

På grund av ändringen ingår fler ARA-bostäder i beräkningen än under motsvarande period året innan. Som en följd av metodändringen preciseras utvecklingen för ARA-hyresbostäderna och blir något snabbare på årsnivå.
(9.5.2014)

Finansräkenskaper: Tidsserierna för finansräkenskaperna reviderades


(4.4.2014)

Kreditinstitutens bokslut: Källmaterialet i statistiken över kreditinstitut ändras fr.om. början av år 2014


(3.4.2014)

Värdepappersföretag: Källmaterialet i statistiken över värdepappersföretag ändras fr.om. början av år 2014


(3.4.2014)

Byggnads- och bostadsproduktion: Byggfackmännens arbetstimmar publiceras i tabellbilagorna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion

I och med att publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) inte längre utkommer publicerar Statistikcentralen byggfackmännens arbetstimmar i tabellbilagorna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. Tabellen publiceras för första gången i mars 2014 i samband med uppgifterna för januari.
(26.3.2014)

Kreditbeståndet: Sektorindelningen 2012 införs i statistiken över kreditbeståndet

Den nya Sektorindelningen 2012 införs i statistiken över kreditbeståndet från och med början av statistikåret 2014. Sektorindelningen 2012 ersätter Sektorindelningen 2000.
(21.3.2014)

Kommunalval: Korrigerade uppgifter för kommunalvalet 2012

Texterna och tabellerna gällande valresultatet i kommunalvalet 2012 har korrigerats 19.3.2014. I kommunalvalet 2012 anfördes flera besvär hos förvaltningsdomstolarna och valresultatet har ändrats genom deras beslut. Dessutom har fel i källmaterialet korrigerats.
(19.3.2014)

Volymindex för industriproduktionen: Uppgifter om revideringen av volymindexet för industriproduktionen

Uppgifterna om volymindexet för industriproduktionen för år 2012 är slutliga. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin. För att beräkna de slutliga årsförändringarna har bruttovärdeförändringarna på näringsgrensindelningens 3-siffernivå dividerats med motsvarande näringsgrenars förändring av producentprisindexet. Med den koefficient som erhålls har man korrigerat det månatliga indexets preliminära årsförändring. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet inverkar på indextalen och förändringsprocenterna för år 2012.
(10.3.2014)

Finansieringsleasing: Statistikcentralen fortsätter att publicera statistik över finansieringsleasing på statistikens webbsida

I början av år 2013 reviderade Statistikcentralen insamlingen och publiceringen av uppgifter i statistiken över finansmarknaden. I detta sammanhang bildades statistikhelheten Statistik över finansverksamhet, dit också statistiken över finansieringsleasing, som tidigare offentliggjorts som en egen helhet, flyttades. För att undvika sammanblandningar har vi beslutat lägga ned sidhelheten för statistiken över finansverksamhet i slutet av år 2013. Statistiken över finansieringsleasing offentliggörs i fortsättningen på traditionellt sätt på statistikens webbsida.
(7.3.2014)

Kreditbeståndet: Statistikcentralen fortsätter att publicera statistik över kreditbeståndet på statistikens webbsida

I början av år 2013 reviderade Statistikcentralen insamlingen och publiceringen av uppgifter i statistiken över finansmarknaden. I detta sammanhang bildades statistikhelheten Statistik över finansverksamhet, dit också statistiken över kreditbeståndet, som tidigare offentliggjorts som en egen helhet, flyttades. För att undvika sammanblandningar har vi beslutat lägga ned sidhelheten för statistiken över finansverksamhet i slutet av år 2013. Statistiken över kreditbeståndet offentliggörs i fortsättningen på traditionellt sätt på statistikens webbsida.
(7.3.2014)

Finansverksamhet: Statistikcentralen lägger ned statistiken över finansverksamhet

I början av år 2013 reviderade Statistikcentralen insamlingen och publiceringen av uppgifter i statistiken över finansmarknaden. I detta sammanhang bildades statistikhelheten Statistik över finansverksamhet, som var avsedd att omfatta uppgifter från fem statistikgrenar. På basis av användarnas respons har vi emellertid beslutat lägga ned sidhelheten i slutet av år 2013. Statistiken offentliggörs i fortsättningen på traditionellt sätt som egna helheter. Följande statistikgrenar överförs tillbaka till statistikens egen webbsida:
(7.3.2014)

Hushållens konsumtion: Databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion har uppdaterats

Året 2012 har lagts till databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion 28.2.2014. Utöver uppgifter per hushåll ingår nu också i tabellerna uppgifter per konsumtionsenhet för åren 1985-2012.
(28.2.2014)

Industrins och handelns lagerstatistik: Industrins och handelns lagerstatistik revideras

Lagerstatistiken revideras fr.o.m. offentliggörandet av första kvartalet år 2014.
(25.2.2014)

Konjunkturindikator för produktionen: Konjunkturindikatorn för produktionen blir snabbare

Publiceringstidtabellen för konjunkturindikatorn för produktionen blir snabbare fr.o.m. uppgifterna för januari 2014 (14.3) på så sätt att uppgifterna för varje månad i fortsättningen publiceras inom ungefär 45 dagar efter månadens utgång. Tidigare har publiceringstidpunkten för varje kvartals två första månader varit ungefär 65 dagar efter månadens utgång.
(14.2.2014)

Lönesummaindex: Uppgifter om privata sektorn tas med i lönesummaindexen

Offentliggörandet av lönesummaindexen kompletteras med uppgifter om lönesummor för den privata sektorn (Sektorindelningen 2012: 11102-3) fr.o.m. uppgifterna för januari 2014. Uppgifterna publiceras för första gången 14.3.2014.
(11.2.2014)

Årsstatistik över företag i företagsregistret: Felaktiga uppgifter i företagsregistrets årsstatistik har korrigerats


(7.2.2014)

Arbetskraftsundersökning: Offentliggöranden av årsuppgifter för 2013 i arbetskraftsundersökningen


(21.1.2014)

Byggnadskostnadsindex: Datainnehållet i databastabellerna för byggnadskostnadsindexet utvidgas

Antalet databastabeller för byggnadskostnadsindexet utökas betydligt i februari 2014. I de nya tabellerna har indexen sorterats enligt kostnadsslag och hustyper. Därutöver har delindexen och överlåtelsepriskoefficienterna egna databastabeller. Index erhålls med flera olika basår.
(20.1.2014)

Statens inkomster och utgifter efter område: Statistiken över statens inkomster och utgifter efter område har lagts ned

Statistikcentralen har slutat framställa statistik över statens inkomster och utgifter efter område år 2013.
(20.1.2014)

Prisindex för ägarboende: Felaktiga uppgifter i statistiken över prisindex för ägarboende har korrigerats

I statistiken över prisindex för ägarboende, som publicerades 4.10.2013, fanns det fel i uppgifterna om det andra kvartalet. Uppgifterna har korrigerats 19.12.2013. Årsförändringen av boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder var felaktigt 2,0 procent. Den korrigerade siffran är 1,5 procent.
(19.12.2013)

Input-output: Input-outputstatistiken kompletteras med fastpristabeller

I input-outputstatistiken för år 2011 publiceras tillgångstabellen till baspris och användningstabellen till mottagarpris nu också i föregående års priser.
(17.12.2013)

Förtjänstnivåindex: Förtjänstnivåindexet innehåller nya uppgifter

Offentliggörandet av Förtjänstnivåindex 2013 för tredje kvartalet innehåller nya uppgifter om löneutvecklingen standardvägd efter huvudyrkesgrupp. De här uppgifterna kommer i fortsättningen att publiceras en gång om året.
(15.10.2013)

Reparationsbyggande: Ändringar i statistikföringen av byggföretagens reparationer

I statistikföringen av byggföretagens reparationsbyggande har det gjorts ändringar i metoden och i blankettvariablerna.
(4.10.2013)

Reparationsbyggande: Ändringar i statistikföringen av bostadsaktiebolagens reparationer

I statistikföringen av bostadsaktiebolagens reparationer har det gjorts ändringar i metoden och bearbetningen av uppgifter. I samband med ändringen har uppgifterna beräknats med en ny metod fr.o.m. år 2009 och tidigare publicerade uppgifter för åren 20092011 har reviderats. Databastabeller som publicerats med den gamla metoden kommer inte längre att uppdateras.
(13.9.2013)

Nationalräkenskaper, årsvis: Datainnehållet i nationalräkenskapernas historiska tidsserier utvidgas


(5.9.2013)

Undersökning om lediga arbetsplatser: Urvalsdesignen för statistiken över lediga arbetsplatser har reviderats

Urvalsdesignen i statistiken över lediga arbetsplatser ändrades gällande sta-tistikåret 2013 på så sätt att urvalsobjekten och strata bättre motsvarar an-vändarnas informationsbehov. Förnyelserna i fråga har en betydande effekt på resultaten, och dessa kan därför inte jämföras med tidigare publicerade uppgifter.
(29.8.2013)

Nationalräkenskaper, årsvis: Nationalräkenskaperna revideras år 2014

I september 2014 tar EU-länderna i bruk det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010. I och med revideringen beskriver nationalräkenskapssystemet bättre den nuvarande ekonomiska miljön och svarar på användarnas nya informationsbehov.
(21.8.2013)

Europaparlamentsval: Uppgifter om kvinnors och mäns röstning i Europaparlamentsvalet 2009 har korrigerats i databastabellerna

I det valmaterial som Statistikcentralen fått av Justitieministeriet hade alla som röstade i Jokipii röstningsområde i Jalasjärvi kommun på valdagen antecknats som kvinnliga röstande. I det korrigerade materialet röstade totalt 145 personer i Jokipii röstningsområde på valdagen. Av dessa var 70 män.
(28.6.2013)

Presidentval: Uppgifter om kvinnors och mäns röstning i första och andra omgången i presidentvalet 2012 har korrigerats i databastabellerna


(28.6.2013)

Kommunalval: Korrigering av valresultatet i kommunalvalet 2012

Statistikcentralens uppgifter om resultatet i kommunalvalet 2012 kan en tid framöver avvika något från resultaten på justitieministeriets webbplats. Valresultaten behandlas ännu i rättsinstanser. Statistikcentralen korrigerar uppgifterna om valresultatet i kommunalvalet på statistiksidan först då alla rättsprocesser om valresultaten är slutförda.
(20.6.2013)

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll: Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts ut

Nytt basår för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är 2010. I samband med bytet av basår uppdaterades viktstrukturen i statistiken. Källindex som används vid framställningen av statistiken uppdaterades också till nyare. Tidsserierna för det nya basåret har beräknats fr.o.m. år 2010. Gamla tidsserier (2005=100 och 2000=100) länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar pga. indexet för det nya basåret fr.o.m. 1:a kvartalet 2013.
(13.6.2013)

Undersökning om lediga arbetsplatser: Tidpunkten för offentliggörandet av första kvartalets uppgifter i undersökningen om lediga arbetsplatser flyttas fram

I datainsamlingen för undersökningen om lediga arbetsplatser har det gjorts ändringar som är en del av utvecklings- och kvalitetsförbättringsarbetet av statistiken. Resultaten från datainsamlingen följs år 2013 upp för de två första kvartalens del. På grund av detta publiceras uppgifterna för första kvartalet i samband med offentliggörandet av uppgifterna för andra kvartalet 29.8.2013. Med framflyttandet av offentliggörandet säkerställs att uppgifterna är tillförlitliga..
(31.5.2013)

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet: Ändringar i StatFin-databastabellerna i statistiken över kom-munernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Statistikcentralen har gjort ändringar i StatFin-databastabellerna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet. I databastabellerna finns nu uppgifter om bokslut, driftsekonomi och verksamhet fr.o.m. år 2006. Uppgifterna finns tillgängliga med följande områdesvariabler: hela landet, Fasta Finland, landskapen och samkommunerna totalt. Kommun- och samkommunvisa uppgifter finns tillgängliga i den avgiftsfria tjänsten (på finska) på adressen http://www.stat.fi/keruu/kuntien_talous_ja_toiminta.html.
(31.5.2013)

Bostadshyror: Kvartalsstatistiken över bostadshyror har reviderats

Beräkningen av kvartalsstatistiken över bostadshyror har ändrats på så sätt att man för samma bostad bildar prisrelationer av hyrorna i euro vid observations- och jämförelsetidpunkten. Vid bildandet av en prisrelation för nya observationer i materialet har man använt en statistisk modell med hjälp av vilken man för jämförelsetidpunkten estimerar en bostads hyra i euro. De genomsnittliga kvadratmeterhyrorna beräknas genom att höja de genomsnittliga kvadratmeterhyrorna i euro, som erhållits från årsstatistiken över hyror, med den kvartalsförändring som hyresindexet i kvartalsstatistiken anger. Den nya kvartalsstatistiken beräknas retroaktivt för åren 20102012.
(24.5.2013)

Jordbyggnadskostnadsindex: Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats

Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats och basåret har ändrats till 2010. Viktstrukturen för inde-xet har uppdaterats till att motsvara basåret. Totalindexen för basåren 2005=100, 2000=100 och 1990=100 förlängs genom kedjning. Framställningen av indexet med basåret 1995=100 har upphört.
(20.5.2013)

Kostnadsindex för anläggningsmaskiner: Kostnadsindexet för anläggningsmaskiner har reviderats

Kostnadsindexet för anläggningsmaskiner har reviderats och basåret har ändrats till år 2010. Indexets viktstruktur har korrigerats för att motsvara kostnadsstrukturen 2010. Indexserierna med basåren 2005=100, 2000=100 och 1990=100 förlängs genom kedjning. Framställningen av indexserien med basår 1995=100 har upphört.
(20.5.2013)

Finansverksamhet: Statistikcentralen publicerar ny statistik över finansverksamhet

Statistikcentralen har reviderat insamlingen och publiceringen av uppgifter i statistiken över finansmarknaden. I detta sammanhang har en del av statistiken inom ämnesområdet Finansiering och försäkring lagts ned och överförts till att vara en del av statistiken över finansverksamhet. Statistiken över finansverksamhet omfattar uppgifter om övriga finansinstituts kreditbestånd, kreditkort och finansiell leasing. År 2014 utvidgas innehållet i statistiken till att omfatta också kreditinstitutens och värdepappersföretagens bokslut.
(6.5.2013)

Försäkringsverksamhet: Statistikcentralen publicerar ny statistik över försäkringsverksamhet

Statistikcentralen har tagit över ansvaret för statistikföringen av försäkringsbolagen från Finansinspektionen. Material på enhetsnivå fås som administrativt material av Finansinspektionen. Av detta material producerar Statistikcentralen statistik över försäkringsverksamhet fr.o.m. statistikåret 2012.
(6.5.2013)

Industrins orderingång: Uppgifter om byte av basår för industrins orderingån

Nytt basår för indexet för industrins orderingång är 2010. Indexet för industrins orderingång har räknats på nytt på basis av primärmaterialet fr.o.m. år 2010, då förändringsprocenterna för åren 2011, 2012 och januari 2013 ändras. Åren 20052010 har ändrats att motsvara basåret 2010=100.
(10.4.2013)

Omsättning inom servicebranschen: Basåret för Omsättning inom servicebranschen byts ut

Inom Omsättning inom servicebranschen övergår man till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 15.4.2013.
(5.4.2013)

Finansieringsleasing: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över finansieringsleasing

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över finansiell leasing. Uppgifter har årligen publicerats på statistikens webbsidor. De senaste uppgifterna gäller statistikåret 2011. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Uppgifter om finansiell leasing för statistikåret 2012 publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över finansverksamhet.
(2.4.2013)

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser. Uppgifter har publicerats årligen på statistikens webbsidor. De senaste uppgifterna gäller statistikåret 2012. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Fr.o.m. statistikåret 2013 kommer liknande uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut att publiceras i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.
(2.4.2013)

Kreditbeståndet: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kreditbeståndet

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kreditbeståndet. Uppgifter har publicerats kvartalsvis på statistikens webbsidor. De senaste uppgifterna gäller sista kvartalet statistikåret 2012. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Uppgifter om övriga finansinstituts kreditbestånd för första kvartalet statistikåret 2013 publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över finansverksamhet.
(2.4.2013)

Kreditkort: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kreditkort

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kreditkort. Uppgifter har årligen publicerats på statistikens webbsidor. De senaste uppgifterna gäller statistikåret 2011. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Uppgifter om kreditkort för statistikåret 2012 publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över finansverksamhet.
(2.4.2013)

Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera vartalsstatistik över kommunernas ekonomi

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi. Uppgifter har årligen publicerats på statistikens webbsidor. De senaste uppgifterna gäller statistikåret 2012. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Fr.o.m. första kvartalet statistikåret 2013 kommer liknande uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi att publiceras i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.
(2.4.2013)

Energianskaffning och -förbrukning: Energianskaffning och -förbrukning uppgifterna har reviderad

På grund av reviderade årsuppgifter har uppgifterna om stenkolsförbrukningen (StatFin service) justerats fram till år 2000 på grund av nya datakällan.
(25.3.2013)

Inkomstfördelningsstatistik: Inkomstbegreppet i inkomstfördelningsstatistikens baspublikationer ändras

Inkomstfördelningsstatistiken övergår fr.o.m. statistikåret 2011 till att använda hushållens disponibla penninginkomster som huvudbegrepp i baspublikationerna. Det nya inkomstbegreppet motsvarar internationella rekommendationer och internationell praxis bättre. I begreppet ingår inte kalkylerade inkomstposter, av vilka den kalkylerade bostadsinkomsten för dem som bor i ägarbostäder är mest betydande. Det nya inkomstbegreppet innehåller inte heller försäljningsvinster (skattepliktiga överlåtelsevinster). Under övergångsperioden publiceras också uppgifter med inkomstbegrepp som innehåller bostadsinkomst och försäljningsvinster. (20.3.2013)
(20.3.2013)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Basåret för Omsättningsindex för byggverksamhet byts ut

Inom omsättningsindexen övergår man till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 12.4.2013.
(18.3.2013)

Omsättningsindex för industrin: Basåret för Omsättningsindex för industrin byts ut

Inom omsättningsindexen övergår man till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 15.4.2013.
(18.3.2013)

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats och basåret har ändrats till år 2010. Samtidigt har viktstrukturen ändrats så att den följer basåret. Indexserierna med basåren 2005=100 och 2000=100 förlängs genom kedjning.
(15.3.2013)

Producentprisindex för lantbruk: Producentprisindex för lantbruk har reviderats

Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2010. Samtidigt har viktstrukturen ändrats så att den följer basåret. Indexserierna med basåren 2005=100 och 2000=100 förlängs genom kedjning.
(15.3.2013)

Industrins orderingång: Statistiken över industrins orderingång övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för februari 2013

Statistiken över industrins orderingång övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för februari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 10.4.2013.
(8.3.2013)

Volymindex för industriproduktionen: Uppgifter om byte av basår för volymindexet för industriproduktionen och revidering av uppgifter

Nytt basår för volymindexet för industriproduktionen är 2010. Volymindexet för industriproduktionen har räknats på nytt på basis av primärmaterialet fr.o.m. år 2011, då indextalen för åren 2011 och 2012 samt förändringsprocenterna ändras. Åren 19952010 har ändrats att motsvara basåret 2010=100.
(8.3.2013)

Bostadshyror: Årsstatistiken över bostadshyror har reviderats

Viktstrukturen i årsstatistiken över bostadshyror har reviderats. Dessutom har fördelningsbaserade prisgränser tagits i bruk istället för fasta prisgränser. Beräkningen har ändrats på så sätt att då man tidigare utnyttjade kvalitetsstandardisering vid beräkningen av hyresförändringar så beräknar man årsförändringen av hyrorna nu utifrån medelhyrorna från två på varandra följande år. Den reviderade årsstatistiken har beräknats retroaktivt också för år 2011. En mer detaljerad beskrivning av ändringarna finns i statistikens kvalitetsbeskrivning.
(8.3.2013)

Lönesummaindex: Basåret för Lönesummaindex byts ut

Inom lönesummaindexen övergår man till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 14.3.2013.
(4.3.2013)

Omsättning inom handeln: Basåret för Omsättning inom handeln byts ut

Inom omsättningsindexen övergår man till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 14.3.2013.
(4.3.2013)

Producentprisindex: Producentprisindexens viktstrukturer har uppdaterats, basåret oförändrat

Producentprisindexens viktstrukturer har uppdaterats på grund av strukturförändringen inom el- och elektronikindustrin. De reviderade viktstrukturerna kommer att användas fr.o.m. statistiken för januari 2013. År 2010 kvarstår som basår.
(25.2.2013)

Industrins orderingång: Bytet av basår för industrins orderingång skjuts upp

I beräkningssystemet görs ändringar som medför att uppgifterna enligt det nya basåret inte blir färdiga 8.3.2013. Statistiken publiceras på normalt sätt 8.3, men basåret är 2005.
(20.2.2013)

Undersökning om lediga arbetsplatser: Ändringar i undersökningen om lediga arbetsplatser

Urvalsmetoden och produktionssystemet för undersökningen om lediga arbetsplatser revideras. De uppgifter som baserar sig på den nya metoden publiceras 7.6.2013. Närmare information om ändringarna kommer att finnas på Statistikcentralens webbplats under Undersökning om lediga arbetsplatser http://www.stat.fi/til/atp/laa.html (på finska).
(14.2.2013)

Nationalräkenskaper, årsvis: Historiska tidsserier över nationalräkenskaperna 1860-2011

Databastabellerna i nationalräkenskaperna har kompletterats med den historiska tidsserietabellen Historiska serier: Nationalräkenskaper 18602011. Tabellen innehåller nationalräkenskapernas tidsserier över Finlands ekonomi fr.o.m. år 1860. Nu innehåller tabellen tidsserier över Finlands bruttonationalprodukt och befolkning. Datainnehållet utvidgas senare.
(8.2.2013)

Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Historiska tidsserier i kvartalsräkenskaperna

Databastabellerna i kvartalsräkenskaperna har kompletterats med två historiska tidsserietabeller.
(4.2.2013)

Fastighetspriser: Statistiken Fastighetspriser utvidgas

I samband med offentliggörandet av statistiken för första kvartalet 2013 (publiceras 7.6.2013) kompletteras statistiken över fastighetspriser med index över utvecklingen av priserna på nya egnahemshus. Statistikens namn och övriga innehåll ändras inte.
(29.1.2013)

Aktiebostadspriser: Statistiken över bostadspriser ändrar namn till Aktiebostadspriser

Statistiken över bostadspriser ändrar namn till Aktiebostadspriser. Namnändringen träder i kraft 28.2.2013 i samband med att uppgifterna för januari 2013 publiceras. Innehållet i statistiken ändras inte. Syftet med det nya namnet är att bättre beskriva innehållet i statistiken.
(29.1.2013)

Stenkolsförbrukning: Stenkolsförbrukningens uppgifterna har reviderad


(28.1.2013)

Konsumentprisindex: Beräkningen av konsumentprisindexet förnyas vid årsskiftet

Beräkningen av konsumentprisindexet förnyas fr.o.m. indexet för januari 2013 på så vis att indexet blir ett årligt kedjeindex.
(18.1.2013)

Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi: Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi upphör

Publiceringen av kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi upphör. Statistiken publiceras sista gången 27.2.2013 och gäller då sista kvartalet år 2012. Fr.o.m. år 2013 kommer liknande uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi att publiceras i den mer omfattande statistiken över Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.
(3.1.2013)

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis: Statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis börjar publiceras

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi beskriver kommunernas och samkommunernas ekonomiska ställning i Fasta Finland kvartalsvis. Den kommer att ersätta kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi och statistiken över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser. Statistiken publiceras för första gången 30.5.2013.
(3.1.2013)

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser: Statistiken över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser upphör

Publiceringen av statistiken över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser upphör. Statistiken publiceras sista gången 13.2.2013 och gäller då år 2012. Fr.o.m. år 2013 kommer liknande uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut att publiceras i den mer omfattande statistiken över Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.
(3.1.2013)

Försäkringsbolagen: Statistikföringen av försäkringsverksamhet

Statistikföringen av försäkringsverksamhet övergår från Finansinspektionen till Statistikcentralen år 2013.
(31.12.2012)

Energiförbrukning inom boende: Statistik över energiförbrukning inom boende börjar publiceras

Statistikcentralen börjar publicera den nya statistikgrenen Energiförbrukning inom boende, som beskriver årlig energiförbrukningsmängd och -struktur. Statistiken omfattar förbrukning av energi för uppvärmning av bostadsbyggnader och hushållsapparaters energiförbrukning. Den första publiceringen 16.11.2012 innehåller uppgifter för statistikåren 20082011.
(13.11.2012)

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik: Statistikens namn har ändrats: Användning av informations- och kommunikationsteknik

Namnet på statistiken Användning av informations- och kommunikationsteknik har ändrats till Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik.
(7.11.2012)

Förtjänstnivåindex: Databastabellerna för förtjänstnivåindexet uppdaterades 22.10.2012

Förtjänstnivåindexet har publicerats 15.10.2012 med det nya basåret 2010=100. På grund av revideringen uppdaterades databastabellerna 22.10.2012.
(15.10.2012)

Förtjänstnivåindex: Förtjänstnivåindexet har reviderats

Det nya basåret för löntagarnas förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst är 2010, som anges i det nya indexet med 100. I publikationen för tredje kvartalet år 2012 har de senaste indexen för första gången beräknats på basis av 2010=100. Indexen för år 2012 är ännu preliminära.
(15.10.2012)

Äppelträdstatistik: Äppelträdstatistik nedlagd

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralTike har upphört med äppelträdsstatistiken, som sedan år 1997 har producerats var femte år. Den sista publikationen gäller statistikåret 2007. Statistiken upphör eftersom det inte mera i Finland finns ett behov av att producera uppgifter för EU enligt EU:s direktiv och för att det inte finns ett nationellt behov för uppgifterna. Produktionsarealer och skördeuppgifter för äppel produceras som förut i samband med trädgårdsstatistiken.
(10.10.2012)

Utgifter för utkomststöd: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på Institutet för hälsa och välfärds statistik Preliminär statistik över utkomststöd har ändrats till Utgifter för utkomststöd.
(8.10.2012)

Arbetskraftskostnadsindex: Indexet innehåller uppgifter om säsongsrensade data om arbetskraftskostnader


(24.9.2012)

Sektorräkenskaper kvartalsvis: Kvartalsvisa sektorräkenskaper kommer att börja publiceras i oktober

Statistikcentralen börjar publicera kvartalsvisa sektorräkenskaper, som är en del av nationalräkenskaperna. Sektorräkenskaperna beskriver institutionella sektorers inkomster och utgifter. Den första publiceringen 1.10.2012 omfattar uppgifterna för andra kvartalet statistikåret 2012. Publiceringen innehåller tidsserier fr.o.m. första kvartalet 1999.
(10.9.2012)

Utrikeshandel med varor: Ny statistik: Utrikeshandel med varor


(7.9.2012)

Preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor: Statistiken sammanslås med den nya statistiken Utrikeshandel med varor


(7.9.2012)

Import och export av varor enligt kombinerade nomenklaturen (KN): Statistiken sammanslås med den nya statistiken Utrikeshandel med varor


(7.9.2012)

Import och export av varor enligt produktgrupp (CPA) och näringsgren (NACE): Statistiken sammanslås med den nya statistiken Utrikeshandel med varor


(7.9.2012)

Import, export och handelsbalans för varor enligt världsdel, landgrupp och land: Statistiken sammanslås med den nya statistiken Utrikeshandel med varor


(7.9.2012)

Import och export av varor enligt den internationella klassificeringsstandarden för handel (SITC): Statistiken sammanslås med den nya statistiken Utrikeshandel med varor


(7.9.2012)

Arbetskraftskostnadsindex: Indexet innehåller uppgifter även om kommunala sektorns arbetskraftskostnader

Arbetskraftskostnadsindexet kommer i fortsättningen också att publicera uppgifter om kommunala sektorns arbetskraftskostnader. Indextalen publiceras för första gången 7.9.2012.
(6.9.2012)

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: Felaktiga uppgifter i statistiken över inköpspriser på produk-tionsmedel inom jordbruket har korrigerats

De felaktiga uppgifter om januari samt 1:a och 2:a kvartalet 2012 i statistiken över inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, som publicerades 15.3.2012, 15.5.2012 och 15.8.2012, har korrigerats 24.8.2012. Felen berodde på att det prisbegrepp som använts i de prisuppgifter som erhållits om foderblandningar inte motsvarade prisuppgifterna för föregående år. Därför var statistikmaterialet inte jämförbart med tidigare publicerade kvartal.
(27.8.2012)

Bostadshyror: Felaktiga uppgifter i statistiken över bostadshyror har korrigerats

De felaktiga uppgifter om andra kvartalet 2012 i statistiken över bostadshyror, som publicerades 3.8.2012, har korrigerats 24.8.2012. Felen berodde på att den behandlingsregel med vilken exceptionellt låga kvadratmeterhyror för bostäder tas bort ur statistikmaterialet inte fungerade som den skulle i samband med förnyandet av datasystemet. Därför var statistikmaterialet inte jämförbart med tidigare publicerade kvartal.
(24.8.2012)

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll: Utvidgat datainnehåll i kostnadsindexet för fastighetsunderhåll

Statistikcentralen publicerar baspublikationen över kostnadsindexet för fastighetsunderhåll med ett utvidgat datainnehåll fr.o.m. 13.6.2012. Det utvidgade datainnehållet omfattar indextal efter byggnadstyp, ändamål och kostnadsslag med en mer detaljerad undersektorindelning. Tidigare fanns indextalen tillgängliga i den avgiftsbelagda publikationen över statistiken.
(27.6.2012)

Inkvarteringsstatistik: Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgas i och med EU:s förordning om turism-statistik

Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011. I och med förordningen utvidgas målpopulationen för inkvarteringsstatistiken med mindre inkvarteringsanläggningar än tidigare. Förordningen inverkar inte på de uppgifter som samlas in för inkvarteringsstatistiken.
(15.6.2012)

Totalförbrukning av virke: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på Institutet för hälsa och välfärds statistik Föderskor, förlossningar och nyfödda har ändrats till Perinatalstatistik - föderskor, förlossningar och nyfödda.
(14.6.2012)

Perinatalstatistik &#8211: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på Institutet för hälsa och välfärds statistik Föderskor, förlossningar och nyfödda har ändrats till Perinatalstatistik - föderskor, förlossningar och nyfödda.
(14.6.2012)

Stöd för lärande: Datainnehållet i statistiken har ändrats

Datainnehållet i statistiken över specialundervisning i grundskolan har ändrats fr.o.m. år 2011 i och med revideringen av lagen om grundläggande utbildning. I samband med ändringen slutade man bl.a. samla in uppgifter om orsaken till specialundervisning. Se beskrivningen av och begreppen för statistiken över specialundervisning.
(8.6.2012)

Arbetskraftskostnadsindex: Indexet innehåller uppgifter även om statens arbetskraftskostnader


(8.6.2012)

Undersökning om lediga arbetsplatser: I undersökningen om lediga arbetsplatser införs en reviderad storområdesindelning fr.o.m. första kvartalet år 2012

I undersökningen om lediga arbetsplatser införs en reviderad storområdesindelning fr.o.m. första kvartalet år 2012. De tidigare områdesuppgifterna är inte jämförbara med den nya storområdesindelningen. De områdesuppgifter som baserar sig på den nya indelningen finns fr.o.m. år 2010 tillgängliga i tabellen 035. Avoimet työpaikat suuralueen (2012) mukaan (bara på finska) i databasen StatFin. Mera information om den nya storområdesindelning finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(16.5.2012)

Regionalräkenskaper: Uppdaterade uppgifter om hushållens regionkonton för åren 2000-2009 har publicerats

Statistikcentralen har uppdaterat uppgifterna i hushållens regionkonton, som ingår i regionalräkenskaperna. Uppdateringen gäller åren 20002008 och siffrorna har lagts till i samma tabell som de redan tidigare publicerade uppgifterna för år 2009. I juli 2011 reviderades nationalräkenskapernas siffror, vilket medförde förändringar också i regionalräkenskapernas nivåer. Nivåförändringarna i siffrorna för år 2009 uppdaterades i fjol och nu gjordes en motsvarande uppdatering av siffrorna för åren 20002008. En tidigare tidsserie för åren 19952008 är också tillgänglig och i fortsättningen är det möjligt att göra en grov jämförelse av siffrorna i den med de uppgifter som nu uppdaterades.
(16.5.2012)

Skuldsaneringar: Mer omfattande uppgifter än tidigare om privatpersoners skuldsaneringar

I statistiken över skuldsaneringar kommer det att fr.o.m. 30.4.2012 finnas mer omfattande uppgifter än tidigare om antalet skuldsaneringsansökningar och antalet personer som ansökt om skuldsanering samt om den socioekonomiska bakgrunden hos dessa personer. Statistiken har utökats med två nya StatFin-tabeller: i den ena är statistikenheten skuldsaneringsansökan och i den andra skuldsaneringssökande.
(30.4.2012)

Producentprisindex för tjänster: Producentprisindex för tjänster reviderade

Producentprisindex för tjänster har reviderats och basåren har ändrats till år 2010. Statistikens viktstrukturer har förnyats för att motsvara tjänster produktion i år 2010. Dessutom har urvalen av företag och nyttigheter uppdaterats.
(24.4.2012)

Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik: Kostnadsindexen för taxi- och ambulanstrafik har reviderats

Kostnadsindexen för taxi- och ambulanstrafik har reviderats. Indexens viktstruktur har korrigerats för att motsvara kostnadsstrukturen för år 2010. Samtidigt har deras basår ändrats till 2010. Totalindexen för basåren 2005=100 och 1995=100 förlängs genom kedjning. Framställningen av indexen med basår 2000=100 har upphört.
(18.4.2012)

Riksdagsval: Tabeller i papperspublikationerna ersätts med databastabeller

Statistikcentralen har slutat producera valpublikationer i pappersform. Uppgifter som tidigare publicerades i papperspublikationerna kommer i fortsättningen att framställas i Statistikcentralens avgiftsfria databastjänst PX Web.
(27.3.2012)

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis: Utvidgat datainnehåll i kvartalsstatistiken över den offentliga sektorns inkomster och utgifter

Statistikcentralen publicerar statistiken över den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis med en utvidgad undersektorindelning fr.o.m. 30.3.2012. Den utvidgade indelningen omfattar uppgifter om utvecklingen av lokalförvaltningens, statsförvaltningens och socialskyddsfondernas inkomster och utgifter.
(15.3.2012)

Arbetskraftsundersökning: Klassificering av socioekonomisk ställning i arbetskraftsundersökningen

I arbetskraftsundersökningen tog man fr.o.m. början av år 2011 i bruk Yrkesklassificeringen 2010 och slutade använda yrkesklassificeringen från år 1987, som bildandet av socioekonomisk ställning hittills grundat sig på.
(9.3.2012)

FPA:s handikappförmåner och -tjänster: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på Folkpensionsanstaltens statistik Handikappförmåner från FPA har har ändrats till FPA:s handikappförmåner och -tjänster.
(27.2.2012)

Producentprisindex: Producentprisindexen reviderades

Producentprisindexen har reviderats och basåren har ändrats till år 2010. Statistikens viktstrukturer har förnyats för att motsvara de produktions-, import- och exportvärden som gällde år 2010. Dessutom har urvalen av företag och nyttigheter uppdaterats.
(24.2.2012)

Handelns lagerstatistik: Handels och industrins lagerstatistik offentliggörs tillsammans fr.o.m. maj 2012

Lagerstatistiken för handeln och för industrin offentliggörs inte längre separat. Fr.o.m. 25.5.2012 offentliggörs lagerstatistiken i ett gemensamt offentliggörande för första kvartalet 2012. Datainnehållet i statistiken är oförändrat.
(17.2.2012)

Industrins och handelns lagerstatistik: Industrins och handels lagerstatistik offentliggörs tillsammans fr.o.m. maj 2012

Lagerstatistiken för industrin och för handeln offentliggörs inte längre separat. Fr.o.m. 25.5.2012 offentliggörs lagerstatistiken i ett gemensamt offentliggörande för första kvartalet 2012. Datainnehållet i statistiken är oförändrat.
(17.2.2012)

Kostnadsindex för lastbilstrafik: Kostnadsindexet för lastbilstrafik har reviderats

Kostnadsindexet för lastbilstrafik har reviderats. Indexets viktstruktur har korrigerats för att motsvara kostnadsstrukturen 2010. Samtidigt har basåret ändrats till 2010. Totalindexserierna för trafiktyper, med basåren 2005=100, 1990=100 och 1974=100, förlängs genom kedjning. Framställningen av in-dexserien med basår 2000=100 har upphört.
(17.2.2012)

Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar: Kostnadsindexet för skogsmaskiner har reviderats och dess namn har ändrats

Kostnadsindexet för skogsmaskiner har reviderats. Namnet har samtidigt ändrats till Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar, vilket bättre beskriver statistikens innehåll. Viktstrukturerna för skogsbranschens maskiner, skogstraktorer och flismaskiner, timmerekipage för virkestransport samt flisare har korrigerats för att motsvara kostnadsstrukturen år 2010. Samtidigt har indexens basår ändrats till 2010=100. Totalindexserierna med basåren 2005=100 och 1990=100 förlängs genom kedjning. Framställningen av indexserien med 2000 som basår har upphört.
(17.2.2012)

Volymindex för industriproduktionen: Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen (julinovember 2011)

Inom näringsgrenen el- och elektronikindustri (2627) har erhållna felaktiga primäruppgifter för tredje kvartalet korrigerats. Dessa ändringar har inverkat på tredje kvartalets indextal och förändringsprocenter.
(10.2.2012)

Finländarnas resor: Undersökningen Finländarnas resor förnyas i och med förordningen om turismstatistik

I januari 2012 börjar man tillämpa den nya EU-förordningen om turismstatistik. Samtidigt förnyas undersökningen Finländarnas resor på flera sätt.
(3.2.2012)

Omsättningsindex för industrin: Revidering av uppgifter om omsättning inom industrin (juliseptember 2011)

De ursprungliga uppgifterna om omsättningen inom industrin har reviderats från föregående offentliggörande.
(2.2.2012)

Kapitalstocken: Statistiken över kapitalstocken sammanslås med nationalräkenskaperna

Fr.o.m. 31.1.2012 ingår statistiken över kapitalstocken i nationalräkenskaperna. Uppgifterna från statistiken över kapitalstocken finns i fortsättningen på webbsidorna för statistiken över nationalräkenskaperna.
(31.1.2012)

Nationalräkenskaper, årsvis: Statistiken över kapitalstocken sammanslås med nationalräkenskaperna

Fr.o.m. 31.1.2012 ingår statistiken över kapitalstocken i nationalräkenskaperna. Uppgifterna från statistiken över kapitalstocken finns i fortsättningen på webbsidorna för statistiken över nationalräkenskaperna.
(31.1.2012)

Hushållens konsumtion: Statistikcentralen undersöker hushållens konsumtion

I början av januari inleddes Statistikcentralens Konsumtionsundersökning 2012, som är en omfattande undersökning om hushållens konsumtion och levnadskostnader. För undersökningen intervjuar Statistikcentralen per telefon 8 000 hushåll som representerar alla finländska hushåll.
(19.1.2012)

Producentprisindex för tjänster: Basåren och datumet för offentliggörandet av producentprisindexen för tjänster revideras i april

Urvalet av producentprisindexerna för tjänster uppdateras, och viktstrukturerna revideras att motsvara värdena av tjänster i år 2010. Det nya basåret är 2010. De första nya 2010=100-indexen publiceras den 24:e april 2012. Från och med statistiken för det första kvartalet 2012 publiceras producentprisindexerna för tjänster den 24:e i månaden efter statistikkvartalet eller närmaste följande vardag.
(17.1.2012)

Energianskaffning och -förbrukning: Statistiken Energiförbrukning offentliggörs fr.o.m. år 2012 i samband med statistiken Energianskaffning och -förbrukning

Statistiken Energiförbrukning offentliggjordes för sista gången på en egen webbsida 13.12.2011. Uppgifterna i denna statistik publiceras fr.o.m. år 2012 på webbsidorna för statistiken Energianskaffning och -förbrukning.
(13.1.2012)

Producentprisindex: Basåren och datumet för offentliggörandet av Producentprisindexen revideras i Februari

Varukorgarna för Producentprisindexen uppdateras, och viktstrukturerna revideras att motsvara värdena av produktionen, importen och exporten i år 2010. Det nya basåret är 2010.
(30.12.2011)

Tobaksstatistik: Statistikcentralen har slutat framställa tobaksstatistik


(23.12.2011)

Presidentval: Resultattabeller över Presidentvalet 2006 införts i databastabellerna

Databastabastabellerna har 22.12.2011 kompletterats med tabeller över resultaten från Presidentvalet 2006. De nya databastabellerna finns på adressen: tilastokeskus.fi/til/pvaa/tau_sv.html
(22.12.2011)

Energiförbrukning: Statistiken Energiförbrukning offentliggörs fr.o.m. år 2012 i samband med statistiken Energianskaffning och -förbrukning

Statistiken Energiförbrukning offentliggjordes för sista gången på en egen webbsida 13.12.2011. Uppgifterna i denna statistik publiceras fr.o.m. år 2012 på webbsidorna för statistiken Energianskaffning och -förbrukning.
(13.12.2011)

Input-output: Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 och den nya produktindelningen CPA 2008 har införts i input-outputstatistiken

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 och den nya produktindelningen CPA 2008 har införts i input-outputstatistiken. Tillgångs-, användnings- och input-outputtabeller enligt de nya klassificeringarna publiceras med en noggrannhet av 64 näringsgrenar och 64 produktgrupper fr.o.m. statistikåret 2008.
(8.12.2011)

Omsättningsindex för industrin: Revidering av uppgifter om omsättning inom industrin (apriljuli 2011)

De ursprungliga uppgifterna om omsättningen inom industrin har reviderats från föregående offentliggörande.
(14.11.2011)

Volymindex för industriproduktionen: Uppgifter om revideringen av volymindexet för industriproduktionen

Statistikcentralen har beräknat det slutliga indexet för år 2010. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin som beräknats i statistiken över industristrukturen. Bruttovärdeförändringarna på näringsgrenarnas 3-siffernivå har dividerats med förändringen av producentprisindexet för motsvarande näringsgrenar. När det gäller näringsgrenar med serviceprodukter har man vid beräkningen av volym också använt producentprisindex. Med den koefficient som erhålls har man korrigerat det månatliga indexets preliminära årsförändring. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet inverkar på indextalen och förändringsprocenterna för år 2010.
(10.11.2011)

Förtjänstnivåindex: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012

Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012. Tidpunkten för det första offentliggörandet är maj 2012, då uppgifterna för november 2011 publiceras. Uppgifterna för åren 2009 och 2010 har publicerats i samband med förtjänstnivåindexet och lönestrukturstatistiken.
(26.10.2011)

Lönestrukturstatistik: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012

Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012. Tidpunkten för det första offentliggörandet är maj 2012, då uppgifterna för november 2011 publiceras. Uppgifterna för åren 2009 och 2010 har publicerats i samband med förtjänstnivåindexet och lönestrukturstatistiken.
(26.10.2011)

Månadslöner inom staten: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012

Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012. Tidpunkten för det första offentliggörandet är maj 2012, då uppgifterna för november 2011 publiceras. Uppgifterna för åren 2009 och 2010 har publicerats i samband med förtjänstnivåindexet och lönestrukturstatistiken.
(26.10.2011)

Energianskaffning och -förbrukning: De preliminära uppgifterna för januarijuni i statistiken över energianskaffning och -förbrukning har korrigerats

Det har upptäckts fel i statistiken över energianskaffning och -förbrukning. Felen inverkar på de preliminära uppgifter som publicerats tidigare år 2011 t.o.m. januari 2010.
(20.10.2011)

Energianskaffning och -förbrukning: Det har upptäckts fel i offentliggörandet av statistiken över energianskaffning och -förbrukning


(30.9.2011)

Sysselsättning: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012

Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010. Samtidigt publiceras statistikuppgifterna i databastjänsterna och i samlingspublikationerna enligt den nya klassificeringen. Efter det publiceras yrkesuppgifterna i sysselsättningsstatistiken inte längre enligt den gamla yrkesklassificeringen 2001. Inte heller ändras yrkesuppgifterna från tidigare år för att följa den nya klassificeringen.
(28.9.2011)

Timlöner inom den privata sektorn: Statistikuppgifter för år 2009 korrigerade

I statistiken över timlöner inom den privata sektorn har uppgifter för år 2009 korrigerats för ordinarie löners och totallöners del. Under produktionsprocessen har det skett ett fel, då en lönetilläggspost felaktigt beräknats dubbelt i kalkylen. I samband med korrigeringen har antalsuppgifterna reviderats något, eftersom estimeringsmetoden reviderats. De felaktiga siffrorna för år 2009 har nu korrigerats i offentliggöranden och databaser.
(27.9.2011)

Aktiebostadspriser: Månadsuppgifter om bostadspriser

Från och med 26.8.2011 publiceras också månadsuppgifter i statistiken över bostadspriser. Uppgifterna publiceras en månad efter utgången av statistikmånaden. Basåret för månadsstatistiken är 2010=100 och uppgifterna publiceras från början av år 2010.
(24.8.2011)

Volymindex för industriproduktionen: Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen (januarimaj 2011)

Orsaker till revideringen av de ursprungliga uppgifterna:
(10.8.2011)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Den omvända mervärdesskatten på byggtjänster togs i bruk

Den omvända mervärdesskatten på byggtjänster togs i bruk i Finland i april 2011 (regeringens proposition 41/2010). Reformen medför ändringar i Skatteförvaltningens periodskattematerial, som används som källmaterial för denna statistik, fr.o.m. uppgifterna för april 2011. Man har strävat efter att eliminera skattereformens inverkan på omsättningsindexen genom att revidera regeln för beräkning av omsättning. Uppgiften om omsättning enligt den nya regeln är så jämförbar som möjligt med den gamla uppgiften om omsättning.
(14.7.2011)

Omsättning inom servicebranschen: Den omvända mervärdesskatten på byggtjänster togs i bruk i april 2011

Den omvända mervärdesskatten på byggtjänster togs i bruk i april 2011. Reformen medför ändringar i periodskattematerialet, som används som källmaterial för denna statistik, fr.o.m. uppgifterna för april 2011. Statistikcentralen bedömer under hösten huruvida skattereformen kräver ändringsåtgärder i statistikföringen.
(14.7.2011)

Nationalräkenskaper, årsvis: Förändringar i nationalräkenskapernas tidsserier 14.7.2011

Statistikcentralen har reviderat nationalräkenskapernas tidsserier för åren 19752007. Till detta finns två huvudorsaker. Ytterligare information: /til/vtp/2011/vtp_2011_2011-07-14_men_001_sv.html
(14.7.2011)

Omsättning inom handeln: Den omvända mervärdesskatten på byggtjänster togs i bruk i april 2011

Den omvända mervärdesskatten på byggtjänster togs i bruk i april 2011. Reformen medför ändringar i periodskattematerialet, som används som källmaterial för denna statistik, fr.o.m. uppgifterna för april 2011. Statistikcentralen bedömer under hösten huruvida skattereformen kräver ändringsåtgärder i statistikföringen.
(13.7.2011)

Varutransporter inom vägtrafiken: Datainsamlings- och produktionsprocesserna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har förnyats

Datainsamlings- och produktionsprocesserna för transportarbeten i inrikes och utrikes trafik i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har sammanslagits.
(1.7.2011)

Volymindex för industriproduktionen: Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen januariapril 2011 har korrigerats

Det har upptäckts ett fel i beräkningen av Statistikcentralens volymindex för industriproduktionen. Felet inverkar på tidigare publicerade siffror i volymindexet för januariapril 2011. De felaktiga siffrorna för början av året har nu korrigerats i offentliggörandena och databaserna samt i det material som skickats till kunderna.
(28.6.2011)

Omsättningsindex för industrin: Anvisningarna i försäljningsenkäten har förtydligats

Anvisningarna gällande försäljningsenkäten har förtydligats på så vis att omsättningsbegreppet i försäljningsenkäten huvudsakligen är i enlighet med bokföringslagen. Enligt de uppgifter som erhållits i datainsamlingen inverkar ändringen i anvisningarna dock inte nämnvärt på omsättningsindexen. Omsättningen som beräknas på basis av periodskattedeklarationen, som används som huvudkälla för omsättningsindexet, motsvarar inte helt omsättningen enligt bokföringslagen, eftersom den kan omfatta bl.a. försäljning av anläggningstillgångsposter, andra intäkter och extraordinära poster. Det kan också förekomma fel i materialet på grund av t.ex. optisk läsning eller fel som gjorts av uppgiftslämnarna. Dessa fel korrigeras med uppgifter från den direkta datainsamlingen.
(21.6.2011)

Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Nationalräkenskaperna övergår till den nya näringsgrensindelningen

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 tas i bruk i nationalräkenskaperna. Samtidigt revideras räkenskapernas datasystem och datainnehållet i statistiken. Statistikcentralen publicerar de reviderade tidsserierna för nationalräkenskaperna 14.7.2011.
(21.6.2011)

Nationalräkenskaper, årsvis: Nationalräkenskaperna övergår till den nya näringsgrensindelningen

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 tas i bruk i nationalräkenskaperna. Samtidigt revideras räkenskapernas datasystem och datainnehållet i statistiken. Statistikcentralen publicerar de reviderade tidsserierna för nationalräkenskaperna 14.7.2011.
(21.6.2011)

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på statistiken Offentliga sektorns EMU-skuld har ändrats till Offentliga sektorns skuld kvartalsvis. Namnet på statistiken ändras för att vara tydligare och aktuellare.
(1.6.2011)

Bostadshyror: Kvartalsstatistiken över bostadshyror för år 2010 har reviderats

Kvartalsstatistiken över bostadshyror för år 2010 har reviderats. Vid uppdateringen av byggnads- och lägenhetsregistret har omkring 30 000 aravafinansierade hyresbostäder ändrats till fritt finansierade hyresbostäder. Omstruktureringen påverkade antalet fritt finansierade och aravafinansierade hyresbostäder samt deras prisnivå. På så sätt inverkade den också på indexet och års- och kvartalsförändringarna.
(27.5.2011)

Månadslöner inom den privata sektorn: Yrkesklassificeringen AML 2010 införs i denna statistik i september 2011

Den nya yrkesklassificeringen tas i bruk gällande årsstatistiken för 2010 i september 2011. Samtidigt ändras statistikens uppgifter i databastjänsterna och i samlingspublikationerna så att de följer AML 2010. År 2010 publiceras uppgifterna också enligt Yrkesklassificering 2001.
(16.5.2011)

Timlöner inom den privata sektorn: Yrkesklassificeringen AML 2010 införs i denna statistik i september 2011

Den nya yrkesklassificeringen tas i bruk gällande årsstatistiken för 2010 i september 2011. Samtidigt ändras statistikens uppgifter i databastjänsterna och i samlingspublikationerna så att de följer AML 2010. År 2010 publiceras uppgifterna också enligt Yrkesklassificering 2001.
(16.5.2011)

Volymindex för industriproduktionen: Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen (januari-februari 2011)


(10.5.2011)

Löner inom kommunsektorn: Yrkesklassificeringen AML 2010 införs i denna statistik i april 2011

Den nya yrkesklassificeringen tas i bruk gällande årsstatistiken för 2010 i april 2011. Samtidigt ändras statistikens uppgifter i databastjänsterna och i samlingspublikationerna så att de följer AML 2010. År 2010 publiceras uppgifterna också enligt Yrkesklassificering 2001.
(29.4.2011)

Omsättning inom servicebranschen: Anvisningarna i försäljningsenkäten har förtydligats

Anvisningarna gällande försäljningsenkäten har förtydligats på så vis att omsättningsbegreppet i försäljningsenkäten huvudsakligen är i enlighet med bokföringslagen. Enligt de uppgifter som erhållits i datainsamlingen inverkar ändringen i anvisningarna dock inte nämnvärt på omsättningsindexen. Omsättningen som beräknas på basis av periodskattedeklarationen, som används som huvudkälla för omsättningsindexet, motsvarar inte helt omsättningen enligt bokföringslagen, eftersom den kan omfatta bl.a. försäljning av anläggningstillgångsposter, andra intäkter och extraordinära poster. Det kan också förekomma fel i materialet på grund av t.ex. optisk läsning eller fel som gjorts av uppgiftslämnarna. Dessa fel korrigeras med uppgifter från den direkta datainsamlingen.
(14.4.2011)

Totalförbrukning av virke: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på Skogsforskningsinstitutets statistik Användningen av råvirke har ändrats till Virkesförbrukning.
(29.3.2011)

Energipriser: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar

Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande. De nya statistikgrenarna heter Energianskaffning och -förbrukning samt Energipriser.
(29.3.2011)

Energianskaffning och -förbrukning: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar

Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande. De nya statistikgrenarna heter Energianskaffning och -förbrukning samt Energipriser.
(29.3.2011)

Energianskaffning, -förbrukning och -priser: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar

Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande. De nya statistikgrenarna heter Energianskaffning och -förbrukning samt Energipriser.
(29.3.2011)

Mejeristatistik: Tikes Mejeristatistik ingår nu i Mjölk- och mjölkproduktstatistiken

En del av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) statistikområden har sammanslagits från början av år 2011. Tikes Mejeristatistik och Totalproduktionen av mjölk har sammanslagits under namnet Mjölk- och mjölkproduktstatistik.  
(29.3.2011)

Statistik om mjölk och mjölkprodukter: Tikes Mejeristatistik och Totalproduktionen av mjölk ingår nu i Mjölk- och mjölkproduktstatistiken

En del av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) statistikområden har sammanslagits från början av år 2011. Tikes Mejeristatistik och Totalproduktionen av mjölk har sammanslagits under namnet Mjölk- och mjölkproduktstatistik.  
(29.3.2011)

Totalproduktionen av kött: Tikes Totalproduktionen av kött ingår nu i Köttproduktionsstatistiken

En del av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) statistikområden har sammanslagits från början av år 2011. Tikes Slakteristatistik och Totalproduktionen av kött har sammanslagits under namnet Köttproduktion.
(29.3.2011)

Totalproduktionen av mjölk: Tikes Totalproduktionen av mjölk ingår nu i Mjölk- och mjölkproduktstatistiken

En del av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) statistikområden har sammanslagits från början av år 2011. Tikes Mejeristatistik och Totalproduktionen av mjölk har sammanslagits under namnet Mjölk- och mjölkproduktstatistik.  
(29.3.2011)

Slakteristatistik: Tikes slakteristatistik ingår nu i Köttproduktionsstatistiken

En del av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) statistikområden har sammanslagits från början av år 2011. Tikes Slakteristatistik och Totalproduktionen av kött har sammanslagits under namnet Köttproduktion.
(29.3.2011)

Köttproduktion: Totalproduktionen av kött ingår nu i Köttproduktionsstatistiken

En del av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) statistikområden har sammanslagits från början av år 2011. Tikes Slakteristatistik och Totalproduktionen av kött har sammanslagits under namnet Köttproduktion.
(29.3.2011)

Byggnads- och bostadsproduktion: En databastabell över tillstånd för ombyggnad

Fr.o.m. år 2011 publiceras kvartalsvis en databastabell över tillstånd för ombyggnad i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. Uppgifterna baserar sig på Befolkningsregistercentralens byggnads- och lägenhetsuppgifter, som täcker alla tillståndspliktiga ombyggnadsarbeten. Till tabellen kommer du via länken Tabell i statistiken.
(25.3.2011)

Folkräkningar: Statistikcentralen har slutat publicera statistiken Folkräkningar

Fr.o.m. statistikåret 2010 publiceras uppgifterna om folkräkning i statistikgrenar som produceras årligen och som finns samlade på temasidorna Folkräkning.
(18.3.2011)

Inkvarteringsstatistik: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på statistiken Turiststatistik är fr.o.m. 1.3.2011 Inkvarteringsstatistik.
(1.3.2011)

Omsättning inom handeln: Anvisningarna i försäljningsenkäten har förtydligats

Anvisningarna gällande försäljningsenkäten har förtydligats på så vis att omsättningsbegreppet i försäljningsenkäten huvudsakligen är i enlighet med bokföringslagen. Enligt de uppgifter som erhållits i datainsamlingen inverkar ändringen i anvisningarna dock inte nämnvärt på omsättningsindexen. Omsättningen som beräknas på basis av periodskattedeklarationen, som används som huvudkälla för omsättningsindexet, motsvarar inte helt omsättningen enligt bokföringslagen, eftersom den kan omfatta bl.a. försäljning av anläggningstillgångsposter, andra intäkter och extraordinära poster Det kan också förekomma fel i materialet på grund av t.ex. optisk läsning eller fel som gjorts av uppgiftslämnarna. Dessa fel korrigeras med uppgifter från den direkta datainsamlingen.
(25.2.2011)

Arbetskraftsundersökning: Månadssiffror för Regionförvaltningsverket (RFV) i Lappland

I arbetskraftsundersökningen publiceras inte längre arbetslöshetssiffror på månadsnivå gällande Regionförvaltningsverket (RFV) i Lappland. Detta beror på att den månatliga urvalsstorleken i Lappland inte är tillräcklig för publicering av tillförlitliga arbetslöshetssiffror. Siffrorna på kvartals- och årsnivå publiceras som tidigare.
(22.2.2011)

Kostnadsindex för busstrafik: Kostnadsindexet för busstrafik har reviderats

Kostnadsindexet för busstrafik har reviderats. Dess viktstruktur har justerats till att motsvara kostnadsstrukturen för år 2010 och basåret har ändrats till 2010. Totalindexen efter trafiktyp för basåren 2005=100 och 1990=100 förlängs genom kedjning. Kedjningsmånaden är december 2010. Framställningen av indexet, vars basår är 2000=100, har upphört.
(21.2.2011)

Byggnadskostnadsindex: Byggnadskostnadsindexet basåretbyte försenas

17.2.2011 publiceras byggnadskostnadsindex med basår 2005=100. Byggnadskostnadsindex publiceras med nytt basår 2010=100 senast 12.4.2011.
(17.2.2011)

Volymindex för industriproduktionen: Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen oktober-november 2010


(10.2.2011)

Offentliga sektorns underskott och skuld: Namnet på statistiken har ändrats


(7.2.2011)

Förhandsuppgifter om befolkningen: De månads- och kvartalsvisa offentliggörandena av preliminär befolkningsstatistik sammanslås fr.o.m. statistikåret 2011

De månads- och kvartalsvisa uppgifterna publiceras för sista gången separat i januari 2011, då uppgifterna för januaridecember 2010 publiceras.
(27.1.2011)

Konsumenternas förtroende: Fr.o.m. statistikåret 2011 publicerar Statistikcentralen inte längre Konsumentbarometern efter landskap i sin nuvarande form

Landskapsvisa kvartalsuppgifter om de centrala nettotalen för åren 1995-2010 finns tillgängliga i databastabellen under punkten Tabeller på förstasidan till Konsumentbarometern landskapvis. I framtiden kommer den landskapsvisa databastabellen att utarbetas och publiceras kvartalsvis under punkten Tabeller på förstasidan till Konsumentbarometer.
(20.1.2011)

Konsumentbarometern landskapsvis: Fr.o.m. statistikåret 2011 publicerar Statistikcentralen inte längre Konsumentbarometern efter landskap i sin nuvarande form

Landskapsvisa kvartalsuppgifter om de centrala nettotalen för åren 1995-2010 finns tillgängliga i databastabellen under punkten Tabeller på förstasidan till Konsumentbarometern landskapvis. I framtiden kommer den landskapsvisa databastabellen att utarbetas och publiceras varje halvår under punkten Tabeller på förstasidan till Konsumentbarometer.
(20.1.2011)

Servicebranschens varustatistik: Statistiken över tjänster inom servicenäringarna publiceras i fortsätting under namnet Företagstjänster

Namnet på statistiken rändras för att noggrannare beskriva innehållet i statistiken, då statistiken i huvudsak täcker näringsgrenar som producerar tjänster till företag.
(19.1.2011)

Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar: Ett eget kostnadsindex för flisare


(18.1.2011)

Byggnadskostnadsindex: Basåret för byggnadskostnadsindexet byts ut

17.2.2011 publiceras byggnadskostnadsindex med nytt basår 2010. De indexserier med tidigare basår som använts mest förlängs dock. Information innehållet ändras i den nya publikationen.
(12.1.2011)

Finansräkenskaper: Kvartalsräkenskaperna överförs från Finlands Bank till Statistikcentralen

Statistikcentralen börjar sammanställa och publicera finansräkenskaper fr.o.m. tredje kvartalet år 2010. Tidigare ansvarade Finlands Bank för statistiken. Statistikcentralen publicerar uppgifterna i de kvartalsvisa finansräkenskaperna som en del av finansräkenskaperna. Tidigare har Statistikcentralens finansräkenskaper varit årsstatistik.
(3.1.2011)

Forskning och utveckling: Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport har annullerats

Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport (9.12.2010) har annullerats, eftersom motsvarande uppgifter redan publicerats i offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009 (28.10.2010).
(1.12.2010)

Fångar: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över fångar

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över fångar. Det sista statistikåret är år 2008. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna.
(22.11.2010)

Specialdomstolar: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över specialdomstolar

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över specialdomstolar. Det sista statistikåret är år 2008. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna.
(22.11.2010)

Företagssaneringar: Uppgifter om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras som egna offentliggöranden

Uppgifterna om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras nu som egna offentliggöranden. Tidigare publicerades uppgifterna som översikter. Dessutom ersätts Excel-tabellerna med PX-Web-tabeller. Det första offentliggörandet över slutbehandlade företagssaneringsärenden gäller år 2009 och publiceras 23.11.2010. I fortsättningen publiceras uppgifterna en gång om året.
(19.11.2010)

Konkurser: Uppgifter om slutbehandlade konkursansökningar publiceras som egna offentliggöranden

Uppgifterna om slutbehandlade konkursansökningar publiceras nu som egna offentliggöranden. Tidigare publicerades uppgifterna som översikter. Dessutom ersätts Excel-tabellerna med PX-Web-tabeller. Det första offentliggörandet över slutbehandlade konkursansökningar gäller år 2009 och publiceras 23.11.2010. I fortsättningen publiceras uppgifterna en gång om året.
(19.11.2010)

Skuldsaneringar: Uppgifter om slutbehandlade skuldsaneringar publiceras som egna offentliggöranden

Uppgifterna om slutbehandlade skuldsaneringsärenden publiceras nu som egna offentliggöranden. Tidigare publicerades uppgifterna som översikter. Dessutom ersätts Excel-tabellerna med PX-Web-tabeller. Det första offentliggörandet över skuldsaneringsärenden gäller år 2009 och publiceras 23.11.2010. I fortsättningen publiceras uppgifterna en gång om året.
(19.11.2010)

Konsumentprisindex: Konsumentprisindexet revideras vid årsskiftet

Varukorgen och viktstrukturen för konsumentprisindexet revideras att motsvara konsumtions-strukturen år 2010. Det första nya indexet, konsumentprisindex 2010=100, för januari 2011 publiceras den 18 februari 2011.
(18.11.2010)

Kreditbeståndet: Statistiken över kreditbeståndet har förnyats fr.o.m. andra kvartalet år 2010


(13.10.2010)

Volymindex för industriproduktionen: Uppgifter om revideringen av volymindexet för industriproduktionen


(8.10.2010)

Reparationsbyggande: Ändring i urvalet och den statistiska metoden för byggföretagens reparationer


(8.10.2010)

Post- och smågodsbefordran: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över post- och smågodsbefordran (31.12.2009)

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över post- och smågodsbefordran fr.o.m. statistikåret 2009. Centrala uppgifter i statistiken över post- och smågodsbefordran har publicerats årligen på statistikens webbsidor. Gamla offentliggöranden finns tillgängliga på webbsidorna. Motsvarande uppgifter kan inte längre fås från Statistikcentralen.
(30.9.2010)

Nya och nedlagda företag: Vi har slutat publicera kvartalsvisa översikter över statistiken Nya och nedlagda företag

I fortsättningen publiceras en översikt över statistiken en gång om året, i samband med sammanställningen av uppgifterna för det senaste statistikåret. Statistiktabellerna kommer fortfarande att publiceras kvartalsvis.
(10.9.2010)

Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet: Den preliminära statistiken publiceras inte hösten 2010

Ingen preliminär statistik för år 2009 publiceras över kommunernas och samkommunernas produktivitet. De slutliga uppgifterna publiceras i början av år 2011.
(9.9.2010)

Industrins orderingång: Datainnehållet i statistiken över industrins orderingång utvidgas

Datainnehållet i statistiken över industrins orderingång utvidgas fr.o.m. 10.9.2010. Säsongrensade serier, arbetsdagskorrigerade serier och trendserier kommer då att börja publiceras. Säsongrensningen har gjorts med TRAMO/SEATS-metoden.
(8.9.2010)

Bostadsaktiebolagens ekonomi: Statistiken över bostadssamfundens ekonomi heter nu Bostadsaktiebolagens ekonomi

Insamlingen av uppgifter för statistiken över bostadssamfundens ekonomi har reviderats på så sätt att bokslutsuppgifter gällande aravahyreshus inte längre samlas in med en separat enkät. Den nya statistiken som publiceras 24.9.2010 innehåller i fortsättningen bara uppgifter om fritt finansierade bostadsaktiebolag. Samtidigt har statistikens namn ändrats för att motsvara det reviderade datainnehållet.
(1.9.2010)

Industrins miljöskyddsutgifter: Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över industrins miljöskyddsutgifter i augusti 2010

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på Statistikcentralens TOL 2008-sida http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/910-2008/index_sv.html.
(17.8.2010)

Timlöner inom den privata sektorn: Uppgifterna om löner inom jordbruket publiceras fr.o.m. juli 2010 i den tryckta publikationen över löner inom den privata sektorn

Uppgifterna om löner inom jordbruket, vilka offentliggjordes sista gången 25.5.2009 som ett eget offentliggörande på webbsidorna för statistiken Timlöner inom den privata sektorn, kommer att publiceras i september 2010 i den tryckta publikationen över löner inom den privata sektorn.
(29.6.2010)

Prisindex för offentliga utgifter: Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats och dess basår har ändrats till 2005. I det reviderade prisindexet motsvarar viktstrukturen för indexet för statsekonomin statsbokslutet år 2008 liksom viktstrukturen för indexet för den kommunala ekonomin motsvarar boksluten för alla kommuner och samkommuner år 2008.
(23.6.2010)

Handel med högteknologi: Produktionen av statistiken över handel med högteknologi upphör vid Statistikcentralen

I fortsättningen produceras uppgifterna av Tullen.
(11.6.2010)

Telekommunikation: Produktionen av statistiken över telekommunikation upphör vid Statistikcentralen

I fortsättningen produceras uppgifterna av Kommunikationsverket.
(11.6.2010)

Europaparlamentsval: Tabeller i papperspublikationerna ersätts med databastabeller

Statistikcentralen har slutat producera valpublikationer i pappersform. Uppgifter som tidigare publicerades i papperspublikationerna kommer i fortsättningen att framställas i Statistikcentralens avgiftsfria databastjänst PX Web.
(10.6.2010)

Fastighetspriser: Basåret för statistiken över fastighetspriser byts ut och publiceringstidtabellen ändras

Publiceringen av uppgifterna för 1:a och 2:a kvartalet för statistiken över fastighetspriser framflyttas. Statistikcentralen förnyar statistiken över fastighetspriser och basåret för statistiken ändras till år 2005. Basåret har hittills varit 1985. I och med detta uppdateras viktstrukturen och modellerna för kvalitetsstandardiseringen. Tidsserien för statistiken kommer att omräknas fr.o.m uppgifterna för år 2005. Uppgifterna för 1:a, 2:a och 3:e kvartalet år 2010 enligt det nya basåret publiceras 10.12.2010.
(4.6.2010)

Rotprisindex: Statistiken Rotprisindex nedlagd

Skogsforskningsinstitutet Metlas statistik Virkespriser per skogscentral och Rotprisindex sammanslås fr.o.m. år 2010 med statistiken Virkeshandelns volymer och priser.
(31.5.2010)

Virkespriser per skogscentral: Statistiken Virkespriser per skogscentral nedlagd

Skogsforskningsinstitut Metlas statistik Virkespriser per skogscentral och Rotprisindex sammanslås fr.o.m. år 2010 med statistiken Virkeshandelns volymer och priser.
(31.5.2010)

Skogsindustrins utrikeshandel per land: Statistiken över Skogsindustrins utrikeshandel per land nedlagd

Skogsforskningsinstitut Metlas statistik över Skogsindustrins utrikeshandel per land har från och med början av 2010 införlivats med statistiken över Skogsindustrins utrikeshandel.
(31.5.2010)

Skogsindustrins utrikeshandel: Statistiken över Skogsindustrins utrikeshandel reviderats

Skogsforskningsinstitut Metlas statistik över Skogsindustrins utrikeshandel per land sammanslås fr.o.m. år 2010 med statistiken över Skogsindustrins utrikeshandel.
(31.5.2010)

Virkeshandelns volymer och priser: Statistiken över virkeshandelns volymer och priser reviderats

Skogsforskningsinstitut Metlas statistik över Virkespriser per skogscentral och Rotprisindex sammanslås fr.o.m. år 2010 med statistiken Virkeshandelns volymer och priser.
(31.5.2010)

Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Ändringar i beräkningsmetoderna för kvartalsräkenskaperna


(26.5.2010)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Den nya skattekontolagen som trädde i kraft år 2010 ändrar innehållet, leveranstiden och täckningen ifråga om det skatteförvaltningsmaterial som används i produktionen av omsättningsindexen. Företagens alla skatter som betalas på eget initiativ deklareras på en periodskattedeklaration för januari 2010. Den ersätter det tidigare använda betalningsövervakningsmaterialet. På grund av reformen får periodskattematerialet nya variabler, gamla försvinner och vissa uppgiftskällor ändras. En del av de små företagen har rätt till förlängda kvartalsvisa eller årliga deklarationsperioder. Företag med en årlig omsättning på 25 001-50 000 euro har rätt till en kvartalsvis övervakning och företag med en omsättning på mindre än 25 001 euro har rätt till en årsvis övervakning.
(14.5.2010)

Volymindex för industriproduktionen: Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen januari-februari 2010


(10.5.2010)

Omsättningsindex för industrin: Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Den nya skattekontolagen som trädde i kraft år 2010 ändrar innehållet, leveranstiden och täckningen ifråga om det skatteförvaltningsmaterial som används i produktionen av omsättningsindexen. Företagens alla skatter som betalas på eget initiativ deklareras på en periodskattedeklaration för januari 2010. Den ersätter det tidigare använda betalningsövervakningsmaterialet. På grund av reformen får periodskattematerialet nya variabler, gamla försvinner och vissa uppgiftskällor ändras. En del av de små företagen har rätt till förlängda kvartalsvisa eller årliga deklarationsperioder. Företag med en årlig omsättning på 25 001-50 000 euro har rätt till en kvartalsvis övervakning och företag med en omsättning på mindre än 25 001 euro har rätt till en årsvis övervakning.
(28.4.2010)

Omsättning inom handeln: Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Den nya skattekontolagen som trädde i kraft år 2010 ändrar innehållet, leveranstiden och täckningen ifråga om det skatteförvaltningsmaterial som används i produktionen av omsättningsindexen. Företagens alla skatter som betalas på eget initiativ deklareras på en periodskattedeklaration för januari 2010. Den ersätter det tidigare använda betalningsövervakningsmaterialet. På grund av reformen får periodskattematerialet nya variabler, gamla försvinner och vissa uppgiftskällor ändras. En del av de små företagen har rätt till förlängda kvartalsvisa eller årliga deklarationsperioder. Företag med en årlig omsättning på 25 001-50 000 euro har rätt till en kvartalsvis övervakning och företag med en omsättning på mindre än 25 001 euro har rätt till en årsvis övervakning.
(15.4.2010)

Omsättning inom servicebranschen: Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Den nya skattekontolagen som trädde i kraft år 2010 ändrar innehållet, leveranstiden och täckningen ifråga om det skatteförvaltningsmaterial som används i produktionen av omsättningsindexen. Företagens alla skatter som betalas på eget initiativ deklareras på en periodskattedeklaration för januari 2010. Den ersätter det tidigare använda betalningsövervakningsmaterialet. På grund av reformen får periodskattematerialet nya variabler, gamla försvinner och vissa uppgiftskällor ändras. En del av de små företagen har rätt till förlängda kvartalsvisa eller årliga deklarationsperioder. Företag med en årlig omsättning på 25 001-50 000 euro har rätt till en kvartalsvis övervakning och företag med en omsättning på mindre än 25 001 euro har rätt till en årsvis övervakning.
(15.4.2010)

Kostnadsindex för busstrafik: Kostnadsindexet för busstrafik har korrigerats för perioden augusti 2009 - februari 2010

Korrigeringarna syns som en ökning av indextalet för hela busstrafiken och en ökning av indextalet för avtalstrafiken. Också figurerna har korrigerats.
(8.4.2010)

Finansieringsleasing: Den nya näringsgrensindelningen införs i statistiken över finansieringsleasing fr.o.m. uppgifterna för år 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i Finland. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(30.3.2010)

Prisindex för offentliga utgifter: Prisindexet för statsekonomin har korrigerats för perioden IV kvartalet 2008 - IV kvartalet 2009

Korrigeringarna syns isynnerhet som förändringar av indextalen för realinvesteringarna. Jämfört med tidigare offentliggöranden har också löneuppgifterna ändrats.
(30.3.2010)

Förhandsuppgifter om befolkningen: Kvartalsstatistiken över befolkningen förnyas


(23.3.2010)

Lönesummaindex: Den nya skattelagen ändrar materialet för lönesummaindexen

Den nya skattekontolagen som trädde i kraft år 2010 ändrar innehållet, leveranstiden och täckningen ifråga om det skatteförvaltningsmaterial som används i produktionen av lönesummaindexen. Företagens alla skatter som betalas på eget initiativ deklareras på en periodskattedeklaration för januari 2010. Den ersätter det tidigare använda betalningsövervakningsmaterialet. På grund av reformen får periodskattematerialet nya variabler, gamla försvinner och vissa uppgiftskällor ändras. En del av de små företagen har rätt till förlängda kvartalsvisa eller årliga deklarationsperioder. Företag med en årlig omsättning på 25 001-50 000 euro eller arbetsgivare med en omsättning på 50 000 euro eller mindre har rätt till en kvartalsvis övervakning.
(16.3.2010)

Byggnads- och bostadsproduktion: Bygglov och Volymindexet för nybyggnad publiceras i statistiken Byggnads- och bostadsproduktion fr.o.m. mars 2010

Den reviderade månatliga statistiken byggnads- och bostadsproduktion kommer i fortsättningen att innehålla statistiska uppgifter om bygglov och volymindexet för nybyggnad. Den första reviderade publikationen Byggnads- och bostadsproduktion utkommer 26.3.2010.
(8.3.2010)

Bygglov: Bygglov och Volymindexet för nybyggnad publiceras i statistiken Byggnads- och bostadsproduktion fr.o.m. mars 2010

Den reviderade månatliga statistiken byggnads- och bostadsproduktion kommer i fortsättningen att innehålla statistiska uppgifter om bygglov och volymindexet för nybyggnad. Den första reviderade publikationen Byggnads- och bostadsproduktion utkommer 26.3.2010.
(8.3.2010)

Förtjänstnivåindex: Uppgifterna i statistiken månadslöner inom staten offentliggörs fr.o.m. 2010 i samband med förtjänstnivåindex och lönestrukturstatistiken

Statistiken månadslöner inom staten offentliggjordes sista gången på en egen webbsida 3.6..2009. Uppgifterna i denna statistik publiceras på ingångssidan till statistiken förtjänstnivåindex fr.o.m. offentliggörandet av 28.5.2010 samt på ingångssidan till statistiken lönestruktur fr.o.m. offentliggörandet av 12.11.2010.
(8.3.2010)

Lönestrukturstatistik: Uppgifterna i statistiken månadslöner inom staten offentliggörs fr.o.m. 2010 i samband med förtjänstnivåindex och lönestrukturstatistiken

Statistiken månadslöner inom staten offentliggjordes sista gången på en egen webbsida 3.6..2009. Uppgifterna i denna statistik publiceras på ingångssidan till statistiken förtjänstnivåindex fr.o.m. offentliggörandet av 28.5.2010 samt på ingångssidan till statistiken lönestruktur fr.o.m. offentliggörandet av 12.11.2010.
(8.3.2010)

Månadslöner inom staten: Uppgifterna i statistiken månadslöner inom staten offentliggörs fr.o.m. 2010 i samband med förtjänstnivåindex och lönestrukturstatistiken

Statistiken månadslöner inom staten offentliggjordes sista gången på en egen webbsida 3.6..2009. Uppgifterna i denna statistik publiceras på ingångssidan till statistiken förtjänstnivåindex fr.o.m. offentliggörandet av 28.5.2010 samt på ingångssidan till statistiken lönestruktur fr.o.m. offentliggörandet av 12.11.2010.
(8.3.2010)

Volymindex för nybyggnad: Volymindexet för nybyggnad och bygglov publiceras i statistiken Byggnads- och bostadsproduktion fr.o.m. mars 2010

Den reviderade månatliga statistiken byggnads- och bostadsproduktion kommer i fortsättningen att innehålla statistiska uppgifter om bygglov och volymindexet för nybyggnad. Den första reviderade publikationen Byggnads- och bostadsproduktion utkommer 26.3.2010.
(8.3.2010)

Statistik över vägtrafikolyckor: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på statistiken Vägtrafikolyckor är fr.o.m. 17.2.2010 Statistik över vägtrafikolyckor.
(17.2.2010)

Timlöner inom den privata sektorn: Statistiken över skogsarbetarnas löner och uppgifterna om löner inom jordbruket offentliggörs fr.o.m. juli 2010 i samband med statistiken Timlöner inom den privata sektorn.

Skogsarbetarnas löner offentliggjordes sista gången på en egen webbsida 2.10.2009. Fr.o.m. offentliggörandet 1.7.2010 publiceras uppgifterna i denna statistik på webbsidan för statistiken Timlöner inom den privata sektorn. Uppgifterna om löner inom jordbruket, vilka offentliggjordes sista gången 25.5.2009 som ett eget offentliggörande på webbsidorna för statistiken Timlöner inom den privata sektorn, kommer att offentliggöras 1.7.2010 i samband med offentliggörandet av statistiken över timlöner inom den privata sektorn.
(17.2.2010)

Löner för skogsarbetare: Uppgifterna i statistiken över skogsarbetarnas löner offentliggörs fr.o.m. juli 2010 i samband med statistiken Timlöner inom den privata sektorn.

Statistiken över skogsarbetarnas löner offentliggjordes sista gången på en egen webbsida 2.10.2009. Fr.o.m. offentliggörandet 1.7.2010 publiceras uppgifterna i denna statistik på webbsidorna för statistiken Timlöner inom den privata sektorn.
(17.2.2010)

Omsättning inom handeln: Den tryckta publikationen gällande parti- och detaljhandeln upphör

Statistikcentralen har förnyat sin publikationsverksamhet. Detta har också inverkat på de tryckta publikationerna. Den separata tryckta publikationen gällande parti- och detaljhandeln som hör till serien Handel inom Finlands officiella statistik upphör i mars 2010. Den tryckta publikationen utkommer sista gången 15.3.2010 då reviderade uppgifter efter näringsgren för december 2009 publiceras. Motsvarande pdf-publikation kommer inte heller längre att finnas på Statistikcentralens webbplats. Uppgifter om parti- och detaljhandeln enligt STS-förordningen kommer att publiceras så som tidigare på statistikens ingångssida.
(12.2.2010)

Volymindex för industriproduktionen: Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen januari-december 2009


(10.2.2010)

Konjunkturindikator för produktionen: Nivåförändring i säsongrensningen

Den säsongrensade tidsserien och trendtidsserien för produktionen och vissa andra ekonomiska aktiviteter har förändrats betydligt i samband med offentliggörandet för oktober när det gäller åren 2008 och 2009, vilket påverkar förändringsprocenten från föregående månad. Orsakerna till förändringen anges i ett separat meddelande: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html.
(5.2.2010)

Input-output: Input-outputtabeller för åren 2003-2005 har reviderats

I samband med publiceringen av tillgångs- och användningstabellerna samt input-output-tabellerna publiceras också de reviderade tabellerna för åren 2003-2005. Tabellerna baserar sig på reviderade tidsserier i årsräkenskaperna. Revideringarna gäller de flesta ekonomiska transaktionerna, näringsgrenarna och sektorerna. Samtidigt har produktstrukturerna korrigerats i tabellerna.
(1.2.2010)

Nationalräkenskaper, årsvis: Revideringen av tidsserierna för nationalräkenskaperna 2010

Statistikcentralen har reviderat nationalräkenskapernas tidsserier för åren 1975-2008. Revideringarna gäller nästan alla ekonomiska transaktioner, näringsgrenar och sektorer. Ändringarna i tidsserierna beskrivs närmare i Metodbeskrivningar.
(29.1.2010)

Arbetskraftsundersökning: Publiceringen av arbetskraftsundersökningens årsuppgifter revideras


(26.1.2010)

Antalet nötkreatur:

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Husdjursproduktionens struktur, Antalet nötkreatur, Antalet svin och Antalet övriga husdjur sammanslås fr.o.m. år 2010 med den nya statistiken Antalet husdjur, som publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2009.
(25.1.2010)

Antalet husdjur: Ny statistik: Antalet husdjur

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Husdjursproduktionens struktur, Antalet nötkreatur, Antalet svin och Antalet övriga husdjur sammanslås fr.o.m. år 2010 med den nya statistiken Antalet husdjur, som publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2009.
(25.1.2010)

Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål: Ny statistik: Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Statistik över spannmål på marknaden och Statistik över användningen och lagringen av spannmål  sammanslås fr.o.m. år 2010 med den nya statistiken Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål, som publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2009.
(25.1.2010)

Antalet svin: Statistiken Antalet svin nedlagd

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Husdjursproduktionens struktur, Antalet nötkreatur, Antalet svin och Antalet övriga husdjur sammanslås fr.o.m. år 2010 med den nya statistiken Antalet husdjur, som publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2009.
(25.1.2010)

Antalet övriga husdjur: Statistiken Antalet övriga husdjur nedlagd

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Husdjursproduktionens struktur, Antalet nötkreatur, Antalet svin och Antalet övriga husdjur sammanslås fr.o.m. år 2010 med den nya statistiken Antalet husdjur, som publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2009.
(25.1.2010)

Husdjursproduktionens struktur: Statistiken Husdjursproduktionens struktur nedlagd

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Husdjursproduktionens struktur, Antalet nötkreatur, Antalet svin och Antalet övriga husdjur sammanslås fr.o.m. år 2010 med den nya statistiken Antalet husdjur, som publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2009.
(25.1.2010)

Statistik över användningen och lagringen av spannmål: Statistiken över användningen och lagringen av spannmål nedlagd

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Statistik över spannmål på marknaden och Statistik över användningen och lagringen av spannmål sammanslås fr.o.m. år 2010 med den nya statistiken Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål, som publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2009.
(25.1.2010)

Statistik över spannmål på marknaden: Statistiken över spannmål på marknaden nedlagd

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Statistik över spannmål på marknaden och Statistik över användningen och lagringen av spannmål  sammanslås fr.o.m. år 2010 med den nya statistiken Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål, som publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2009.
(25.1.2010)

Producentprisindex för tjänster: Uppgifter om hyror för affärs- och kontorslokaler har reviderats

Uppgifterna om hyror för affärs- och kontorslokaler (6820) har kompletterats när det gäller fjärde kvartalet 2008, vilket påverkar det totala indextalet för producentprisindexet för tjänster fr.o.m. IV kvartalet 2008. Korrigeringen syns också som ändringar i indextalen för näringsgrenarna Hyror för kontorslokaler (6820A), Hyror för affärslokaler (6820B), Hyror för affärs- och kontorslokaler (6820), Fastighetsverksamhet (L och 68) fr.o.m. samma tidpunkt.
(18.1.2010)

Produktionen av ägg: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens statistik Produktionsstatistik för ägg är fr.o.m. 4.1.2010 Produktionen av ägg.
(4.1.2010)

Produktionen av ägg: Statistiken Produktionen av ägg ändrats

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Statistiken över totalproduktionen av ägg har från och med början av 2010 införlivats med statistiken Produktionen av ägg.
(4.1.2010)

Totalproduktionen av ägg: Statistiken över totalproduktionen av ägg nedlagd

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Statistiken över totalproduktionen av ägg har från och med början av 2010 införlivats med Produktionsstatistiken för ägg. Samtidigt ändrades namnet på Produktionsstatistiken för ägg till Produktionen av ägg.
(4.1.2010)

Det regionala kreditbeståndet: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över det regionala kreditbeståndet

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över det regionala kreditbeståndet fr.o.m. statistikåret 2009. Uppgifterna i statistiken över det regionala kreditbeståndet har publicerats årligen på statistikens webbsidor. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Statistikcentralen fortsätter att på normalt sätt framställa och publicera kvartalsvis statistik över kreditbeståndet som beskriver det inhemska kreditbeståndet.
(30.12.2009)

Personalfonder: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över personalfonder

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över personalfonder fr.o.m. slutet av år 2009. Uppgifter om personalfondernas bokslut har årligen publicerats på statistikens webbsida. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer fortfarande att finnas tillgängliga där.
(30.12.2009)

Placeringsfondernas och fondbolagens bokslut: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över placeringsfondernas och fondbolagens bokslutsuppgifter

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över placeringsfondernas och fondbolagens bokslutsuppgifter fr.o.m. statistikåret 2009. Det innebär att Statistikcentralen inte längre publicerar bokslutsuppgifter för räkenskapsåret 2009. Statistik över placeringsfonder har publicerats årligen på statistikens webbsida. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidan.
(30.12.2009)

Kommunalval: Tabeller i papperspublikationerna ersätts med databastabeller

Statistikcentralen har slutat producera valpublikationer i pappersform. Uppgifter som tidigare publicerades i papperspublikationerna kommer i fortsättningen att framställas i Statistikcentralens avgiftsfria databastjänst PxWeb.
(30.12.2009)

Omsättning inom handeln: Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för oktober har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkar på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna har preciserats bara något och orsaken har varit att källmaterialen har kompletterats.
(15.12.2009)

Omsättning inom servicebranschen: Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för september har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkar på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna har preciserats bara något och orsaken har varit att källmaterialen har kompletterats.
(15.12.2009)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för september har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkar på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna har preciserats bara något och orsaken har varit att källmaterialen har kompletterats.
(15.12.2009)

Omsättningsindex för industrin: Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för september har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkar på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna har preciserats bara något och orsaken har varit att källmaterialen har kompletterats.
(15.12.2009)

Industrins orderingång: Datainnehållet i statistiken över industrins orderingång utvidgas

Datainnehållet i statistiken över industrins orderingång utvidgas fr.o.m. 11.12.2009. Separata serier som beskriver fördelningen av orderingången på inhemska order och exportorder kommer då att börja publiceras på hela industrins nivå.
(11.12.2009)

Volymindex för industriproduktionen: Precisering av volymindexet för industriproduktionen

Beräkning av de slutliga indexen för åren 2007 och 2008
(10.12.2009)

Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Orsaker till revideringen av de kvartalsvisa räkenskaperna

Uppgifterna i alla kvartalsräkenskapernas tidsserier kan revideras till följd av revidering av källmaterialet eller på grund av ändringar i beräkningsmetoderna. Dessutom ändras de säsongrensade seriernas och trendtidsseriernas siffror nästan utan undantag i och med nya observationer, även om det inte skett några förändringar i källmaterialen eller beräkningsmetoderna.
(9.12.2009)

Åtalade, dömda och straff: Tabellbilagorna i offentliggörandet har ersatts med PX-Web databastabeller

Siffrorna i PX-Web tabellerna avviker i mindre omfattning från tidigare siffror i tabellbilagorna. Orsaken till detta är revideringen av statistikmaterialet.
(9.12.2009)

Volymindex för industriproduktionen: Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen januari-september 2009


(10.11.2009)

Jakt: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på Vilt- och fiskeri-forskningsinstitutets statistik Viltbytet är fr.o.m. 9.11.2009 Jakt.
(9.11.2009)

Index för ordinarie förtjänst: Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Förtjänstnivåindex

Indexet för ordinarie förtjänst publicerades fr.o.m. första kvartal 2009 i samband med förtjänstnivåindexet. Indexet för ordinarie förtjänst publicerades sista gången 6.2.2009 på sina egna webbsidor. Fr.o.m 29.5.2009 publicerades det på förtjänstnivåindexets webbsida.
(27.10.2009)

Innovationsverksamhet: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över företagens innovationsverksamhet våren 2010

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(28.8.2009)

Regionalräkenskaper: Statistiken över regionalräkenskaper

Regionalräkenskaper för produktion och sysselsättning, indikatorer för regionalekonomi och hushållens regionkonton sammanslås fr.o.m. august 2009 med den nya statistiken över regionalräkenskaper. Statistikgrenarna publicerades sista gången på deras egna ingångssidor år 2008.
(20.8.2009)

Volymindex för industriproduktionen: Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen januari-juni 2009


(10.8.2009)

Hushållens regionkonton: Hushållens regionkonton sammanslås med den nya statistiken över regionalräkenskaper

Regionalräkenskaper för produktion och sysselsättning, indikatorer för regionalekonomi och hushållens regionkonton sammanslås fr.o.m. august 2009 med den nya statistiken över regionalräkenskaper. Statistikgrenarna publicerades sista gången på deras egna ingångssidor år 2008.
(10.7.2009)

Indikatorer för regionalekonomi: Indikatorer för regionalekonomi sammanslås med den nya statistiken över regionalräkenskaper

Regionalräkenskaper för produktion och sysselsättnin, indikatorer för regionalekonomi och hushållens regionkonton sammanslås fr.o.m. augusti 2009 med den nya statistiken över regionalräkenskaper. Statistikgrenarna publicerades sista gången på deras egna ingångssidor år 2008.
(10.7.2009)

Regionalräkenskaper för produktion och sysselsättning: Regionalräkenskaper för produktion och sysselsättning sammanslås med den nya statistiken över regionalräkenskaper

Regionalräkenskaper för produktion och sysselsättning, indikatorer för regionalekonomi och hushållens regionkonton sammanslås fr.o.m. august 2009 med den nya statistiken över regionalräkenskaper. Statistikgrenarna publicerades sista gången på deras egna ingångssidor år 2008.
(10.7.2009)

Konsumentprisindex: Nytt index: Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter


(15.6.2009)

Utländska dotterbolag i Finland: Statistiken över utländska dotterbolag i Finland i november 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i Finland. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008 . Näringsindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper beskrivs närmare på klassificeringssidorna.
(2.6.2009)

Värdepappersföretag: Den tryckta publikationen Monetära finansinstitut läggs ned

Den tryckta publikationen Monetära finansinstitut läggs ned efter att publikationen Monetära finansinstitut 2008 utkommit. Nedläggningen gäller både den mer omfattande årspublikationen och de mer kortfattade kvartalspublikationerna. I fortsättningen finns uppgifterna i statistiken Kreditinstitutens bokslut och statistiken Värdepappersföretag tillgängliga på webbsidorna http://www.stat.fi/til/llai/index.html och http://www.stat.fi/til/spy/index.html, samt i Statistikcentralens avgiftsfria statistikdatabas StatFin på adressen http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/rah/llai/llai_fi.asp och http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/rah/spy/spy_fi.asp. På webbsidorna publiceras statistiköversikten, figurer och mindre tabeller. I StatFin finns mer omfattande tabeller tillgängliga.
(1.6.2009)

Byggnadsbeståndet: Nya uppgifter i statistik över Byggnadsbeståndet publiceras på sidan för Byggnader och fritidshus

Fr.o.m. år 2008 har statistiken över byggnadsbeståndet och statistiken över fritidshus sammanslagits till statistiken Byggnader och fritidshus.
(28.5.2009)

Fritidshus: Nya uppgifter i statistik över Fritidshus publiceras på sidan för Byggnader och fritidshus

Fr.o.m. år 2008 har statistiken över byggnadsbeståndet och statistiken över fritidshus sammanslagits till statistiken Byggnader och fritidshus.
(28.5.2009)

Byggnader och fritidshus: Statistiken över Byggnader och fritidshus

Fr.o.m. år 2008 har statistiken över Byggnadsbeståndet och statistiken över Fritidshus sammanslagits till statistiken Byggnader och fritidshus.
(28.5.2009)

Bostäder: Nya uppgifter i statistik över Bostadsbeståndet publiceras på sidan för Bostäder och boendeförhållanden

Fr.o.m. år 2008 har statistiken över Bostadsbeståndet och statistiken över Bostadshushåll och bostadsförhållanden sammanslagits till statistiken Bostäder och boendeförhållanden.
(26.5.2009)

Bostäder och boendeförhållanden: Statistiken över Bostäder och boendeförhållanden

Fr.o.m. år 2008 har statistiken över Bostadsbeståndet och statistiken över Bostadshushåll och bostadsförhållanden sammanslagits till statistiken Bostäder och boendeförhållanden.
(26.5.2009)

Finländska dotterbolag utomlands: Ändring i Finlands officiella statistik

Delegationen för Finlands officiella statistik godkände 26.5.2009 statistiken Finländska dotterbolag utomlands för Finlands officiella statistik inom ämnesområdet Företag.
(25.5.2009)

Aktiebostadspriser: Byte av basår för statistiken Bostadspriser

Basåret för statistiken över bostadspriser har ändrats till år 2005. Viktstrukturen och modellerna för kvalitetsstandardiseringen har uppdaterats. Tidsserien har omräknats från början av år 2005. Den förnyade tidsserien beaktar retroaktivt kommunförändringarna år 2009. På grund av de förbättrade registersammanslagningarna har antalet bostadsköp i statistiken ökat också retroaktivt.
(13.5.2009)

Aktiebostadspriser: Bostadsprisernas 2009, 1:a kvartalet: statistiken offentliggörs 13.5.2009

På grund av produktiva orsaker har offentliggörandet av statistiken ändrats. Nya datumet är 13.5.2009.
(11.5.2009)

Volymindex för industriproduktionen: Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen


(8.5.2009)

Bostadshyror: Byte av basår och ändring i klassificeringen för Bostadshyror

Basåret för statistiken över bostadshyror har ändrats till år 2005. Viktstrukturen och modellerna för kvalitetsstandardiseringen har uppdaterats. Dessutom har förändringar gjorts i klassificeringen. Bostäder med räntestöd som tidigare ingått i fritt finansierade hyresbostäder har överförts till aravabostäderna och de bostäder som inte längre omfattas av aravavillkoren har överförts till fritt finansierade bostäder. Tidsserien har omräknats från början av år 2005. Den förnyade tidsserien beaktar retroaktivt kommunförändringarna år 2009.
(7.5.2009)

Europaparlamentsval: Excel-tabellerna ersätts med databastabeller

Excel-tabellerna i avsnittet för tabellbilagorna i Europaparlamentsvalet år 2004 ersätts, med undantag av en tabell, med PX-Web-tabeller med i huvudsak samma innehåll. PX-Web-tabellerna finns i avsnittet "Tabeller i databaser". Tabellerna ersätts fr.o.m. maj 2009.
(22.4.2009)

Kanaltrafiken: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på statistiken Trafiken genom Saima kanal och övriga slusskanaler är fr.o.m. 21.4.2009 Kanaltrafiken.
(21.4.2009)

Producentprisindex för tjänster: Producentprisindexen för tjänster 2005=100 och näringsgrensrevideringen

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i producentprisindexet för tjänster. I samband med införandet har viktstrukturen för producentprisindexet för tjänster förnyats och täckningen av näringsgrenarna förbättrats. Basåret för indexet är fortfarande 2005.
(17.4.2009)

Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Revidering av uppgifterna hör till kvartalsräkenskapernas natur

Uppgifterna i alla kvartalsräkenskapernas tidsserier kan revideras till följd av revidering av källmaterialet eller på grund av ändringar i beräkningsmetoderna. Dessutom ändras de säsongsrensade siffrorna och trendtidsseriernas siffror under varje kvartal, även om det inte skett några förändringar i källmaterialen eller beräkningsmetoderna.
(8.4.2009)

Månadslöner inom den privata sektorn: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i denna statistik i materialet för år 2008


(6.4.2009)

Timlöner inom den privata sektorn: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i denna statistik i materialet för år 2008


(6.4.2009)

Bokslutsstatistik över byggverksamhet: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Bokslutsstatistiken över byggverksamhet i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(31.3.2009)

Bokslutsstatistik över företagstjänster: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Bokslutsstatistiken över företagstjänster i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(31.3.2009)

Försäkringsmäklare: Ändring i Finlands officiella statistik


(23.3.2009)

Bokslutsstatistik över informationstjänster: Ändring i Finlands officiella statistik

Delegationen för Finlands officiella statistik godkände 23.3.2009 statistiken Bokslutsstatistik över informationstjänster för Finlands officiella statistik inom ämnesområdet Företag.
(23.3.2009)

Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Bokslutsstatistiken över hotell- och restaurangverksamhet i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(17.3.2009)

Statistik över arbetskonflikter: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över arbetskonflikter i maj 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(13.3.2009)

Placeringsfonder: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över placeringsfonder

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera kvartalsstatistiken över placeringsfonder fr.o.m. början av år 2009. Statistik över placeringsfonder har publicerats kvartalsvis på statistikens ingångssida. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på statistikens webbsidor.
(12.3.2009)

Skogsindustrins virkesförråd: Den här statistiken har lagts ned.


(18.2.2009)

Privatskogsbrukets rörelseresultat: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på statistiken Privatskogsbrukets lönsamhet är fr.o.m. 30.1.2009 Privatskogsbrukets rörelseresultat.
(18.2.2009)

Producentprisindex: Producentprisindexen 2005=100 och näringsgrensrevideringen

Producentprisindexen har reviderats och samtidigt har basåren ändrats till år 2005. Producentprisindexens viktstrukturer har reviderats, urvalen av företag och nyttigheter uppdaterats och antalet prisuppgifter utökats betydligt. I samband med revideringen infördes också näringsgrensindelningen TOL 2008.
(17.2.2009)

Industrins och handelns lagerstatistik: Den nya näringsgrensindelningen infördes i lagerstatistiken i maj år 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(16.2.2009)

Nettoprisindex: Statistikcentralen har avslutat produktionen av nettoprisindexet

Nettoprisindexet publicerades för sista gången 14.01.2009. Produktionen av indexet upphörde alltså i och med publiceringen av data från december 2008.
(13.2.2009)

Konjunkturindikator för produktionen: Utvecklandet av konjunkturindikatorn för produktionen

Den tidigare månadsgrafen över totalproduktionen har förnyats och publiceras nu under namnet konjunkturindikator för produktionen. Utvecklingsarbetet utfördes under år 2008 utan pauser i publiceringen och parallellt med beräkningen av konjunkturindikatorn. Utvecklingsprojektet har slutförts men vissa ändringar är att vänta också år 2009. Som ett första steg i projektet har man gått över till en beräkningsmetod som är kompatibel med den som används för beräkning av produktionen vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna. Vid beräkningen av näringsgrensdata har man gått in för att i första hand använda värdedata. Genom att deflatera värdedata med medelpriserna för närmast föregående år som jämförelsevärde erhålls volymdata i föregående års priser, där basåret alltid är det närmast föregående året. Volymförändringarna uttryckta i föregående års priser kedjas till en kontinuerlig volymserie uttryckt i referensårspriser med år 2000 som referensår och publiceras som konjunkturindikatorn för produktionen. Vid kedjningen används den så kallade annual overlap-metoden, som är kompatibel med den metod för deflatering och kedjning av produktionen som används vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna.
(9.2.2009)

Producentprisindex för tjänster: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i producentprisindexen för tjänster i april 2009

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på TOL 2008-sidan. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(6.2.2009)

Konjunkturindikator för produktionen: Utvecklandet av konjunkturindikatorn för produktionen

Den tidigare månadsgrafen över totalproduktionen har förnyats och publiceras nu under namnet konjunkturindikator för produktionen. Utvecklingsarbetet utfördes under år 2008 utan pauser i publiceringen och parallellt med beräkningen av konjunkturindikatorn. Utvecklingsprojektet har slutförts men vissa ändringar är att vänta också år 2009. Som ett första steg i projektet har man gått över till en beräkningsmetod som är kompatibel med den som används för beräkning av produktionen vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna. Vid beräkningen av näringsgrensdata har man gått in för att i första hand använda värdedata. Genom att deflatera värdedata med medelpriserna för närmast föregående år som jämförelsevärde erhålls volymdata i föregående års priser, där basåret alltid är det närmast föregående året. Volymförändringarna uttryckta i föregående års priser kedjas till en kontinuerlig volymserie uttryckt i referensårspriser med år 2000 som referensår och publiceras som konjunkturindikatorn för produktionen. Vid kedjningen används den så kallade annual overlap-metoden, som är kompatibel med den metod för deflatering och kedjning av produktionen som används vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna.
(6.2.2009)

Handelns lagerstatistik: Den nya näringsgrensindelningen införs i lagerstatistiken i maj år 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(30.1.2009)

Nationalräkenskaper, årsvis: Nationalräkenskapernas tidsserier har reviderats

Nationalräkenskaperna för år 2007 har på normalt sätt reviderats 30.1.2009 på basis av de nya källuppgifterna. Den här gången gäller revideringarna en mindre del av uppgifterna än tidigare.
(30.1.2009)

Skogsskydd: Ändring i Finlands officiella statistik


(30.1.2009)

Statistik över skuldsättning: Ändring i Finlands officiella statistik


(30.1.2009)

Sysselsättning: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i sysselsättningsstatistiken i oktober 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera information om själva näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(29.1.2009)

Löner inom kommunsektorn: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i denna statistik i april 2009

I denna statistik tas den nya klassificeringen i bruk gällande årsstatistiken för 2008 i april 2009, då databastjänsterna kompletteras med uppgifter enligt TOL 2008. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer uppgifterna enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.
(28.1.2009)

Månadslöner inom staten: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i denna statistik i maj 2009

I denna statistik tas den nya klassificeringen i bruk gällande årsstatistiken för 2008 i maj 2009, då databastjänsterna kompletteras med uppgifter enligt TOL 2008. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer uppgifterna enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.
(28.1.2009)

Handelns bokslutsstatistik: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Handelns bokslutsstatistik i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(27.1.2009)

Bokslutsstatistik över samfärdseln: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Bokslutsstatistiken över samfärdseln i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(23.1.2009)

Kreditbeståndet: Näringsgrensindelningen TOL 2008 i statistiken över kreditsbeståndet

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över kreditbeståndet i juli 2009 fr.o.m. uppgifterna om det första kvartalet av statistikåret 2009. Uppgifterna publiceras på statistikens webbsida och i databasen StatFin. Näringsgrensuppgifter publiceras om kredittagarna för företagens och näringsidkarhushållens del. I tabellerna efter näringsgren används huvudgrupper eller 2-siffernivåer.
(12.1.2009)

Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(12.1.2009)

Arbetskraftsundersökning: I arbetskraftsundersökningen publiceras uppgifter om antalet permitterade bara på kvartals- och årsnivå


(23.12.2008)

Lönesummaindex: Upprätthållandet av tabellbilagorna i Excel-format upphör i statistiken över lönesummaindexen

Då denna statistik den 20 mars 2009 övergått till näringsgrensindelningen TOL 2008 publiceras inte längre tabellbilagor i Excel-format. Uppgifterna i tabellbilagorna kommer ändå i fortsättningen att finnas i databasen Statfin (på finska). Tjänsten gör det möjligt att spara uppgifterna i de vanligaste filformaten.
(17.12.2008)

Omsättning inom servicebranschen: Upprätthållandet av tabellbilagorna i Excel-format upphör i statistiken över omsättningen inom servicebranschen

Då denna statistik den 15 april 2009 övergått till näringsgrensindelningen TOL 2008 publiceras inte längre tabellbilagor i Excel-format. Uppgifterna i tabellbilagorna kommer ändå i fortsättningen att finnas i databasen Statfin. Tjänsten gör det möjligt att spara uppgifterna i de vanligaste filformaten.§%£ad§%£
(15.12.2008)

Omsättningsindex för industrin: Upprätthållandet av tabellbilagorna i Excel-format upphör i statistiken över omsättningsindex för industrin

Då denna statistik den 13 mars 2009 övergått till näringsgrensindelningen TOL 2008 publiceras inte längre tabellbilagor i Excelformat. Uppgifterna i tabellbilagorna kommer ändå i fortsättningen att finnas i databasen Statfin. Tjänsten gör det möjligt att spara uppgifterna i de vanligaste filformaten.
(15.12.2008)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Upprätthållandet av tabellbilagorna i Excel-format upphör i statistiken över omsättningen inom byggföretagen

Då denna statistik den 15 april 2009 övergått till näringsgrensindelningen TOL 2008 publiceras inte längre tabellbilagor i Excel-format. Uppgifterna i tabellbilagorna kommer ändå i fortsättningen att finnas idatabasen Statfin (på finska). Tjänsten gör det möjligt att spara uppgifterna i de vanligaste filformaten.
(12.12.2008)

Omsättning inom handeln: Upprätthållandet av tabellbilagorna i Excel-format upphör i statistiken över omsättningen inom handeln

Då denna statistik den 13 mars 2009 övergått till näringsgrensindelningen TOL 2008 publiceras inte längre tabellbilagor i Excel-format. Uppgifterna i tabellbilagorna kommer ändå i fortsättningen att finnas i databasen Statfin (på finska). Tjänsten gör det möjligt att spara uppgifterna i de vanligaste filformaten.
(12.12.2008)

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik: Ändring i Finlands officiella statistik


(28.11.2008)

Arbetskraftsundersökning: Uppgifter om det första kvartalet i arbetskraftsundersökningen publiceras enligt TOL-klassificeringen i april 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(25.11.2008)

Konjunkturindikator för produktionen: Utvecklandet av konjunkturindikatorn för produktionen

Den tidigare 'månadsgrafen över totalproduktionen' publiceras från och med februari under namnet konjunkturindikatorn för produktionen. Arbetet med att utveckla konjunkturindikatorn pågår fram till utgången av år 2008. Som ett första steg i detta utvecklingsprojekt har man gått över till en beräkningsmetod som är kompatibel med den som används för beräkning av produktionen vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna. Vid beräkningen av näringsgrensdata har man gått in för att i första hand använda värdedata. Genom att deflatera värdedata med medelpriserna för närmast föregående år som jämförelsevärde erhålls volymdata i föregående års priser, där basåret alltid är det närmast föregående året. Volymförändringarna uttryckta i föregående års priser kedjas till en kontinuerlig volymserie uttryckt i referensårspriser med år 2000 som referensår och publiceras som konjunkturindikatorn för produktionen. Vid kedjningen används den så kallade annual overlap-metoden, som är kompatibel med den metod för deflatering och kedjning av produktionen som används vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna.
(6.11.2008)

Bostadsaktiebolagens ekonomi: Uppgifterna om bostadsaktiebolagen gällande åren 2004-2006 har korrigerats

Bristfälligheter i uppgifterna om bostadsaktiebolagen gällande åren 2004-2006 har korrigerats. Bristerna gällde inte statistik över aravahyreshus.
(30.10.2008)

Producentprisindex: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i producentprisindexen i februari 2009

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på TOL 2008-sidan. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(27.10.2008)

Konjunkturindikator för produktionen: Utvecklandet av konjunkturindikatorn för produktionen

Den tidigare 'månadsgrafen över totalproduktionen' publiceras från och med februari under namnet konjunkturindikatorn för produktionen. Arbetet med att utveckla konjunkturindikatorn pågår fram till utgången av år 2008. Som ett första steg i detta utvecklingsprojekt har man gått över till en beräkningsmetod som är kompatibel med den som används för beräkning av produktionen vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna. Vid beräkningen av näringsgrensdata har man gått in för att i första hand använda värdedata. Genom att deflatera värdedata med medelpriserna för närmast föregående år som jämförelsevärde erhålls volymdata i föregående års priser, där basåret alltid är det närmast föregående året. Volymförändringarna uttryckta i föregående års priser kedjas till en kontinuerlig volymserie uttryckt i referensårspriser med år 2000 som referensår och publiceras som konjunkturindikatorn för produktionen. Vid kedjningen används den så kallade annual overlap-metoden, som är kompatibel med den metod för deflatering och kedjning av produktionen som används vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna.
(8.10.2008)

Årsstatistik över företag i företagsregistret: Näringsgrensindelningen TOL 2008 i företagsregistrets årsstatistik

Näringsgrensindelningen införs i denna statistik i februari 2009 när det gäller årsstatistiken för år 2007. Uppgifterna publiceras i statistiktjänsten StatFin. I tabelleringen används huvudgrupper eller tvåsiffernivåer. I tabellerna efter näringsgren finns alla gruppnivåer med.
(3.10.2008)

Volymindex för industriproduktionen: Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i volymindexet för industriproduktionen i mars 2009

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på TOL 2008-sidan. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(26.9.2008)

Lönesummaindex: Den nya näringsgrensindelningen införs i mars 2009 i lönesummaindexen

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(26.9.2008)

Industrins orderingång: Den nya näringsgrensindelningen införs i mars 2009 i statistiken över industrins orderingång

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på TOL 2008-sidan. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(26.9.2008)

Omsättning inom handeln: Den nya näringsgrensindelningen införs i omsättningsindexet för handeln under februari-april 2009

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008.Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(26.9.2008)

Omsättningsindex för industrin: Den nya näringsgrensindelningen införs i omsättningsindexet för industrin i april 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(26.9.2008)

Omsättning inom servicebranschen: Den nya näringsgrensindelningen införs i omsättningsindexet för servicebranscher i april 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(26.9.2008)

Bostadsaktiebolagens ekonomi: I Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens ekonomi finns bristfälligheter i uppgifterna om bostadsaktiebolagen gällande åren 2004-2006

I Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens ekonomi finns bristfälligheter i uppgifterna om bostadsaktiebolagen gällande åren 2004-2005. Bristerna gäller dock inte statistiken över aravahyreshus.
(26.9.2008)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i omsättningsindexet för byggverksamhet i april 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
(26.9.2008)

Kommunalval: Excel-tabellerna ersätts med databastabeller

Excel-tabellerna i avsnittet för tabellbilagorna i kommunalvalet år 2004 ersätts, med undantag av en tabell, med PX-Web-tabeller med samma innehåll. PX-Web-tabellerna finns i avsnittet Tabeller i databaser under länkarna 2. Kommunalvalet 2004 - kandidatuppställning och 5. Kommunalvalet 2004 - valresultat, röstning". Tabellerna ersätts fr.o.m. veckan som inleds 1.9.2008. Det går också att spara PX-Web-tabellerna som Excel-fil.
(29.8.2008)

Förtjänstnivåindex: Förtjänstnivåindexet har reviderats

Det nya basåret för löntagarnas förtjänstnivåindex (ATI) är 2005, som anges med 100 i det nya indexet. I den här publikationen för andra kvartalet av året 2008 har de senaste förtjänstnivåindexen för första gången beräknats på basis av ATI 2005=100. Indexen för år 2007 och 2008 är ännu preliminära.
(22.8.2008)

Konjunkturindikator för produktionen: Utvecklandet av konjunkturindikatorn för produktionen

Den tidigare 'månadsgrafen över totalproduktionen' publiceras från och med februari under namnet konjunkturindikatorn för produktionen. Arbetet med att utveckla konjunkturindikatorn pågår fram till utgången av år 2008. Som ett första steg i detta utvecklingsprojekt har man gått över till en beräkningsmetod som är kompatibel med den som används för beräkning av produktionen vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna. Vid beräkningen av näringsgrensdata har man gått in för att i första hand använda värdedata. Genom att deflatera värdedata med medelpriserna för närmast föregående år som jämförelsevärde erhålls volymdata i föregående års priser, där basåret alltid är det närmast föregående året. Volymförändringarna uttryckta i föregående års priser kedjas till en kontinuerlig volymserie uttryckt i referensårspriser med år 2000 som referensår och publiceras som konjunkturindikatorn för produktionen. Vid kedjningen används den så kallade annual overlap-metoden, som är kompatibel med den metod för deflatering och kedjning av produktionen som används vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna.
(14.8.2008)

Konjunkturindikator för produktionen: Utvecklandet av konjunkturindikatorn för produktionen

Den tidigare 'månadsgrafen över totalproduktionen' publiceras från och med februari under namnet konjunkturindikatorn för produktionen. Arbetet med att utveckla konjunkturindikatorn pågår fram till utgången av år 2008. Som ett första steg i detta utvecklingsprojekt har man gått över till en beräkningsmetod som är kompatibel med den som används för beräkning av produktionen vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna. Vid beräkningen av näringsgrensdata har man gått in för att i första hand använda värdedata. Genom att deflatera värdedata med medelpriserna för närmast föregående år som jämförelsevärde erhålls volymdata i föregående års priser, där basåret alltid är det närmast föregående året. Volymförändringarna uttryckta i föregående års priser kedjas till en kontinuerlig volymserie uttryckt i referensårspriser med år 2000 som referensår och publiceras som konjunkturindikatorn för produktionen. Vid kedjningen används den så kallade annual overlap-metoden, som är kompatibel med den metod för deflatering och kedjning av produktionen som används vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna.
(6.8.2008)

Input-output: Skillnader i importsiffrorna i nationalräkenskaperna och i input-output-tabellerna

Värdet på importen i tillgångs- och användningstabellerna samt i input-output-tabellerna åren 2000-2005 är mindre än det reviderade värdet på importen av varor och tjänster som publicerats i nationalräkenskaperna i januari 2008. Eftersom balanseringen av tillgångs- och användningstabeller är en tidskrävande process har det inte i detta sammanhang varit möjligt att utarbeta nya balanserade tillgångs- och användningstabeller och input-output-tabeller som härletts från dem. Importvärdena i tillgångs- och användningstabellerna samt i input-output-tabellerna korrigeras samtidigt med andra nivåjusteringar i nationalräkenskaperna. De nya tabellerna publiceras år 2009. Till dess avviker tabellernas importsiffror från de reviderade importsiffrorna enligt tabellen.
(4.6.2008)

Sysselsättning: Sysselsättningsstatistik 2006 - ändringar i statistikproduktionen

Statistikcentralen producerar inga preliminära uppgifter om arbetsplatser och näringsgrenar för år 2006. Bara preliminära uppgifter om huvudsaklig verksamhet och yrkesställning publiceras för år 2006.
(20.5.2008)

Aktiebostadspriser: Uppgifter om priser på nya bostäder i Statistikcentralens internettjänst


(16.5.2008)

Konjunkturindikator för produktionen: Månadsgrafen över totalproduktionen ändrar namn till konjunkturindikator för produktionen

Månadsgrafen över totalproduktionen revideras. I fortsättningen kommer statistiken att publiceras under namnet konjunkturindikator för produktionen. Beräkningen har harmoniserats med beräkningsmetoden för produktionen i kvartalsräkenskaperna och utvecklingsarbetet pågår under år 2008.
(5.5.2008)

Volymindex för industriproduktionen: Uppgifter om revidering av uppgifterna för år 2008 av volymindexet för industriproduktionen

Som bäst reviderar Statistikcentralen det månatliga volymindexet för industriproduktionen som beskriver produktionen till fast pris inom industrin. Inom produktionen av indexet går man stegvis över till att i allt större grad använda värdeuppgifter för den industriella verksamheten som deflateras med lämpliga prisindex. En del av värdeuppgifterna står inte till Statistikcentralens förfogande inom publiceringstidtabellen för volymindexet för industriproduktionen med cirka 30 dagars eftersläpning.
(30.4.2008)

Aktiebostadspriser: Bostadsprisernas offentliggörande skjuts upp


(29.4.2008)

Arbetskraftsundersökning: Datainnehållet i arbetskraftsundersökningen har reviderats

Datainnehållet och datainsamlingsmodellen för arbetskraftsundersökningen har reviderats fr.o.m. början av år 2008 enligt den EU-förordning som reglerar arbetskraftsundersökningen. Datainnehållet utvidgas och definitionerna av vissa begrepp preciseras.
(19.2.2008)

Skattepliktiga inkomster: Inkomst- och förmögenhetsstatistikens namn har ändrats

Förmögenhetsbeskattningen slopades år 2006. Eftersom förmögenhetsuppgifter inte längre är tillgängliga har också statistikens namn ändrats från Inkomst- och förmögenhetsstatistik till Skattepliktiga inkomster. Datainnehållet i statistiken är huvudsakligen detsamma som i Inkomst- och förmögenhetsstatistiken, med undantag av förmögenhetsuppgifterna.
(19.2.2008)

Volymindex för industriproduktionen: I Uppgifter om ändringar i volymindexet för industriproduktionen

Slutliga uppgifter för år 2006: I samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen för december 2007 den 31 januari 2008 publicerades också de slutliga uppgifterna för år 2006. Det urvalsbaserade månatliga volymindexet har reviderats med hjälp av ett s.k. årsvolymindex som bygger på ett mer omfattande material. Enligt de slutliga uppgifterna ökade produktionen för hela industrin (TOL CDE) år 2006 med 9,4 procent från året innan, medan den preliminära uppgiften var 7,8 procent.
(31.1.2008)

Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Korrigeringar till siffrorna i löpande priser i databastabellerna

Ett fel har hittats i kvartalsräkenskapernas säsongrensade, arbetsdagskorrigerade och trendtidsserier till löpande priser som publicerades 5.12.2007. Serierna på aggregatnivå summerades inte från underserierna så som de borde ha gjort. Serierna har nu korrigerats. Korrigeringen inverkar inte på de övriga tidsserierna som publicerades i december eller på texten i publikationen.
(22.1.2008)

Volymindex för industriproduktionen: Preliminära uppgifter om förändringar i volymindexet för industriproduktionen


(28.12.2007)

Konsumentprisindex: Levnadskostnadsindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras fr.o.m. januari 2008 i samband med konsumentprisindexet

Levnadskostnadsindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras sista gången 14.12.2007 på sina egna webbsidor. Fr.o.m 14.1.2008 publiceras de på konsumentprisindexets webbsida.
(13.12.2007)

Harmoniserat konsumentprisindex: Levnadskostnadsindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras fr.o.m. januari 2008 i samband med konsumentprisindexet

Levnadskostnadsindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras sista gången 14.12.2007 på sina egna webbsidor. Fr.o.m 14.1.2008 publiceras de på konsumentprisindexets webbsida.
(13.12.2007)

Levnadskostnadsindex: Levnadskostnadsindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras fr.o.m. januari 2008 i samband med konsumentprisindexet

Levnadskostnadsindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras sista gången 14.12.2007 på sina egna webbsidor. Fr.o.m 14.1.2008 publiceras de på konsumentprisindexets webbsida.
(13.12.2007)

Företags- och inkomststatistik över gårdsbruk: Företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk nedlagd år 2007

Statistikcentralen har lagt ned företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk år 2007. Motsvarande uppgifter finns fr.o.m. referensåret 2005 i den nya statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi som publiceras i Statistikcentralens webbtjänst på adressen: http://www.stat.fi/til/mmtal/index.html
(12.12.2007)

Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk: Inkomst- och skattestatistiken över gårdsbruk nedlagd år 2007


(12.12.2007)

Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi: Inom ämnesområdet jord- och skogsbruk, fiske nu Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi

Den nya statistiken ersätter företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk samt inkomst- och skattestatistiken över gårdsbruk. Statistiken är en årsstatistik och hör till serien FOS. Statistiken publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2005.
(12.12.2007)

Fastighetspriser: Tidsserierna för statistiken över fastighetspriser har uppdaterats för åren 2002-2005

Tidsserierna för statistiken över fastighetspriser har uppdaterats för åren 2002-2005. De undre och övre gränserna för fastighetsaffärerna i statistiken har reviderats och uppgifterna har beräknats enligt nya prisgränser, vilket också påverkar förändringsprocenterna för år 2006. De uppdaterade uppgifterna finns i tabellerna och figurerna i offentliggörandet. De nya prisgränserna följer bättre den allmänna prisutvecklingen och de har gjorts upp på samma sätt som prisgränserna för åren 2006-2007, som uppdaterades i samband med föregående offentliggörande 21.6.2007. I och med de uppdaterade uppgifterna som nu offentliggörs är serierna för fastighetsprisindexet enhetliga och jämförbara för hela statistiktiden 1985-2007.
(14.9.2007)

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik: Statistikens namn har ändrats

Namnet på statistiken "Finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik" har ändrats fr.o.m. 14.8.2007 till "Användning av informations- och kommunikationsteknik".
(14.8.2007)

Nya och nedlagda företag: Tidsserien preciserades

Tidsserien för statistiken över nya och nedlagda företag fr.o.m. 2001 preciserades och uppgifterna uppdaterades i databastabellerna.
(26.7.2007)

Arbetskraftsundersökning: Säsongrensning av tidsserierna i arbetskraftsundersökningen med TRAMO/SEATS-metoden

Säsongrensningsmetoden i arbetskraftsundersökningen har reviderats fr.o.m.19.6.2007. Vid säsongrensningen används nu TRAMO/SEATS-metoden med Demetra-programmen, som Eurostat rekommenderar. Tidigare gjordes säsongrensningen med X11-Arima-metoden.
(19.6.2007)

Kostnadsindex för spårbunden trafik: Statistikcentralen publicerar inte längre kostnadsindexet för spårbunden trafik

Fr.o.m. juni 2007 publicerar Statistikcentralen inte längre kostnadsindexet för spårbunden trafik. Årsförändringarna i indexet har offentliggjorts kvartalsvis på statistikens ingångssida. Kostnadsindexet för spårbunden trafik beskriver prisförändringarna för kostnadsfaktorer med anknytning till spårvagns- och metrotrafik.
(18.6.2007)

Industrins orderingång: Industrins orderingång

Statistikcentralen publicerar nu för första gången indextal för industrins orderingång. Avsikten med indexet över industrins orderingång är att snabbt och tillförlitligt ge information om utvecklingen av värdet på orderingången. Statistiken ger också information om den kommande utvecklingen av produktionen och omsättningen.
(9.3.2007)

Bostadshyror: StatFin-tidsserietabellen i statistiken över bostadshyror

StatFin-tidsserietabellen i statistiken över bostadshyror anges i PX-Web-format fr.o.m. 21.2.2007. Uppgiftsinnehållet i tabellen är oförändrat.
(21.2.2007)

Masskuldebrev: Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över masskuldebrev

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över masskuldebrev fr.o.m. början av år 2007. Uppgifterna i statistiken över masskuldebrev har publicerats kvartalsvis på statistikens webbsidor och månatligen i publikationen "Finansmarknadens månadsserier", som också har upphört fr.o.m. början av år 2007.
(29.1.2007)

Användning av datateknik i företag: Namnet på statistiken har ändrats

Namnet på statistiken Internet och elektronisk handel i företag är fr.o.m. 4.12.2006 Användning av datateknik i företag.
(8.12.2006)

Dödsorsaker: StatFin-tidsserietabellerna gällande statistik över dödsorsaker

Fr.o.m. 31.10.2006 är StatFin-tidsserietabellerna gällande statistik över dödsorsaker i PX-Web-format. Uppgiftsinnehållet i tabellerna är oförändrat.
(26.10.2006)

Arbetskraftsundersökning: StatFin-tidsserietabellerna gällande arbetskraftsundersökningen

Fr.o.m. 24.10.2006 är StatFin-tidsserietabellerna gällande arbetskraftsundersökningen i PX-Web-format. Uppgiftsinnehållet i tabellerna är oförändrat.
(23.10.2006)

Kreditinstitutens bokslut: Statistikcentralen har år 2006 upphört att producera den separata statistiken Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet

Uppgifter om kreditinstitutens nyckeltal publiceras i fortsättningen på denna sida som en del av kreditinstitutens bokslutsuppgifter för hela året.
(30.8.2006)

Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet: Statistikcentralen har år 2006 upphört att producera den separata statistiken Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet

Uppgifter om kreditinstitutens nyckeltal publiceras i fortsättningen som en del av kreditinstitutens bokslutsuppgifter för hela året på adressen http://tilastokeskus.fi/til/llai/index_sv.html.
(30.8.2006)

Byggnads- och bostadsproduktion: Ändring i statistikföringspraxisen

För att förbättra täckningen av registeruppgifterna har man i statistikföringen utnyttjat flyttningsanmälningar från och med början av år 2005. Med hjälp av en byggnadsbeteckning sammanslås byggprojekten med Befolkningsregistercentralens material över flyttningar, och byggnaden klassificeras som färdig om den är bebodd. Ändringen i statistikföringspraxisen ökar den totala kubikvolymen färdigställda bostadsbyggnader med omkring 1,3 miljoner kubik på årsnivå. Av denna ökning gäller ungefär 70 procent, dvs. omkring en miljon kubik, klassen fristående småhus.
(2.6.2006)

Kvartalssnabbestimat över totalproduktionen: Volymberäkningen reviderades

Inom nationalräkenskaperna har metoderna för fastprisberäkningen reviderats. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoderna revideras på motsvarande sätt inom kvartalsräkenskaperna. De reviderade tidsserierna 1975-2004 publicerades i slutet av mars. Uppgifterna för år 2005 och det första kvartalet år 2006 publiceras 9.6.2006.
(11.5.2006)

HEX-aktieindex: Statistikcentralen har upphört med att publicera det månatliga HEX-aktieindexet

Statistikcentralen har fr.o.m. början av år 2006 upphört med att publicera det månatliga HEX-aktieindexet. Motsvarande uppgifter om den månatliga utvecklingen av aktieindex utges bl.a. på OMX Helsingforsbörsens webbsidor och Finlands Banks statistiska översikt Finansmarknaden.
(7.4.2006)

Nationalräkenskaper, årsvis: Revideringen av metoderna och tidsserierna blev färdig

Beräkningsmetoderna för nationalräkenskaperna och årsräkenskapernas tidsserieuppgifter 1975-2004 har reviderats. Ändringarna gäller särskilt beräkningsmetoderna för volymutvecklingen av bruttonationalprodukten och dess underposter. Samtidigt har andra justeringar gjorts i tidsserierna. Revideringarna beror huvudsakligen på harmoniseringen av nationalräkenskaperna inom EU. På grund av ändringarna är de nationalräkenskapsuppgifter för år 2005 som publicerades 1.3.2006 inte till alla delar jämförbara med de uppgifter som nu publiceras.
(31.3.2006)

Offentliga sektorns underskott och skuld: Metod- och tidsserierevidering inom nationalräkenskaperna


(15.3.2006)

Skatter och avgifter av skattenatur: Metod- och tidsserierevidering inom nationalräkenskaperna


(15.3.2006)

Omsättningsindex för byggverksamhet: Statistiken över volymindex för byggverksamhet sammanslås med statistiken över omsättningsindex för byggverksamhet


(21.2.2006)

Volymindex för byggverksamhet: Statistiken över volymindex för byggverksamhet sammanslås med statistiken över omsättningsindex för byggverksamhet


(21.2.2006)

Transitstatistik: Produktionen av transitstatistik upphör vid Statistikcentralen

Produktionen av transitstatistik upphör vid Statistikcentralen. I fortsättningen lämnas uppgifterna om transittrafiken av Sjöfartsverket (sjötrafiken), VR (järnvägstrafiken) och tullen (vägtrafiken).
(15.2.2006)

Nationalräkenskaper, årsvis:


(14.2.2006)