Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
1.4.2022Aktiebostadspriser 2022, februari
Priserna på gamla aktiebostäder steg i februari
PDF
1.4.2022Statistik över levnadsförhållanden 2021
Andelen hushåll med försörjningssvårigheter år 2021 tillbaka på nivån före coronapandemin
 
31.3.2022Befolkningsstruktur 2021
Antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med mer än 25 000
PDF
31.3.2022Inkvarteringsstatistik 2022, februari
Antalet övernattningar av turister var i februari 2022 fortfarande klart färre än för två år sedan
PDF
31.3.2022Järnvägsstatistik 2021
Antalet resor inom persontrafiken på järnväg ökade med 13 procent under det sista kvartalet 2021
PDF
31.3.2022Omsättning inom handeln 2022, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i februari med 3,2 procent från året innan
PDF
31.3.2022Omsättning inom servicebranschen 2022, februari
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i februari
PDF
31.3.2022Omsättningsindex för byggverksamhet 2022, februari
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i februari
PDF
31.3.2022Omsättningsindex för industrin 2022, februari
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i februari
PDF
31.3.2022Studerande och examina 2021
I grundskolorna 562 400 elever år 2021
PDF
30.3.2022Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2020
Gårdarnas genomsnittliga storlek har fortsatt att öka
PDF
28.3.2022Konsumenternas förtroende 2022, mars
Konsumenternas förtroende rasade i mars
PDF
25.3.2022Finansräkenskaper 2021, 4:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under fjärde kvartalet 2021
PDF
25.3.2022Offentliga sektorns finansräkenskaper 2021, 4:e kvartalet
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under sista kvartalet 2021
PDF
24.3.2022Luftfart 2022, februari
Passagerarantalet på Finlands flygplatser i februari 2022 på samma nivå som månaden innan
PDF
24.3.2022Producentprisindex 2022, februari
Producentpriserna för industrin steg med 22,4 procent från februari året innan
PDF
23.3.2022Jordbyggnadskostnadsindex 2022, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 9,3 procent i februari från året innan
PDF
22.3.2022Arbetskraftsundersökning 2022, februari
Sysselsättningen fortsatte att öka i februari
PDF
22.3.2022Byggnads- och bostadsproduktion 2022, januari
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under november-januari
PDF
22.3.2022Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 550 066 i slutet av februari
PDF
18.3.2022Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2021, 4:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 5,6 procent på årsnivå
PDF
18.3.2022Statistik över vägtrafikolyckor 2022, februari
I vägtrafiken dog 10 personer i februari
PDF
17.3.2022Avbrott i utbildningen 2020
Avbrotten ökade på andra stadiet - särskilt inom yrkesutbildning - och minskade på högre nivå 2020
PDF
17.3.2022Studiernas gång 2020
Genomströmningen inom målsatt tid försvagades på andra stadiet och förbättrades på högre nivå år 2020
 
17.3.2022Sysselsättning bland studerande 2020
Andelen sysselsatta studerande minskade år 2020
PDF
17.3.2022Varutransporter inom vägtrafiken 2021, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade något under sista kvartalet 2021
PDF
17.3.2022Växthusgaser 2020
Finland har fullgjort sina åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser
PDF
16.3.2022Byggnadskostnadsindex 2022, februari
Byggnadskostnaderna steg i februari med 7,5 procent från året innan
PDF
16.3.2022Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, 1:a kvartalet
Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket steg med 22,4 procent i januari
PDF
16.3.2022Konkurser 2022, februari
Antalet konkurser minskade med 3,1 procent under januari - februari 2022 från året innan
PDF
16.3.2022Producentprisindex för lantbruk 2022, 1:a kvartalet
Producentprisindexet för lantbruk steg med 16,7 procent i januari
PDF
15.3.2022Betalningsbalans och utlandsställning 2021, 44
Bytesbalansen visade ett överskott och nettoställningen mot utlandet förstärktes under fjärde kvartalet 2021
PDF
15.3.2022Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet
De offentliga samfundens finansiella ställning förbättrades med 4,5 miljarder från motsvarande kvartal året innan
PDF
15.3.2022Konjunkturindikator för produktionen 2022, januari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
15.3.2022Lönsamhetsundersökningar 2020
Arbetsproduktiviteten ökade under coronaåret 2020
PDF
15.3.2022Nationalräkenskaper, årsvis 2021
Bruttonationalprodukten ökade med 3,5 procent år 2020
PDF
15.3.2022Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet
De offentliga samfundens skuld minskade med 1,8 miljarder euro under fjärde kvartalet 2021
PDF
15.3.2022Omsättning inom handeln 2022, januari
Omsättningen inom handeln ökade med 7,8 procent i januari
PDF
15.3.2022Omsättningsindex för industrin 2022, januari
Omsättningen inom industrin ökade med 27,6 procent i januari
PDF
15.3.2022Sektorräkenskaper kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet
Hushållens sparkvot minskade under fjärde kvartalet
PDF
15.3.2022Skatter och avgifter av skattenatur 2021
Skatteutfallet ökade med 8,7 procent år 2021
PDF
15.3.2022Utrikeshandel med varor och tjänster 2021, 4:e kvartalet
Finlands utrikeshandel ökade under sista kvartalet 2021 jämfört med året innan
PDF
14.3.2022Konsumentprisindex 2022, februari
Inflationen i februari 4,5 procent
PDF
14.3.2022Lönesummaindex 2022, januari
Lönesumman ökade under november-januari med 5,9 procent från året innan
PDF
14.3.2022Omsättning inom servicebranschen 2022, januari
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i januari
PDF
14.3.2022Omsättningsindex för byggverksamhet 2022, januari
Omsättningen inom byggverksamheten ökade med 14,5 procent i januari
PDF
11.3.2022Arbetskraftskostnadsindex 2021, 4:e kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 3,9 procent under oktober-december från året innan
PDF
11.3.2022Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari
Bytesbalansen visade ett överskott och Finland hade ett nettoinflöde av kapital från utlandet i januari
PDF
11.3.2022Lönestrukturstatistik 2020
Direktörernas löner varierar mest inom den privata sektorn
PDF
10.3.2022Energipriser 2021, 4:e kvartalet
Det månatliga priset på nordisk börsel steg till en rekordhög nivå under sista kvartalet 2021
PDF
10.3.2022Industrins orderingång 2022, januari
Industrins orderingång ökade i januari med 24,9 procent från året innan
PDF
10.3.2022Luftfart 2021
Antalet passagerare på Finlands flygplatser började öka under andra halvåret 2021
PDF
10.3.2022Sysselsättning 2020
Långtidsarbetslösheten ökade under coronaåret 2020
PDF
10.3.2022Volymindex för industriproduktionen 2022, januari
Industriproduktionen minskade i januari från föregående månad, men ökade från året innan
PDF
9.3.2022Handelsflottan 2022, februari
I februari 2022 hörde 671 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.3.2022Inrikes sjötrafik 2022, januari
Transporterna inom inrikes sjötrafik ökade i januari
PDF
7.3.2022Utrikes sjöfart 2022, januari
Sjötransporter minskade i januari
PDF
4.3.2022Första registreringar av motorfordon 2022, februari
I februari 2022 registrerades 6 303 nya personbilar
PDF
2.3.2022Hushållens förmögenhet 2020
Nästan var tredje person ägde börsaktier eller placeringsfonder år 2020
 
1.3.2022Motorfordonsbeståndet 2021
Fordonsbeståndet ökade år 2021
PDF
28.2.2022Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade under sista kvartalet år 2021
PDF
28.2.2022Nationalräkenskaper, årsvis 2020
Bruttonationalprodukten minskade med 2,3 procent år 2020
PDF
28.2.2022Omsättning inom servicebranschen 2022, januari
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i januari
PDF
28.2.2022Omsättningsindex för byggverksamhet 2022, januari
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i januari
PDF
28.2.2022Omsättningsindex för industrin 2022, januari
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i januari
PDF
28.2.2022Producentprisindex 2022, januari
Producentpriserna för industrin steg med 23,4 procent från januari året innan
PDF
25.2.2022Aktiebostadspriser 2022, januari
Priserna på gamla aktiebostäder fortsatte att stiga i januari
 
25.2.2022Brott och tvångsmedel 2021, 14
Antalet tvångsmedel sjönk med 11,6 procent
PDF
25.2.2022Handelsflottan 2021
Bruttodräktigheten för Finlands egentliga handelsflotta ökade år 2021
PDF
25.2.2022Konsumenternas förtroende 2022, februari
Konsumenternas förtroende fortsatte att stärkas i februari
PDF
25.2.2022Omsättning inom handeln 2022, januari
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i januari med 2,6 procent från året innan
PDF
24.2.2022Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2022
De statliga anslagen till forskning och utveckling ökar i budgeten för år 2022
PDF
24.2.2022Inkvarteringsstatistik 2022, januari
Återhämtningen inom turismen avtog i januari 2022
PDF
23.2.2022Jordbyggnadskostnadsindex 2022, januari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 10,6 procent i januari från året innan
PDF
22.2.2022Arbetskraftsundersökning 2022, januari
Sysselsättningen fortsatte att öka i januari
PDF
22.2.2022Byggnads- och bostadsproduktion 2021, december
Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre än året innan i oktober-december
PDF
22.2.2022Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, januari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 549 807 i slutet av januari
PDF
22.2.2022Luftfart 2022, januari
Ökningen av passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade i januari 2022
PDF
18.2.2022Fastighetspriser 2021, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under oktober-december med 3,8 procent från året innan
 
18.2.2022Industrins och handelns lagerstatistik 2021, 4:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under fjärde kvartalet 2021
PDF
18.2.2022Konsumentprisindex 2022, januari
Inflationen i januari 4,4 procent
PDF
18.2.2022Utbildningsanordnare och läroanstalter 2021
Antalet grundskolor fortsatte minska
PDF
17.2.2022Statistik över vägtrafikolyckor 2022, januari
I vägtrafiken dog 10 personer i januari
PDF
17.2.2022Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 4:e kvartalet
Klart fler lediga arbetsplatser under sista kvartalet än för ett år sedan
PDF
16.2.2022Konkurser 2022, januari
Antalet konkurser ökade i januari 2022 från året innan
PDF
16.2.2022Välfärdsområdesval 2022
Bakgrundsanalys av kandidaterna och de invalda i välfärdsområdesvalet 2022
PDF
15.2.2022Byggnadskostnadsindex 2022, januari
Byggnadskostnaderna steg i januari med 6,9 procent från året innan
PDF
15.2.2022Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2021, 4:e kvartalet
Priserna på produktionsinsatserna inom jordbruket steg kraftigt
PDF
15.2.2022Konjunkturindikator för produktionen 2021, december
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i december
PDF
15.2.2022Omsättning inom servicebranschen 2021, december
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i december
PDF
15.2.2022Omsättningsindex för industrin 2021, december
Omsättningen inom industrin ökade med 34,0 procent i december
PDF
15.2.2022Producentprisindex för lantbruk 2021, 4:e kvartalet
Priset på spannmål steg rekordmycket
PDF
14.2.2022Lönesummaindex 2021, december
Lönesumman ökade under oktober-december med 5,2 procent från året innan
PDF
14.2.2022Omsättning inom handeln 2021, december
Omsättningen inom handeln ökade i december
PDF
14.2.2022Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, december
Omsättningen inom byggverksamheten ökade med 10,9 procent i december
PDF
11.2.2022Betalningsbalans och utlandsställning 2021, december
Bytesbalans visade ett överskott i december, Finland hade ett nettoinflöde av kapital från utlandet
PDF
11.2.2022Prisindex för offentliga utgifter 2021, 4:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
10.2.2022Industrins orderingång 2021, december
Industrins orderingång ökade i december med 19,2 procent från året innan
PDF
10.2.2022Volymindex för industriproduktionen 2021, december
Industriproduktionen ökade i december både från föregående månad och från året innan
PDF
9.2.2022Handelsflottan 2022, januari
I januari 2022 hörde 671 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.2.2022Inrikes sjötrafik 2021, december
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i december
PDF
7.2.2022Utrikes sjöfart 2021, december
Sjötransporter minskade i december
PDF
4.2.2022Första registreringar av motorfordon 2022, januari
I januari 2022 registrerades 7 881 nya personbilar
PDF
4.2.2022Förtjänstnivåindex 2021, 4:e kvartalet
Löntagarnas reallöner sjönk med 1,1 procent under oktober-december
PDF
1.2.2022Välfärdsområdesval 2022
Välfärdsområdesvalet 2022, resultatet av kontrollräkningen
PDF
31.1.2022Omsättning inom servicebranschen 2021, december
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i december
PDF
31.1.2022Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, december
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i december
PDF
31.1.2022Omsättningsindex för industrin 2021, december
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i december
PDF
31.1.2022Stenkolsförbrukning 2021, december
Förbrukningen av stenkol ökade med 19 procent år 2021
PDF
28.1.2022Aktiebostadspriser 2021, december
Lugnare bostadsmarknad i slutet av året
PDF
28.1.2022Inkomstfördelningsstatistik 2020
Boendekostnadsbelastning hos 10,4 procent av personerna bosatta i hyrebostäder år 2020
PDF
27.1.2022Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, december
Fruktsamheten har ökat från året innan
PDF
27.1.2022Inkvarteringsstatistik 2021, december
Turismen från Europa till Lappland nådde nytt rekord i december
PDF
27.1.2022Konsumenternas förtroende 2022, januari
Konsumenternas förtroende medelmåttigt i januari
PDF
27.1.2022Omsättning inom handeln 2021, december
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i december med 1,0 procent från året innan
PDF
25.1.2022Arbetskraftsundersökning 2021, december
Klart fler sysselsatta i december jämfört med året innan
PDF
25.1.2022Byggnads- och bostadsproduktion 2021, november
Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre än året innan i september-november
PDF
25.1.2022Välfärdsområdesval 2022
Välfärdsområdesvalet 2022, resultatet av den preliminära rösträkningen
PDF
24.1.2022Jordbyggnadskostnadsindex 2021, december
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 10,4 procent i december från året innan
PDF
24.1.2022Producentprisindex 2021, december
Producentpriserna för industrin steg med 23,3 procent från december året innan
PDF
24.1.2022Producentprisindex för tjänster 2021, 4:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 2,6 procent under oktober-december från året innan
PDF
20.1.2022Bostadshyror 2021, 4:e kvartalet
De fritt finansierade hyrorna steg under oktober-december
PDF
20.1.2022Input-output 2019
Importprodukternas andel 27 procent av insatsförbrukningen år 2019
PDF
20.1.2022Luftfart 2021, december
Passagerarantalet på Finlands flygplatser fortsatte att öka i december 2021
PDF
20.1.2022Placering efter utbildning 2020
Sysselsättningen bland nyutexaminerade med yrkesinriktad grundexamen försvagades med 8 procentenheter
 
20.1.2022Statistik över vägtrafikolyckor 2020
I vägtrafikolyckor dog 223 personer år 2020
PDF
20.1.2022Statistik över vägtrafikolyckor 2021, december
I vägtrafiken dog 11 personer i december
PDF
19.1.2022Brott och tvångsmedel 2021, 4:e kvartalet
Antalet egendomsbrott som kommit till kännedom minskade med 13,6 procent
PDF
19.1.2022Skuldsaneringar 2021, 4:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade år 2021 med 1,5 procent från året innan
PDF
18.1.2022Nya och nedlagda företag 2021, 3:e kvartalet
Antalet nya företag ökade med 1,1 procent under tredje kvartalet år 2021 från året innan
PDF
17.1.2022Företagssaneringar 2021, 4:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 1,5 procent år 2021 jämfört med året innan
PDF
17.1.2022Konkurser 2021, december
Antalet konkurser ökade med 16 procent år 2021 jämfört med året innan
PDF
14.1.2022Byggnadskostnadsindex 2021, december
Byggnadskostnaderna steg i december med 10,2 procent från året innan
PDF
14.1.2022Konjunkturindikator för produktionen 2021, november
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i november
PDF
14.1.2022Konsumentprisindex 2021, december
Inflationen i december 3,5 procent
PDF
14.1.2022Lönesummaindex 2021, november
Lönesumman ökade under september-november med 5,4 procent från året innan
PDF
14.1.2022Omsättning inom handeln 2021, november
Omsättningen inom handeln ökade med 10,5 procent i november
PDF
14.1.2022Omsättning inom servicebranschen 2021, november
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i november
PDF
14.1.2022Omsättningsindex för industrin 2021, november
Omsättningen inom industrin ökade med 20,6 procent i november
PDF
14.1.2022Välfärdsområdesval 2022
Totalt 10 584 kandidater i välfärdsområdesvalet 2022
PDF
13.1.2022Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, november
Omsättningen inom byggverksamheten ökade med 11,4 procent i november
PDF
12.1.2022Betalningsbalans och utlandsställning 2021, november
Bytesbalans visade ett överskott i november, Finland hade ett nettoinflöde av kapital från utlandet
PDF
12.1.2022Handelsflottan 2021, december
I december 2021 hörde 669 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
10.1.2022Industrins orderingång 2021, november
Industrins orderingång ökade i november med 38,5 procent från året innan
PDF
10.1.2022Inrikes sjötrafik 2021, november
Transporterna inom inrikes sjötrafik ökade i november
PDF
10.1.2022Utrikes sjöfart 2021, november
Sjötransporter ökade i november
PDF
10.1.2022Volymindex för industriproduktionen 2021, november
Industriproduktionen ökade i november både från föregående månad och från året innan
PDF
5.1.2022Första registreringar av motorfordon 2021, december
I december 2021 registrerades 6 526 nya personbilar
PDF
30.12.2021Aktiebostadspriser 2021, november
Priserna på gamla aktiebostäder steg i stora städerna i november
PDF
30.12.2021Järnvägsstatistik 2021
Antalet resor inom persontrafiken på järnväg ökade med två procent under det tredje kvartalet 2021
PDF
30.12.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, november
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i november
PDF
30.12.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, november
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i november
PDF
30.12.2021Omsättningsindex för industrin 2021, november
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i november
PDF
27.12.2021Konsumenternas förtroende 2021, december
Konsumenternas förtroende rejält på minus inför jul
PDF
23.12.2021Inkvarteringsstatistik 2021, november
Övernattningar minskade i november 2021
PDF
23.12.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, november
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 11,5 procent i november från året innan
PDF
23.12.2021Producentprisindex 2021, november
Producentpriserna för industrin steg med 21,1 procent från november året innan
PDF
22.12.2021Konkurser 2021, november
Antalet konkurser ökade med 11 procent under januari - november 2021 från året innan
PDF
22.12.2021Luftfart 2021, november
Passagerarantalet på Finlands flygplatser fortsatte att öka i november 2021
PDF
22.12.2021Omsättning inom handeln 2021, november
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i november med 1,8 procent från året innan
PDF
21.12.2021Arbetskraftsundersökning 2021, november
Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i november
PDF
21.12.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, oktober
Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre än året innan i augusti-oktober
PDF
21.12.2021Finansräkenskaper 2021, 3:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2021
PDF
21.12.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, november
Den preliminära folkmängden i Finland 5 549 599 i slutet av november
PDF
21.12.2021Offentliga sektorns finansräkenskaper 2021, 3:e kvartalet
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2021
PDF
21.12.2021Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 3:e kvartalet
De offentliga samfundens skuld ökade med 1,4 miljarder euro under tredje kvartalet 2021
PDF
21.12.2021Servicebranschens varustatistik 2020
Inom näringsgrenen Vägtransport, godstrafik och flyttjänster var omsättningen för del- och hellasttransporter störst år 2020
PDF
20.12.2021Energianskaffning och -förbrukning 2021, 3:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi ökade med 3 procent under januari-september
PDF
20.12.2021Flyttningsrörelsen 2020
Nettoinvandringen av finska medborgare blev positiv år 2020
PDF
17.12.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, 43
Bytesbalansen visade ett överskott och nettoutlandsställningen förstärktes under tredje kvartalet 2021
PDF
17.12.2021Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2021, 3:e kvartalet
De offentliga samfundens finansiella ställning förbättrades med 1,8 miljarder från motsvarande kvartal året innan
PDF
17.12.2021Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2020
De offentliga utgifterna ökade kraftigt år 2020
PDF
17.12.2021Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2021, 3:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 4,3 procent på årsnivå
 
17.12.2021Nationalräkenskaper, årsvis 2020
Bruttonationalprodukten sjönk med 2,8 procent år 2020
PDF
17.12.2021Sektorräkenskaper kvartalsvis 2021, 3:e kvartalet
Hushållens sparkvot minskade under tredje kvartalet
PDF
17.12.2021Statistik över skuldsättning 2020
Skuldsättningsgraden för bostadshushåll med bostadsskuld i genomsnitt 227 procent
 
17.12.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, november
I vägtrafiken dog 23 personer i november
PDF
17.12.2021Utrikeshandel med varor och tjänster 2021, 3:e kvartalet
Under tredje kvartalet 2021 gick varuexporten förbi nivån före pandemin, men inte tjänsteexporten
PDF
16.12.2021Energianskaffning och -förbrukning 2020
Finland överskred sitt mål för 2020 - den förnybara energins andel av slutanvändningen steg till 44,6 procent
PDF
16.12.2021Energiförbrukning inom boende 2020
Minskad uppvärmningsföbrukning täckte distansarbetets inverkan på energiförbrukningen inom boende år 2020
PDF
16.12.2021Inkomstfördelningsstatistik 2020
Coronan dämpade bostadshushållens inkomstutveckling i de stora städerna i Södra Finland
 
16.12.2021Inkomstfördelningsstatistik 2020
Antalet ekonomiskt utsatta minskade år 2020
 
16.12.2021Kreditinstitutens bokslut 2021, 3:e kvartalet
Rörelsevinsten för bankerna i Finland steg till 1,0 miljarder euro under tredje kvartalet år 2021
PDF
16.12.2021Statistik över regional företagsverksamhet 2020
Bruttovärdet av arbetsställenas produktion minskade år 2020
PDF
16.12.2021Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2020
Företagens lönsamhet förbättrades inom industrin, handeln och byggverksamheten mätt med driftsbidraget år 2020
PDF
16.12.2021Sysselsättning 2020
Antalet sysselsatta minskade mest bland unga studerande år 2020
PDF
16.12.2021Utländska dotterbolag i Finland 2020
De norska bolagens omsättning steg med över en miljard euro
PDF
16.12.2021Värdepappersföretag 2021, 3:e kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst fortsatte öka under tredje kvartalet 2021
PDF
16.12.2021Växthusgaser 2020
Utsläppen av växthusgaser minskade 2020, de internationella åtagandena för 2013 - 2020 kan fullgöras
PDF
15.12.2021Byggnadskostnadsindex 2021, november
Byggnadskostnaderna steg i november med 9,6 procent, priset på virke sjunker långsamt
PDF
15.12.2021Inkomstfördelningsstatistik 2020
Inkomstskillnaderna minskade något år 2020
 
15.12.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, oktober
Produktionen inom samhällsekonomin ökade från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
15.12.2021Omsättning inom handeln 2021, oktober
Omsättningen inom handeln fortsatte att öka i oktober
PDF
15.12.2021Omsättningsindex för industrin 2021, oktober
Omsättningen inom industrin ökade med 17,0 procent i oktober
PDF
15.12.2021Varutransporter inom vägtrafiken 2021, 3:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade något under tredje kvartalet 2021
PDF
14.12.2021Konsumentprisindex 2021, november
Inflationen i november 3,7 procent
PDF
14.12.2021Lönesummaindex 2021, oktober
Lönesumman ökade under augusti-oktober med 5,6 procent från året innan
PDF
14.12.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, oktober
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i oktober
PDF
14.12.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, oktober
Omsättningen inom byggverksamheten ökade med 10,4 procent i oktober
PDF
13.12.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, oktober
Bytesbalans visade ett underskott i oktober, Finland hade ett nettoinflöde av kapital från utlandet
PDF
10.12.2021Dödsorsaker 2020
Inga större förändringar i dödsorsakerna jämfört med året innan
 
10.12.2021Industrins orderingång 2021, oktober
Industrins orderingång ökade i oktober med 16,0 procent från året innan
PDF
10.12.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, oktober
Industriproduktionen ökade i oktober både från föregående månad och från året innan
PDF
9.12.2021Arbetskraftskostnadsindex 2021, 3:e kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 4,2 procent under juli-september från året innan
PDF
9.12.2021Avfallsstatistik 2020
Mängden kommunalt avfall fortsatte att öka år 2020 - största delen av avfallet utnyttjades fortfarande som energi
PDF
9.12.2021Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) 2021
Företagarinkomsten inom jordbruket sjönk brant år 2021
PDF
9.12.2021Energipriser 2021, 3:e kvartalet
Det månatliga börspriset på el vara nära rekordnivå under tredje kvartalet
PDF
9.12.2021Reparationsbyggande 2020
Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 7,7 miljarder euro år 2020
PDF
9.12.2021Sökande till utbildning 2020
Nya studenter fick lättare studieplats år 2020 än året innan
 
8.12.2021Handelsflottan 2021, november
I november 2021 hörde 669 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
8.12.2021Inrikes sjötrafik 2021, oktober
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i oktober
PDF
8.12.2021Utrikes sjöfart 2021, oktober
Sjötransporter ökade i oktober
PDF
7.12.2021Första registreringar av motorfordon 2021, november
I november 2021 registrerades 6 676 nya personbilar
PDF
3.12.2021Användning av datateknik i företag 2021
Av företagen använder 16 procent artificiell intelligens
PDF
3.12.2021Födda 2020
En vändning i fruktsamheten syntes särskilt bland personer över 30 år och högutbildade
PDF
3.12.2021Massmediestatistik 2020
Massmediemarknaden minskade år 2020
PDF
2.12.2021Miljöaffärsverksamhet 2020
Tillverkningen satte fart på ökningen av miljöaffärsverksamheten år 2020
PDF
1.12.2021Vuxenutbildning vid läroanstalter 2020
Antalet deltagare i öppna yrkeshögskolans undervisning fortsatte att öka år 2020
PDF
30.11.2021Aktiebostadspriser 2021, oktober
Handeln med på gamla aktiebostäder utjämnades i oktober
 
30.11.2021Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2021
E-handeln befinner sig i ett brytningsskede
PDF
30.11.2021Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 3:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,8 procent från föregående kvartal
PDF
30.11.2021Olycksfall i arbetet 2019
Antalet olycksfall i arbetet 137 000 i Finland år 2019
PDF
30.11.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, oktober
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i oktober
PDF
30.11.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, oktober
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i oktober
PDF
30.11.2021Omsättningsindex för industrin 2021, oktober
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i oktober
PDF
29.11.2021Konsumenternas förtroende 2021, november
Konsumenternas förtroende har minskat något - tecken på ökad inflation
PDF
25.11.2021Inkvarteringsstatistik 2021, oktober
Inhemska övernattningar ökade i oktober 2021
PDF
25.11.2021Omsättning inom handeln 2021, oktober
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i oktober med 2,0 procent från året innan
PDF
24.11.2021Luftfart 2021, oktober
Antalet passagerare på Finlands flygplatser ökar, men ligger fortfarande långt från nivån före pandemin i oktober 2021
PDF
24.11.2021Producentprisindex 2021, oktober
Producentpriserna för industrin steg med 20,8 procent från oktober året innan
PDF
24.11.2021Regionalräkenskaper 2020
Ekonomin sjönk i nästan alla landskap år 2020, kraftigast på Åland
PDF
23.11.2021Arbetskraftsundersökning 2021, oktober
Sysselsättningstillväxten förstärktes i oktober
PDF
23.11.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, september
Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre än året innan i juli-september
PDF
23.11.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, oktober
Den preliminära folkmängden i Finland 5 548 097 i slutet av oktober
PDF
23.11.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, oktober
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 10,3 procent i oktober från året innan
PDF
23.11.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, oktober
I vägtrafiken dog 21 personer i oktober
PDF
18.11.2021Fastighetspriser 2021, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under juli-september med 5,5 procent från året innan
 
18.11.2021Industrins och handelns lagerstatistik 2021, 3:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under tredje kvartalet 2021
PDF
18.11.2021Materialflöden i samhällsekonomin 2020
Brytningen av mineraler och jordmaterial ökade den inhemska materialkonsumtionen år 2020
PDF
18.11.2021Sysselsättning 2019
Personer som blivit permitterade eller arbetslösa under coronaåret 2020 efter yrke
PDF
17.11.2021Konkurser 2021, oktober
Antalet konkurser ökade med sex procent under januari - oktober 2021 från året innan
PDF
16.11.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, september
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i september
PDF
16.11.2021Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 3:e kvartalet
Klart fler lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan
PDF
15.11.2021Byggnadskostnadsindex 2021, oktober
Ökningen av byggnadskostnaderna avtog i oktober
PDF
15.11.2021Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2021, 3:e kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket stiger kraftigt
PDF
15.11.2021Konsumentprisindex 2021, oktober
Inflationen i oktober 3,2 procent
PDF
15.11.2021Omsättning inom handeln 2021, september
Omsättningen inom handeln ökade med 7,9 procent i september
PDF
15.11.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, september
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i september
PDF
15.11.2021Omsättningsindex för industrin 2021, september
Omsättningen inom industrin ökade med 19,4 procent i september
PDF
15.11.2021Producentprisindex för lantbruk 2021, 3:e kvartalet
Den torra sommarens klena skörd höjde producentpriserna på spannmål och grönsaker, men priset på potatis sjönk
PDF
12.11.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, september
Bytesbalans visade ett överskott i september, Finland hade ett nettoinflöde av kapital från utlandet
PDF
12.11.2021Lönesummaindex 2021, september
Lönesumman ökade under juli-september med 6,0 procent från året innan
PDF
12.11.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, september
Omsättningen inom byggverksamheten ökade med 8,3 procent i september
PDF
11.11.2021Värdet av hushållsproduktionen 2020
Värdet av hushållsproduktionen ökade - en del av coronatidens effekter syns i kalkylerna först senare
PDF
10.11.2021Industrins orderingång 2021, september
Industrins orderingång ökade i september med 37,9 procent från året innan
PDF
10.11.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, september
Industriproduktionen ökade i september både från föregående månad och från året innan
PDF
5.11.2021Handelsflottan 2021, oktober
I oktober 2021 hörde 672 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
5.11.2021Inrikes sjötrafik 2021, september
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i september
PDF
5.11.2021Utrikes sjöfart 2021, september
Sjötransporter minskade i september
PDF
4.11.2021Första registreringar av motorfordon 2021, oktober
I oktober 2021 registrerades 6 611 nya personbilar
PDF
3.11.2021Befolkningens utbildningsstruktur 2020
Andelen personer som avlagt examen har mångdubblats på 50 år
PDF
2.11.2021Arbetskraftsundersökning 2020, 14
Det relativa sysselsättningstalet för småbarnsmammor steg
PDF
2.11.2021El- och värmeproduktion 2020
Mer än hälften av elektriciteten i Finland producerades med förnybara energikällor år 2020
PDF
1.11.2021Statistik över industrins energianvändning 2020
Industrins energianvändning minskade med 6 procent år 2020
PDF
29.10.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, september
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i september
PDF
29.10.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, september
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i september
PDF
29.10.2021Omsättningsindex för industrin 2021, september
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i september
PDF
29.10.2021Prisindex för offentliga utgifter 2021, 3:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
29.10.2021Stenkolsförbrukning 2021, september
Stenkolsförbrukningen ökade med 4 procent under januari - september
PDF
28.10.2021Aktiebostadspriser 2021, september
Priserna på gamla aktiebostäder steg under tredje kvartalet i de stora städerna
 
28.10.2021Forskning och utveckling 2020
Företagens utgifter för forskning och utveckling ökar
PDF
28.10.2021Försäkringsverksamhet 2020
Försäkringsbolagens vinster minskade år 2020
PDF
28.10.2021Inkvarteringsstatistik 2021, september
Övernattningar fortsatte att återhämta sig i september 2021
PDF
28.10.2021Miljöskyddsutgifter 2019
Betydande nedgång i miljöskyddsinvesteringarna år 2019
PDF
28.10.2021Nya och nedlagda företag 2020
Antalet nya och nedlagda företag ökade år 2020 från året innan
PDF
27.10.2021Konsumenternas förtroende 2021, oktober
Konsumenternas förtroende sjönk men var fortsättningsvis starkt i oktober
PDF
27.10.2021Luftfart 2021, september
Antalet passagerare på Finlands flygplatser fortfarande långt från nivån före pandemin i september 2021
PDF
26.10.2021Arbetskraftsundersökning 2021, september
Sysselsättningen ökade mera återhållsamt i september
PDF
26.10.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, augusti
Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre under juni-augusti än året innan
PDF
26.10.2021Omsättning inom handeln 2021, september
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i september med 2,9 procent från året innan
PDF
25.10.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, september
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 8,9 procent i september från året innan
PDF
25.10.2021Producentprisindex 2021, september
Producentpriserna för industrin steg med 19,1 procent från september året innan
PDF
25.10.2021Producentprisindex för tjänster 2021, 3:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 2,2 procent under juli-september från året innan
PDF
22.10.2021Avlidna 2020
Den förväntade livslängden för nyfödda var jämnt 79 år för pojkar och 84,6 år för flickor år 2020
PDF
22.10.2021Studerande och examina 2020
Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,3 miljoner
PDF
21.10.2021Bostadshyror 2021, 3:e kvartalet
De fritt finansierade hyrorna steg under juli-september
 
21.10.2021Finländarnas resor 2021, 14
Inrikesresorna ökade med nästan en tredjedel under den varma sommaren 2021
PDF
21.10.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, september
Fruktsamheten har ökat något från året innan
PDF
21.10.2021Kreditinstitutens bokslut 2021, 2:a kvartalet
Rörelsevinsten för bankerna i Finland steg till 1,4 miljarder euro under andra kvartalet år 2021
PDF
21.10.2021Nya och nedlagda företag 2021, 2:a kvartalet
Antalet nya företag ökade med 23 procent under andra kvartalet år 2021 från året innan
PDF
21.10.2021Offentliga sektorns underskott och skuld 2020
De offentliga samfundens underskott 5,5 procent och skuld 69,5 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2020
PDF
21.10.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, september
I vägtrafiken dog 15 personer i september
PDF
21.10.2021Sysselsättning 2019
Stora regionala skillnader i antalet sysselsatta inom de näringsgrenar som hade de högsta och lägsta lönenivåerna år 2019
PDF
21.10.2021Värdepappersföretag 2021, 2:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst fortsatte öka under andra kvartalet 2021
PDF
20.10.2021Företagssaneringar 2021, 3:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 7 procent under januari - september 2021 jämfört med året innan
PDF
20.10.2021Konkurser 2021, september
Antalet konkurser ökade med tre procent under januari - september 2021 från året innan
PDF
20.10.2021Skuldsaneringar 2021, 3:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 2,4 procent under januari - september 2021 från året innan
PDF
15.10.2021Brott och tvångsmedel 2021, 3:e kvartalet
Antalet sexualbrott som kommit till kännedom ökade med 20 procent
PDF
15.10.2021Byggnadskostnadsindex 2021, september
Byggnadskostnaderna steg i september med 9,3 procent
PDF
15.10.2021Förtjänstnivåindex 2021, 3:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under juli-september med 2,4 procent
PDF
15.10.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, augusti
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i augusti
PDF
15.10.2021Lönsamhetsundersökningar 2020
Arbetsproduktiviteten ökade under coronaåret 2020
PDF
15.10.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, augusti
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i augusti
PDF
15.10.2021Omsättningsindex för industrin 2021, augusti
Omsättningen inom industrin ökade i augusti med 17,8 procent
PDF
14.10.2021Bostäder och boendeförhållanden 2020
Tre av fem personer under 40 år bor i hyreslägenhet
PDF
14.10.2021Konsumentprisindex 2021, september
Inflationen i september 2,5 procent
PDF
14.10.2021Lönesummaindex 2021, augusti
Lönesumman ökade under juni-augusti med 7,3 procent från året innan
PDF
14.10.2021Omsättning inom handeln 2021, augusti
Omsättningen inom handeln ökade med 7,3 procent i augusti
PDF
14.10.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, augusti
Byggverksamhetens omsättningsökning fortsatte i augusti
PDF
14.10.2021Ämnesval 2020
Andelen som läser engelska fortsatte att öka i grundskolans lågstadium
PDF
13.10.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, augusti
Bytesbalans visade ett överskott i augusti, Finland hade ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
11.10.2021Lönestrukturstatistik 2020
Medianlönen för löntagare 3 217 euro i månaden år 2020
PDF
8.10.2021Industrins orderingång 2021, augusti
Industrins orderingång ökade i augusti med 47,7 procent från året innan
PDF
8.10.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, augusti
Industriproduktionen ökade i augusti både från föregående månad och från året innan
PDF
7.10.2021Handelsflottan 2021, september
I september 2021 hörde 675 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.10.2021Inrikes sjötrafik 2021, augusti
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i augusti
PDF
7.10.2021Satelliträkenskaper för kultur 2019
Kulturens andel av ekonomin fortsatte minska år 2019
PDF
7.10.2021Utrikes sjöfart 2021, augusti
Sjötransporter ökade i augusti
PDF
6.10.2021Första registreringar av motorfordon 2021, september
I september 2021 registrerades 6 534 nya personbilar
PDF