Terveys ja sosiaaliturva

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Terveydenhuoltomenot

Käyttömenot, julkinen ja yksityinen rahoitus

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Pl. työterveys-, opiskelu- ja suun terveydenhuolto. Ml. kotisairaanhoito vuoteen 2014 asti.
2) Pl. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon pitkäaikaishoito. Ml. kotihoito vuodesta 2015.

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

  2000 2010 2019 2020 2021 2022
Tuhatta
Terveyskeskus
 Avohoitokäynnit 1) 25 131 27 191 I   23 804 20 935 31 028 24 617
  Lääkärikäynnit 10 350 7 129 I    5 949 4 664 4 803 4 794
 Muut 14 780 18 796 I   17 855 16 271 26 225 19 823
 Erikoissairaanhoito
Avohoitokäynnit 2) 5 693 7 858 10 279 9 190 8 982 8 120
Päiväkirurgiset hoitojaksot 219 287 458 445 466 402
Vuodeosasojen hoitojaksot 962 816 731 662 664 611

1) Pl. hammashuolto, työterveyshuolto, kotihoito ja kotipalvelu
2) Sisältää käynnit julkisessa erikoissairaanhoidossa, pl. etäasiointi

l     viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin

Kohderyhmä 2010 2020 2022
Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Sairaus ja terveys 13 468 24,6 16 761 22,1 18 677 23,3
Toimintarajoitteisuus 6 427 11,7 6 902 9,1 7 048 8,8
Ikääntyminen 19 171 35,0 32 048 42,2 34 130 42,6
Leski ja muut omaiset 1 724 3,1 1 858 2,4 1 933 2,4
Perhe ja lapset 5 845 10,7 7 322 9,6 7 998 10,0
Työttömyys 4 370 8,0 5 308 7,0 4 100 5,1
Asuminen 923 1,7 2 203 2,9 2 541 3,2
Muu sosiaaliturva 1 425 2,6 2 282 3,0 2 343 2,9
Hallinto 1 480 2,7 1 206 1,6 1 275 1,6
Yhteensä 54 832 100 75 891 100 80 048 100
Suhde BKT:hen, % 29,3   31,9   29,8  

Perhe-etuuksien saajat

  2000 2010 2020 2022
Vanhempainpäivärahat
 Äidit 97 359 103 577 79 666 80 310
 Isät 42 924 56 393 58 170 61 655
Äitiysavustuksen saajat ml. adoptiotuki 55 228 60 188 49 177 43 960
Lapsilisä, joulukuu
 Saajat 586 834 561 534 538 210 532 964
 Lapset 1 063 680 1 014 910 977 024 957 711
Lastenhoidon tuet 31.12.
 Saajat 84 657 89 701 66 968 62 344
 Lapset 126 963 126 995 80 811 71 467
Elatustuki 31.12.
 Saajat . . 66 384 69 954 65 410
 Lapset 107 962 97 776 101 814 94 204

 Lähde: Kela

Perhe-etuuksien saajat (xlsx)

Päivitetty: 21.3.2023

Työttömyysetuuksien saajat 31.12.2022

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähteet: Kela
Finanssivalvonta

Työttömyysetuuksien saajat (xlsx)

Päivitetty: 20.4.2023

Eläkkeensaajat

Henkilö voi saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä

Eläkelaji 2000 2010 2020 2023
Vanhuuseläke 869 672 1 093 267 1 397 155 1 442 871
Työkyvyttömyyseläke 276 269 267 248 193 629 179 731
Työttömyyseläke 54 291 33 938 - -
Osa-aikaeläke 24 533 28 764 291 . .
Maatalouden erityiseläkkeet 40 845 24 330 8 409 4 925
Leskeneläke 252 798 263 176 220 395 212 747
Lapseneläke 28 476 22 503 15 994 17 089
Yhteensä 1 284 145 1 463 835 1 617 561 1 649 628

Lähde: Eläketurvakeskus

Eläkkeensaajat (xlsx)

Päivitetty: 27.3.2024

Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31.12.2023

Suomessa asuvat vanhuuseläkettä (pl. osittainen vanhuuseläke),
työkyvyttömyyseläkettä ja maatalouden erityiseläkettä saavat

Kokonaiseläke, €/kk  Yhteensä % Miehet % Naiset %
0–799 33 405 2,2 11 186 1,6 22 219 2,7
800–1 099 215 176 14,2 89 169 13,0 126 007 15,3
1 100–1 399 246 540 16,3 87 530 12,8 159 010 19,2
1 400–1 699 235 214 15,6 85 437 12,5 149 777 18,1
1 700–1 999 202 179 13,4 84 051 12,3 118 128 14,3
2 000–2 299 167 725 11,1 78 232 11,4 89 493 10,8
2 300–2 599 120 590 8,0 63 772 9,3 56 818 6,9
2 600–2 899 83 366 5,5 47 066 6,9 36 300 4,4
2 900–3 199 57 061 3,8 34 295 5,0 22 766 2,8
3 200–3 499 39 516 2,6 25 235 3,7 14 281 1,7
3 500– 110 341 7,3 78 895 11,5 31 446 3,8
Yhteensä 1 511 113 100 684 868 100 826 245 100
Keskieläke, €/kk 1 977   2 216   1 779  

Asumistuet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Kela

Asumistuet (xlsx)

Päivitetty: 7.3.2024

Aihealue: Terveys ja sosiaaliturva

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 27.3.2024