Terveys ja sosiaaliturva

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Terveydenhuoltomenot

Käyttömenot, julkinen ja yksityinen rahoitus

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Pl. työterveys-, opiskelu- ja suun terveydenhuolto. Ml. kotisairaanhoito vuoteen 2014 asti
2) Pl. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon pitkäaikaishoito
Ml. kotihoito vuodesta 2015.

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

  2000 2010 2018 2019 2020 2021
Tuhatta
Terveyskeskus
 Avohoitokäynnit 1) 25 131 27 191 I   25 138 23 804 20 935 31 028
  Lääkärikäynnit 10 350 7 129 I    6 444 5 949 4 664 4 803
 Muut 14 780 18 796 I   18 694 17 855 16 271 26 225
 Erikoissairaanhoito
Avohoitokäynnit 2) 5 693 7 858 10 495 11 268 11 166 12 884
Päiväkirurgiset hoitojaksot 219 287 426 457 445 460
Vuodeosasojen hoitojaksot 962 816 734 731 662 656

1) Pl. hammashuolto, työterveyshuolto, kotihoito ja kotipalvelu
2) Sisältää käynnit julkisessa erikoissairaanhoidossa

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin

Kohderyhmä 2010 2020 2021
Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Sairaus ja terveys 13 468 24,6 16 761 22,1 17 746 22,7
Toimintarajoitteisuus 6 427 11,7 6 902 9,1 6 956 8,9
Ikääntyminen 19 171 35,0 32 048 42,2 32 703 41,9
Leski ja muut omaiset 1 724 3,1 1 858 2,4 1 857 2,4
Perhe ja lapset 5 845 10,7 7 322 9,6 7 882 10,1
Työttömyys 4 370 8,0 5 308 7,0 5 032 6,4
Asuminen 923 1,7 2 203 2,9 2 238 2,9
Muu sosiaaliturva 1 425 2,6 2 282 3,0 2 429 3,1
Hallinto 1 480 2,7 1 206 1,6 1 293 1,7
Yhteensä 54 832 100 75 891 100 78 135 100
Suhde BKT:hen, % 29,3   31,9   31,2  

Perhe-etuuksien saajat

  2000 2010 2020 2022
Vanhempainpäivärahat        
 Äidit 97 359 103 577 79 666 80 310
 Isät 42 924 56 393 58 170 61 655
Äitiysavustuksen saajat ml. adoptiotuki 55 228 60 188 49 177 43 960
Lapsilisä, joulukuu        
 Saajat 586 834 561 534 538 210 532 964
 Lapset 1 063 680 1 014 910 977 024 957 711
Lastenhoidon tuet 31.12.        
 Saajat 84 657 89 701 66 968 62 344
 Lapset 126 963 126 995 80 811 71 467
Elatustuki 31.12.        
 Saajat . . 66 384 69 954 65 410
 Lapset 107 962 97 776 101 814 94 204

 Lähde: Kela

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.3.2023

Työttömyysetuuksien saajat 31.12.2022

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähteet: Kela
Finanssivalvonta

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.4.2023

Eläkkeensaajat

Henkilö voi saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä

Eläkelaji 2000 2010 2020 2022
Vanhuuseläke 869 672 1 093 267 1 397 155 1 439 497
Työkyvyttömyyseläke 276 269 267 248 193 629 182 586
Työttömyyseläke 54 291 33 938 - -
Osa-aikaeläke 24 533 28 764 291 30
Maatalouden erityiseläkkeet 40 845 24 330 8 409 6 004
Leskeneläke 252 798 263 176 220 395 214 447
Lapseneläke 28 476 22 503 15 994 15 993
Yhteensä 1 284 145 1 463 835 1 617 561 1 648 018

Lähde: Eläketurvakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.3.2023

Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31.12.2022

Suomessa asuvat vanhuuseläkettä (pl. osittainen vanhuuseläke),
työkyvyttömyyseläkettä ja maatalouden erityiseläkettä saavat

Kokonaiseläke, €/kk  Yhteensä % Miehet % Naiset %
0–   799 41 233 2,7 13 705 2,0 27 528 3,3
800–1 099 257 397 17,0 103 725 15,1 153 672 18,6
1 100–1 399 283 645 18,7 100 206 14,6 183 439 22,2
1 400–1 699 238 908 15,8 91 264 13,3 147 644 17,8
1 700–1 999 202 386 13,4 89 075 13,0 113 311 13,7
2 000–2 299 152 731 10,1 76 365 11,1 76 366 9,2
2 300–2 599 103 720 6,8 57 537 8,4 46 183 5,6
2 600–2 899 69 470 4,6 40 958 6,0 28 512 3,4
2 900–3 199 46 761 3,1 29 403 4,3 17 358 2,1
3 200– 118 399 7,8 84 467 12,3 33 932 4,1
Yhteensä 1 514 650 100 686 705 100 827 945 100
Keskieläke, €/kk 1 845   2 070   1 658  

Lähde: Eläketurvakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.3.2023

Asumistuet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Kela

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.3.2023

Aihealue: Terveys ja sosiaaliturva

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 1.6.2023