Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.10.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för september 7,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2016 till 204 000, dvs. 21 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent, medan det var 8,4 procent i september året innan. Antalet sysselsatta var 7 000 fler än i september året innan. Under tredje kvartalet (juli–september) var det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent, då det året innan var 8,4 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/09–2016/09, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/09–2016/09, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i september 2016 till 2 459 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 7 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 2 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 5 000 fler än i september 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 69,2 procent, medan det året innan var 68,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,5 procentenheter till 70,2 procent från september året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,3 procentenheter till 68,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2016 till 204 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 21 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 104 000 män och 100 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i september 7,7 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,6 procent för män och 7,8 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i september totalt 635 000. Av dem var 252 000 sysselsatta och 50 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt, uppgick till 302 000 personer. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i september 16,5 procent, dvs. 1,5 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i september 2016 till 1 445 000, dvs. 20 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 152 000 dolt arbetslösa , dvs. 4 000 färre än i september år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/09 – 2016/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/09 2016/09 2015/09 - 2016/09
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 102 4 108 0,2
Arbetskraft totalt 2 678 2 664 –0,5
Sysselsatta 2 452 2 459 0,3
– löntagare 2 105 2 116 0,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 347 344 –0,9
Arbetslösa 225 204 –9,4
Ej i arbetskraften 1 424 1 445 1,4
– Dolt arbetslösa 156 152 –2,7
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,8 69,2 0,4
Relativt arbetslöshetstal 8,4 7,7 –0,8
Relativt arbetskraftstal 65,3 64,8 –0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet 2016

Under tredje kvartalet 2016 var antalet sysselsatta i medeltal 2 493 000 personer, dvs. 12 000 fler än under motsvarande period år 2015. Antalet sysselsatta ökade mest inom handel (G) och minskade mest inom tillverkning (C) samt inom informations- och kommunikationsverksamhet (J).

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta var 0,3 procent lägre under tredje kvartalet år 2016 än året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 204 000 personer under tredje kvartalet 2016, dvs. 22 000 färre än under juli–september 2015. Under tredje kvartalet 2016 var det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent, då det året innan var 8,4 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under tredje kvartalet 2016 till 1 410 000, dvs. 18 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 157 000 dolt arbetslösa , dvs. 8 000 fler än under motsvarande period år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/III – 2016/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 708 2 697 –0,4
Sysselsatta totalt 2 481 2 493 0,5
Arbetslösa totalt 226 204 –9,8
– män 118 104 –12,3
– kvinnor 108 100 –7,1
Ej i arbetskraften 1 393 1 410 1,3
– Dolt arbetslösa 149 157 5,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 329 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 8 000 färre än i september året innan.

Arbetslösheten sjönk i september från motsvarande period året innan inom tolv närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–12 %), Norra Savolax (–8 %), Södra Savolax (–7 %) och Tavastland (–7 %). Arbetslösheten ökade bara inom följande NTM-områden: Österbotten (8 %), Birkaland (1 %) och Norra Karelen (1 %). I slutet av september var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 17 000, vilket var 3 000 färre än för ett år sedan.

Sådan service som räknas in i aktiveringsgraden omfattade i slutet av september totalt 124 000 personer, dvs. 6 000 fler än i september året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 42 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 färre än i september året innan. I september anmäldes 47 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i september året innan.

Förändringar 2015/09–2016/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/09 2016/09 2015/09 - 2016/09
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 337 329 –2,3
– arbetslösa längre än ett år 113 125 10,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 118 124 4,8
– sysselsatta 23 24 4,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 25 24 –3,3
– i arbets- och utbildningsprövning 12 11 –8,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 59 65 10,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 38 47 24,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (618,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tie_001_sv.html