Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för mars 9,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2017 till 260 000, dvs. 14 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,6 procent, medan det var 10,1 procent i mars året innan. Antalet sysselsatta var 19 000 fler än i mars året innan. Under första kvartalet (januari–mars) var det relativa arbetslöshetstalet 9,3 procent, då det året innan var 9,6 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/03–2017/03, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/03–2017/03, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2017 till 2 439 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 19 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 7 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 26 000 fler än i mars 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 68,8 procent, medan det året innan var 68,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,2 procentenheter till 69,1 procent från mars året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,9 procentenheter till 68,5 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2017 till 260 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 14 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 149 000 män och 111 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i mars 9,6 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 10,7 procent och för kvinnor 8,5 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i mars totalt 632 000. Av dem var 243 000 sysselsatta och 76 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 320 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i mars 23,9 procent, dvs. nästan detsamma som året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 12,1 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i mars 2017 till 1 410 000, dvs. 6 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 125 000 dolt arbetslösa , vilket var något färre än i mars år 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/03 – 2017/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/03 2017/03 2016/03 - 2017/03
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 110 4 109 0,0
Arbetskraft totalt 2 694 2 699 0,2
Sysselsatta 2 420 2 439 0,8
– löntagare 2 082 2 119 1,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 339 320 –5,4
Arbetslösa 273 260 –5,0
Ej i arbetskraften 1 416 1 410 –0,4
– Dolt arbetslösa 127 125 –1,5
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,0 68,8 0,8
Relativt arbetslöshetstal 10,1 9,6 –0,5
Relativt arbetskraftstal 65,6 65,7 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2017

Under första kvartalet 2017 var antalet sysselsatta i medeltal 2 407 000 personer, dvs. 11 000 fler än under motsvarande period år 2016. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M).

Antalet arbetade timmar ökade med 4,9 procent bland de sysselsatta under första kvartalet 2017 jämfört med året innan. Det fanns tre vardagar fler under första kvartalet år 2017 än under januari-mars året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 248 000 under första kvartalet 2017, dvs. 7 000 färre än under januari–mars 2016. Under första kvartalet 2017 var det relativa arbetslöshetstalet 9,3 procent, då det året innan var 9,6 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under första kvartalet 2017 till 1 454 000, dvs. 5 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 149 000 dolt arbetslösa , dvs. 5 000 färre än under motsvarande period år 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/I – 2017/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 651 2 655 0,1
Sysselsatta totalt 2 396 2 407 0,4
Arbetslösa totalt 255 248 –2,8
– män 140 136 –2,6
– kvinnor 115 112 –3,2
Ej i arbetskraften 1 459 1 454 –0,3
– Dolt arbetslösa 153 149 –3,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 317 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 34 000 färre än i mars året innan.

Arbetslösheten sjönk i mars från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–17 %), Birkaland (–16 %), Södra Österbotten (–14 %) och Mellersta Finland (–13 %). I slutet av mars var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 20 000, vilket var 8 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av mars omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 127 000 personer, dvs. 3 000 fler än i mars året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 39 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 6 000 mindre än i mars året innan. I mars anmäldes 60 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i mars året innan.

Förändringar 2016/03–2017/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/03 2017/03 2016/03 - 2017/03
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 351 317 –9,6
– arbetslösa längre än ett år 123 112 –8,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 124 127 2,2
– sysselsatta 21 23 9,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 24 –1,8
– i arbets- och utbildningsprövning 14 13 –8,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 65 67 3,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 52 60 14,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (613,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tie_001_sv.html