Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.7.2018

Ökningen av sysselsättningen fortsatte

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 99 000 fler i juni 2018 än året innan. Antalet arbetslösa uppgick i juni till 192 000, dvs. 57 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i juni 7,2 procent. Under andra kvartalet 2018 var det relativa arbetslöshetstalet 8,2 procent, vilket var 1,8 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2017.

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/06–2018/06, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/06–2018/06, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i juni 2018 till 2 672 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 99 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 58 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 41 000 fler än i juni 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 75,5 procent, medan det året innan var 72,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 3,5 procentenheter till 77,0 procent från juni året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,6 procentenheter till 74,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni år 2018 till 192 000 (felmarginal ±19 000), vilket var 57 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 104 000 män och 89 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juni 6,7 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 2,3 procentenheter till 6,9 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,9 procentenheter till 6,5 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juni totalt 619 000. Av dem var 375 000 sysselsatta och 61 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 436 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juni 14,0 procent, dvs. 7,7 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 16,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24-år av befolkningen i samma ålder var 9,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juni 2018 till 1 257 000, dvs. 33 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 131 000 dolt arbetslösa , dvs. 28 000 färre än i juni 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/06 – 2018/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/06 2018/036 2017/06 - 2018/06
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 113 4 122 0,2
Arbetskraft totalt 2 823 2 865 1,5
Sysselsatta 2 573 2 672 3,8
– löntagare 2 245 2 329 3,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 329 344 4,6
Arbetslösa 250 192 –23,0
Ej i arbetskraften 1 290 1 257 –2,5
– dolt arbetslösa 159 131 –17,5
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 72,5 75,5 3,0
Relativt arbetslöshetstal 8,9 6,7 –2,1
Relativt arbetskraftstal 68,6 69,5 0,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet år 2018

Under andra kvartalet (april–juni) 2018 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 573 000 personer, dvs. 79 000 fler än under motsvarande period år 2017. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenarna vård och omsorg; sociala tjänster (Q) och tillverkning (C).

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta ökade med 4,3 procent under andra kvartalet år 2018 jämfört med motsvarande period år 2017.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 229 000 personer under andra kvartalet 2018, dvs. 46 000 färre än under motsvarande kvartal år 2017. Under andra kvartalet 2018 var det relativa arbetslöshetstalet 8,2 procent, vilket var 1,8 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2017.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under andra kvartalet 2018 till 1 320 000, dvs. 22 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 122 000 dolt arbetslösa , dvs. 16 000 färre än under motsvarande period år 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/II – 2018/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 769 2 802 1,2
Sysselsatta totalt 2 494 2 573 3,2
Arbetslösa totalt 275 229 –16,7
– män 145 122 –15,8
– kvinnor 130 107 –17,8
Ej i arbetskraften 1 342 1 320 –1,6
– dolt arbetslösa 139 122 –11,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 273 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 47 000 färre än i juni året innan.

Arbetslösheten sjönk i juni från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Satakunta (–20 %), Birkaland (–20 %), Södra Österbotten (–19 %) och Norra Österbotten (–19 %). I slutet av juni var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 9 000, vilket var 3 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av juni omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 114 000 personer, dvs. 6 000 fler än i juni året innan. Servicen omfattade 4,0 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 38 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 8 000 färre än i juni året innan. I juni anmäldes 50 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i juni året innan.

Förändringar 2017/06–2018/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/06 2018/06 2017/06 - 2018/06
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 320 273 –14,8
– arbetslösa längre än ett år 106 77 –27,2
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 108 114 5,2
– sysselsatta 25 27 7,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 18 18 0,6
– i arbets- och utbildningsprövning 10 11 1,7
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 55 59 6,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 44 50 13,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Heikki Räisänen, tfn 029 504 7118, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (616,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tie_001_sv.html