Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2019

Arbetslösheten minskade klart jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i mars 49 000 färre, och antalet sysselsatta 61 000 fler än för ett år sedan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i mars 72,6 procent. Under årets första kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 7,1 procent, vilket var 1,7 procentenheter lägre än under januari–mars året innan.

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2009/03–2019/03, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2009/03–2019/03, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2019 till 2 538 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 61 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 32 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 29 000 fler än i mars 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 71,8 procent, medan det året innan var 70,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 1,7 procentenheter till 72,4 procent från mars året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,9 procentenheter till 71,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2019 till 191 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 49 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 117 000 män och 74 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i mars 7,0 procent, dvs. 1,8 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,0 procentenheter till 8,2 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 2,7 procentenheter till 5,7 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,4 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i mars totalt 616 000. Av dem var 252 000 sysselsatta och 65 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 317 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i mars 20,4 procent, dvs. 3,7 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 15,8 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 10,5 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i mars 2019 till 1 399 000, dvs. 7 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 100 000 dolt arbetslösa , vilket är 34 000 färre än i mars 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/03 – 2019/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/03 2019/03 2018/03 - 2019/03
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 122 4 128 0,1
Arbetskraft totalt 2 716 2 729 0,5
Sysselsatta 2 476 2 538 2,5
– löntagare 2 151 2 215 3,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 325 322 –1,0
Arbetslösa 240 191 –20.2
Ej i arbetskraften 1 405 1 399 –0,5
– dolt arbetslösa 134 100 –25,1
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,0 71,8 1,8
Relativt arbetslöshetstal 8,8 7,0 –1,8
Relativt arbetskraftstal 65,9 66,1 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2019

Under första kvartalet 2019 (januari–mars) var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 513 000 personer, vilket var 44 000 fler än under motsvarande period år 2018. Antalet sysselsatta ökade mest inom hotell- och restaurangverksamhet (I), utbildning (P) samt offentlig förvaltning och försvar (O).

Antalet arbetade timmar ökade med 2,0 procent bland de sysselsatta under första kvartalet 2019 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 191 000 under första kvartalet 2019, dvs. 46 000 färre än under januari–mars 2018. Under första kvartalet 2019 var det relativa arbetslöshetstalet 7,1 procent, vilket var 1,7 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2018.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under första kvartalet 2019 till 1 423 000, dvs. 6 000 personer fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 113 000 dolt arbetslösa , dvs. 28 000 färre än under motsvarande period år 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/I – 2019/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2018/I 2019/I 2018/I - 2019/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 706 2 704 –0,1
Sysselsatta totalt 2 469 2 513 1,8
Arbetslösa totalt 237 191 –19,4
– män 122 110 –10,2
– kvinnor 115 81 –29,3
Ej i arbetskraften 1 418 1 423 0,4
– dolt arbetslösa 140 113 –19,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 238 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 26 000 färre än i mars året innan.

Arbetslösheten sjönk i mars från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–16 %), Sydöstra Finland (–15  %), Södra Savolax (–13 %), Norra Karelen (–13 %) och Österbotten (–13 %). I slutet av mars var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 15 000, vilket var lika många som för ett år sedan.

I slutet av mars omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 130 000 personer, dvs. 2 000 färre än i mars året innan. Servicen omfattade 4,8 procent av arbetskraften.

Det fanns 29 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet var 3 000 mindre än i mars året innan. I mars anmäldes 73 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 10 000 fler än i mars året innan.

Förändringar 2018/03–2019/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/03 2019/03 2018/03 - 2019/03
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 264 238 –9,8
– arbetslösa längre än ett år 83 64 –23,1
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 132 130 –1,6
– sysselsatta 25 24 –4,4
– i arbetskraftsutbildning, i träning 23 25 7,4
– i arbets- och utbildningsprövning 13 10 –20,8
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 71 71 0,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 64 73 15,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, www.tem.sv/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen .

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) och
de nyaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns
på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (617,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tie_001_sv.html