Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Juhlavuoden kilpailu innosti lukemaan tilastoja ja niiden sanomaa

28.11.2017

Suomi100-juhlavuoden tilastokilpailu tuotti runsaasti tasokkaita töitä. Yhteistä töille on, että ne tarkastelevat ajan­kohtaisia ja kiinnostavia ilmiöitä. Lämmin kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille!

Tilastokeskuksen nimeämä raati valitsi voittajatyöt. Tilastojen havainnollistaminen -kilpailun voittaja­työ – Jyväs­kylän yli­opiston opiskelija­ryhmän tuottama Ennen oli kaikki…-historia­peli (Huom! Ei toimi Explorerilla) – kertoo sata vuotta sitten syntyneiden suomalaisten elämän­kohtaloista. Se hyödyntää moni­puolisesti tilastoja, dokumentteja, valo­kuvia, historian­tutkimusta sekä muistelmia. Peli muistuttaa ihmisistä ja yhteis­kunnasta tilastojen kohteina ja takana.

Tilastot mediassa -kilpailun voittaja on Ylen verkko­sivuilla julkaistu Kyllä ennen nuoriso oli kunnollista – vai oliko? Vuoro­vaikutteinen juttu koukuttaa testaamaan omia mieli­kuviaan nuorisostamme eri vuosi­kymmeninä. Työ on hallittu havainnollinen kokonaisuus, jossa visualisoinnin vahvuus pääsee oikeuksiinsa.

Vain yksi voi voittaa, mutta muutkin kilpailu­työt olivat ansiokkaita ja hyödynsivät hyvin sekä tilastoja että erityisesti tilastojen kahta perus­vahvuutta: aika­sarjaa ja vertailtavuutta. Tilastojen vahvuus on trendien osoittamisessa, muutosten ja murrosten osoittamisessa ja paikantamisessa.

Kilpailutyöt toivat selvästi esille, miten haasteellista on tilasto­tiedon välittäminen graafisia kuvaajia käyttäen eri medioissa, varsinkin äly­puhelimen näytössä. Tänä päivänä toivotaan selkeitä inter­aktiivisia info­grafiikoita kaikilla välineillä, mutta miten varmistua että tilasto­tiedon vastaan­ottaja ymmärtää graafiset kuvaajat oikein ja pystyy tekemään oikeat tulkinnat?

Kilpailutöissä tämä haaste oli tiedostettu ja pää­sääntöisesti otettu hyvin huomioon. Tilasto­graafi tai -tieto on merkityksellistä ja hyödyllistä käyttäjilleen vasta, kun on kontekstia ja asia­yhteyttä.

Lähdekritiikkikin vaatii asia­yhteyttä ja kontekstia, ja riittävää määrää meta­tietoa. Muutama kilpailu­työ on erityisen käyttäjä­lähtöinen ja tarjoaa esi­merkiksi mahdollisuuden syventyä aiheeseen tai vaihto­ehtoja laajentaa näkö­kulmaa tai rajausta.

Yksi käyttäjälähtöinen kilpailu­työ Jo viisi minuuttia liikuntaa voi edistää terveyttä – Lue sinulle räätälöity juttu siitä, liikutko riittävästi tuo tutkittua terveys- ja elämän­tapa­tietoa lähelle arkeamme helpolla ja houkuttelevalla tavalla: voimme verrata omia tapojamme ja tilanteitamme muihin verrokki­ryhmiin tai koko Suomen tilaan. Tällaisella tiedolla voi olla myönteistä vaikuttavuutta niin yksilön kuin yhteis­kunnan tasolla.

Tilastokilpailussa opiskelijat ja media ovat yhdessä osoittaneet, että ymmärrystä eri ilmiöistä, niiden kehityksestä, yhteyksistä ja vaikutuksista voidaan lisätä tilasto- ja tutkimus­tiedon oivallisella hyödyntämisellä ja hyvällä havainnollistamisella.

Tärkeää on huomata, että kilpailu­työt hyödyntävät kaikille avoimia aineistoja ja helposti kaikkien saatavilla olevaa tekniikkaa. Digi­kehitys tuo uusia mahdollisuuksia tilastojen laadintaan ja kommunikointiin. Tässä kehityksessä on pidettävä kaikki toimijat mukana, jatkettava tiedon avoimuuden edistämistä, ja tehtävä vielä enemmän yhteis­työtä tilaston käyttäjien, tuottajien ja välittäjien kesken.

 

Asta Manninen toimi Suomi100-juhla­vuoden Tilasto­kilpailun paneelin puheen­johtajana. Hän on yhteiskunta­tilastojen, erityisesti kaupunki-ja alue­tilastojen asian­tuntija, ja toimii EU:n ESAC-komitean (European Statistical Advisory Committee) jäsenenä.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
7.3.2022
Leena Storgårds

YK:n tilastotoimen laatimat tilastotyön perus­periaatteet täyttävät tänä vuonna 30 vuotta. Vuosien saatossa niiden merkitys on vahvistunut yhteiskunnassa. Perus­periaatteet luovat hyvän perustan tietojen hallinnalle ja jakamiselle erityisesti julkisella sektorilla.

Blogi
28.2.2022
Outi Ahti-Miettinen

YK:n virallisen tilaston periaatteet ohjeistavat tilastoviranomaisia kertomaan tarkasti, miten tilastot on laadittu. Periaatteen avulla voidaan arvioida myös muun yhteiskunnassa syntyvän tiedon luotettavuutta. 

Blogi
4.2.2022
Juho Keva

Saamelaisista voisi tuottaa helposti monin tavoin käyttö­kelpoista tilastotietoa olemassa olevista lähteistä, muistuttaa Juho Keva saamelaisten kansallis­päivän kunniaksi. Hän laskee, että saamelaisten määrä saamelais­alueen ulkopuolisessa Suomessa on huomattavasti korkeampi kuin kielitaustan perusteella päästään tarkastelemaan.

Blogi
24.1.2022
Anna Mustonen

Finnveran vientitakuut ja erityistakaukset esitetään jatkossa valtion takauskannan sijaan erillisessä, lakisääteisille takauksille varatussa kohdassa julkisyhteisöjen vastuiden julkaisussa. Muutoksen myötä Suomen valtion takausten vertailtavuus muihin EU-maihin paranee.

Blogi
5.1.2022
Leena Aulaskari, Jaana Kesti

Nuorille suunnatut tilastokilpailut ovat tapa edistää media­lukutaitoa ja lähde­kritiikkiä. Suomen koululaiset ovat pärjänneet kisoissa hyvin. Tänä vuonna on taas uusia mahdollisuuksia oppia ja menestyä. 

tk-icons