Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Juhlavuoden kilpailu innosti lukemaan tilastoja ja niiden sanomaa

28.11.2017

Suomi100-juhlavuoden tilastokilpailu tuotti runsaasti tasokkaita töitä. Yhteistä töille on, että ne tarkastelevat ajan­kohtaisia ja kiinnostavia ilmiöitä. Lämmin kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille!

Tilastokeskuksen nimeämä raati valitsi voittajatyöt. Tilastojen havainnollistaminen -kilpailun voittaja­työ – Jyväs­kylän yli­opiston opiskelija­ryhmän tuottama Ennen oli kaikki…-historia­peli (Huom! Ei toimi Explorerilla) – kertoo sata vuotta sitten syntyneiden suomalaisten elämän­kohtaloista. Se hyödyntää moni­puolisesti tilastoja, dokumentteja, valo­kuvia, historian­tutkimusta sekä muistelmia. Peli muistuttaa ihmisistä ja yhteis­kunnasta tilastojen kohteina ja takana.

Tilastot mediassa -kilpailun voittaja on Ylen verkko­sivuilla julkaistu Kyllä ennen nuoriso oli kunnollista – vai oliko? Vuoro­vaikutteinen juttu koukuttaa testaamaan omia mieli­kuviaan nuorisostamme eri vuosi­kymmeninä. Työ on hallittu havainnollinen kokonaisuus, jossa visualisoinnin vahvuus pääsee oikeuksiinsa.

Vain yksi voi voittaa, mutta muutkin kilpailu­työt olivat ansiokkaita ja hyödynsivät hyvin sekä tilastoja että erityisesti tilastojen kahta perus­vahvuutta: aika­sarjaa ja vertailtavuutta. Tilastojen vahvuus on trendien osoittamisessa, muutosten ja murrosten osoittamisessa ja paikantamisessa.

Kilpailutyöt toivat selvästi esille, miten haasteellista on tilasto­tiedon välittäminen graafisia kuvaajia käyttäen eri medioissa, varsinkin äly­puhelimen näytössä. Tänä päivänä toivotaan selkeitä inter­aktiivisia info­grafiikoita kaikilla välineillä, mutta miten varmistua että tilasto­tiedon vastaan­ottaja ymmärtää graafiset kuvaajat oikein ja pystyy tekemään oikeat tulkinnat?

Kilpailutöissä tämä haaste oli tiedostettu ja pää­sääntöisesti otettu hyvin huomioon. Tilasto­graafi tai -tieto on merkityksellistä ja hyödyllistä käyttäjilleen vasta, kun on kontekstia ja asia­yhteyttä.

Lähdekritiikkikin vaatii asia­yhteyttä ja kontekstia, ja riittävää määrää meta­tietoa. Muutama kilpailu­työ on erityisen käyttäjä­lähtöinen ja tarjoaa esi­merkiksi mahdollisuuden syventyä aiheeseen tai vaihto­ehtoja laajentaa näkö­kulmaa tai rajausta.

Yksi käyttäjälähtöinen kilpailu­työ Jo viisi minuuttia liikuntaa voi edistää terveyttä – Lue sinulle räätälöity juttu siitä, liikutko riittävästi tuo tutkittua terveys- ja elämän­tapa­tietoa lähelle arkeamme helpolla ja houkuttelevalla tavalla: voimme verrata omia tapojamme ja tilanteitamme muihin verrokki­ryhmiin tai koko Suomen tilaan. Tällaisella tiedolla voi olla myönteistä vaikuttavuutta niin yksilön kuin yhteis­kunnan tasolla.

Tilastokilpailussa opiskelijat ja media ovat yhdessä osoittaneet, että ymmärrystä eri ilmiöistä, niiden kehityksestä, yhteyksistä ja vaikutuksista voidaan lisätä tilasto- ja tutkimus­tiedon oivallisella hyödyntämisellä ja hyvällä havainnollistamisella.

Tärkeää on huomata, että kilpailu­työt hyödyntävät kaikille avoimia aineistoja ja helposti kaikkien saatavilla olevaa tekniikkaa. Digi­kehitys tuo uusia mahdollisuuksia tilastojen laadintaan ja kommunikointiin. Tässä kehityksessä on pidettävä kaikki toimijat mukana, jatkettava tiedon avoimuuden edistämistä, ja tehtävä vielä enemmän yhteis­työtä tilaston käyttäjien, tuottajien ja välittäjien kesken.

 

Asta Manninen toimi Suomi100-juhla­vuoden Tilasto­kilpailun paneelin puheen­johtajana. Hän on yhteiskunta­tilastojen, erityisesti kaupunki-ja alue­tilastojen asian­tuntija, ja toimii EU:n ESAC-komitean (European Statistical Advisory Committee) jäsenenä.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

tk-icons