Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2018

Sysselsättningen ökade i mars jämfört med året innan

Korrigerad 24.4.2018. Den korrigerade siffran är markerad med rött.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i mars 37 000 fler än året innan. Antalet arbetslösa uppgick i mars 2018 till 240 000, dvs. 20 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet minskade med 0,8 procentenheter till 8,8 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i mars 8,2 procent. Under första kvartalet 2018 var det relativa arbetslöshetstalet 8,8 procent, vilket var 0,6 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2017.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2008/03–2018/03, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2008/03–2018/03, 15–74-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mer om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2018 till 2 476 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 37 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 30 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 7 000 fler än i mars 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 70,0 procent, medan det året innan var 68,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,5 procentenheter till 70,6 procent från mars året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,8 procentenheter till 69,3 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,1 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2018 till 240 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 20 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 130 000 män och 110 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i mars 8,8 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,5 procentenheter till 9,2 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 0,1 procentenheter till 8,4 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i mars totalt 622 000. Av dem var 232 000 sysselsatta och 74 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 306 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i mars 24,1 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,6 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 11,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i mars 2018 till 1 405 000, dvs. 5 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 134 000 dolt arbetslösa , dvs. 9 000 fler än i mars år 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/03 – 2018/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/03 2018/03 2017/03 - 2018/03
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 109 4 122 0,3
Arbetskraft totalt 2 699 2 716 0,6
Sysselsatta 2 439 2 476 1,5
– löntagare 2 119 2 151 1,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 320 325 1,6
Arbetslösa 260 240 –7,7
Ej i arbetskraften 1 410 1 405 –0,3
– Dolt arbetslösa 125 134 7,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 68,8 70,0 1,1
Relativt arbetslöshetstal 9,6 8,8 –0,8
Relativt arbetskraftstal 65,7 65,9 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2018

Under första kvartalet 2018 var antalet sysselsatta i medeltal 2 469 000 personer, dvs. 63 000 fler än under motsvarande period år 2017. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenarna vård och omsorg; sociala tjänster (Q) och tillverkning (C).

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta minskade med 0,4 procent under första kvartalet 2018 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 237 000 under första kvartalet 2018, dvs. 11 000 färre än under januari–mars år 2017. Under första kvartalet 2018 var det relativa arbetslöshetstalet 8,8 procent, vilket var 0,6 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2017.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under första kvartalet 2018 till 1 418 000, dvs. 36 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 140 000 dolt arbetslösa , dvs. 8 000 färre än under motsvarande period år 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/I – 2018/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 655 2 706 1,9
Sysselsatta totalt 2 407 2 469 2,6
Arbetslösa totalt 248 237 –4,4
– män 136 122 –10,5
– kvinnor 112 115 3,0
Ej i arbetskraften 1 454 1 418 –2,5
– Dolt arbetslösa 149 140 –5,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 264 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 53 000 färre än i mars året innan.

Arbetslösheten sjönk i mars från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Satakunta (-22 %), Birkaland (-22 %) och i Österbotten (-20 %). I slutet av mars var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 15 000, vilket var 5 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av mars omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 132 000 personer, dvs. 5 000 fler än i mars året innan. Servicen omfattade 4,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 32 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 6 000 mindre än i mars året innan. I mars anmäldes 64 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i mars året innan.

Förändringar 2017/03–2018/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/03 2018/03 2017/03 - 2018/03
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 317 264 –16,7
– arbetslösa längre än ett år 112 83 –26,2
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 127 132 4,3
– sysselsatta 23 25 11,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 23 –3,9
– i arbets- och utbildningsprövning 13 13 3,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 67 71 4,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 60 64 6,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (619,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tie_001_sv.html