Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.7.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för juni 8,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2017 till 250 000, dvs. 14 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,9 procent, medan det var 9,3 procent i juni året innan. Antalet sysselsatta var 15 000 fler än i juni året innan. Under andra kvartalet (april–juni) var det relativa arbetslöshetstalet 9,9 procent, då det året innan var 10,0 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/06–2017/06, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/06–2017/06, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i juni 2017 till 2 573 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 15 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 17 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 33 000 fler än i juni 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 72,5 procent, medan det året innan var 72,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 1,3 procentenheter till 73,5 procent från juni året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,2 procentenheter till 71,5 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni år 2017 till 250 000 (felmarginal ±20 000), dvs. 14 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 136 000 män och 114 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juni 8,9 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 9,2 procent och för kvinnor 8,4 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juni totalt 628 000. Av dem var 337 000 sysselsatta och 93 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 430 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juni 21,7 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,7 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 14,9 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juni 2017 till 1 290 000, dvs. 4 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 159 000 dolt arbetslösa , dvs. något färre än i juni år 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/06 – 2017/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/06 2017/06 2016/06 - 2017/06
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 108 4 113 0,1
Arbetskraft totalt 2 822 2 823 0,1
Sysselsatta 2 558 2 573 0,6
– löntagare 2 205 2 245 1,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 353 329 –6,7
Arbetslösa 264 250 –5,2
Ej i arbetskraften 1 286 1 290 0,3
– Dolt arbetslösa 161 159 –1,2
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 72,0 72,5 0,5
Relativt arbetslöshetstal 9,3 8,9 –0,5
Relativt arbetskraftstal 68,7 68,6 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet år 2017

Under andra kvartalet 2017 var antalet sysselsatta i medeltal 2 494 000 personer, dvs. 17 000 fler än under motsvarande period år 2016. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenarna finans- och försäkrings- och fastighetsverksamhet (K, L) och utbildning (P).

Antalet arbetade timmar minskade med 3,4 procent bland de sysselsatta under andra kvartalet 2017 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 275 000 personer under andra kvartalet 2017, dvs. lika många som under april–juni 2016. Under andra kvartalet 2017 var det relativa arbetslöshetstalet 9,9 procent, då det året innan var 10,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under andra kvartalet 2017 till 1 342 000, dvs. 15 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 139 000 dolt arbetslösa , dvs. 5 000 färre än under motsvarande period år 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/II – 2017/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 752 2 769 0,6
Sysselsatta totalt 2 477 2 494 0,7
Arbetslösa totalt 275 275 0,0
– män 145 145 0,4
– kvinnor 131 130 –0,5
Ej i arbetskraften 1 357 1 342 –1,1
– Dolt arbetslösa 143 139 –3,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 320 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 46 000 färre än i juni året innan.

Arbetslösheten sjönk i juni från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–22 %), Kajanaland (–19 %), Mellersta Finland (–18 %) och i Södra Österbotten (–16 %). I slutet av juni var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 13 000, vilket var 8 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av juni omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 108 000 personer, dvs. lika många som i juni året innan. Servicen omfattade 3,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 46 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 8 000 färre än i juni året innan. I juni anmäldes 44 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 5 000 fler än i juni året innan.

Förändringar 2016/06–2017/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/06 2017/06 2016/06 - 2017/06
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 366 320 –12,6
– arbetslösa längre än ett år 127 106 –16,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 108 108 0,3
– sysselsatta 24 25 2,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 19 18 –5,7
– i arbets- och utbildningsprövning 11 10 –3,8
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 54 55 2,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 39 44 12,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (613,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tie_001_sv.html