Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för december 9,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2015 till 241 000, vilket var 9 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent, medan det var 8,8 procent i december året innan. Antalet sysselsatta var 25 000 färre än i december året innan. Under fjärde kvartalet (oktober–december) var det relativa arbetslöshetstalet 8,7 procent, vilket var 0,3 procentenheter högre än under motsvarande period år 2014. Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 9,4 procent år 2015, medan det var 8,7 procent år 2014.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/12–2015/12, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/12–2015/12, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i december 2015 till 2 387 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 25 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 13 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 12 000 färre än i december 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 66,9 procent, medan det året innan var 67,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,3 procentenheter till 67,7 procent från december året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,6 procentenheter till 66,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2015 till 241 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 9 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 129 000 män och 112 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i december 9,2 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,5 procent för män och 8,8 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,4 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i december totalt 641 000. Av dem var 223 000 sysselsatta och 53 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 276 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i december 19,2 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,4 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 8,3 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i december 2015 till 1 481 000, dvs. 26 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 154 000 dolt arbetslösa , dvs. 16 000 fler än i december år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/12 – 2015/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/12 2015/12 2014/12 - 2015/12
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 100 4 109 0,2
Arbetskraft totalt 2 645 2 628 –0,6
Sysselsatta 2 413 2 387 –1,0
– löntagare 2 061 2 045 –0,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 351 342 –2,6
Arbetslösa 232 241 3,8
Ej i arbetskraften 1 455 1 481 1,8
– Dolt arbetslösa 138 154 11,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,4 66,9 –0,5
Relativt arbetslöshetstal 8,8 9,2 0,4
Relativt arbetskraftstal 64,5 64,0 –0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet 2015

Under fjärde kvartalet år 2015 var antalet sysselsatta i medeltal 2 412 000 personer, dvs. 6 000 färre än under motsvarande period år 2014. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenen byggverksamhet (F) och minskade inom utbildning (P).

Antalet arbetade timmar minskade med 0,7 procent bland de sysselsatta under fjärde kvartalet 2015 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 230 000 personer under fjärde kvartalet 2015, dvs. 8 000 fler än under oktober–december 2014. Under fjärde kvartalet 2015 var det relativa arbetslöshetstalet 8,7 procent, vilket var 0,3 procentenheter högre än under motsvarande period år 2014.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under fjärde kvartalet 2015 till 1 465 000, dvs. 6 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 157 000 dolt arbetslösa , dvs. 9 000 fler än under motsvarande period år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/IV – 2015/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 640 2 643 0,1
Sysselsatta totalt 2 418 2 412 –0,2
Arbetslösa totalt 223 230 3,5
– män 126 126 –0,2
– kvinnor 96 104 8,3
Ej i arbetskraften 1 459 1 465 0,4
– Dolt arbetslösa 148 157 6,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal för år 2015

År 2015 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 437 000 personer, dvs. 10 000 färre än år 2014. Det relativa sysselsättningstalet var 68,1 procent år 2015, medan det var 68,3 procent år 2014.

Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 9,4 procent år 2015, år 2014 var det 8,7 procent. År 2015 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 252 000 personer, dvs. 20 000 fler än år 2014.

År 2015 minskade antalet arbetade timmar bland sysselsatta med 0,2 procent jämfört med år 2014. Arbetsinsatsen per sysselsatt var nästan oförändrad.

Årsmedeltal från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2015 publiceras i tabellbilagorna för denna publikation och i databastabellerna för arbetskraftsundersökningen . Den allmänna översikten över årsuppgifterna för år 2015 och tidsserieuppgifterna för åren 2006–2015 publiceras 12.4.2016.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 378 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 15 000 fler än i december året innan.

Arbetslösheten sjönk i december inom tre närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden jämfört med motsvarande period året innan: i Kajanaland (–6 %), Norra Österbotten (–0 %) och Lappland (–0 %). Inom alla andra NTM-centralers områden ökade arbetslösheten; mest i Nyland (9 %), Södra Savolax (6 %) och Sydöstra Finland (6 %). I slutet av december var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 35 000, vilket var 3 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av december omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 108 000 personer, dvs. 9 000 färre än i december året innan. Servicen omfattade 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 52 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, 2 000 fler än i december året innan. I december anmäldes 35 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i december året innan.

Förändringar 2014/12–2015/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/12 2015/12 2014/12 - 2015/12
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 363 378 4,0
– arbetslösa längre än ett år 99 118 19,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 116 108 –7,5
– sysselsatta 35 19 –45,4
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 21 –11,7
– i arbets- och utbildningsprövning 9 11 16,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 48 57 17,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 30 35 18,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (725,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tie_001_sv.html