Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.1.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för december 7,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2016 till 207 000, vilket var 34 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,9 procent, medan det var 9,2 procent i december året innan. Antalet sysselsatta var 34 000 fler än i december året innan. Under fjärde kvartalet (oktober–december) var det relativa arbetslöshetstalet 8,0 procent, vilket var 0,7 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2015. Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 8,8 procent år 2016, medan det var 9,4 procent år 2015.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/12–2016/12, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/12–2016/12, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i december 2016 till 2 421 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 34 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 31 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 3 000 fler än i december 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 68,3 procent, medan det året innan var 66,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 2,0 procentenheter till 69,7 procent från december året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,6 procentenheter till 66,8 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,0 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2016 till 207 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 34 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 113 000 män och 94 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i december 7,9 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent för män och 7,5 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i december totalt 634 000. Av dem var 248 000 sysselsatta och 43 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 291 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i december 14,7 procent, dvs. 4,6 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i december 2016 till 1 481 000, dvs. lika många som året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 166 000 dolt arbetslösa , dvs. 12 000 fler än i december år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/12 – 2016/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/12 2016/12 2015/12 - 2016/12
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 109 4 109 0,0
Arbetskraft totalt 2 628 2 628 0,0
Sysselsatta 2 387 2 421 1,4
– löntagare 2 045 2 095 2,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 342 326 –4,8
Arbetslösa 241 207 –14,0
Ej i arbetskraften 1 481 1 481 0,0
– Dolt arbetslösa 154 166 7,8
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,9 68,3 1,3
Relativt arbetslöshetstal 9,2 7,9 –1,3
Relativt arbetskraftstal 64,0 64,0 0,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet 2016

Under fjärde kvartalet 2016 var antalet sysselsatta i medeltal 2 427 000 personer, dvs. 14 000 fler än under motsvarande period år 2015. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenen byggverksamhet (F).

Antalet arbetade timmar var under fjärde kvartalet 2016 samma som året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 212 000 personer under fjärde kvartalet 2016, dvs. 18 000 färre än under oktober–december 2015. Under fjärde kvartalet 2016 var det relativa arbetslöshetstalet 8,0 procent, vilket var 0,7 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2015.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under fjärde kvartalet 2016 till 1 470 000, dvs. 5 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 167 000 dolt arbetslösa , dvs. 10 000 fler än under motsvarande period år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/IV – 2016/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 643 2 639 –0,1
Sysselsatta totalt 2 412 2 427 0,6
Arbetslösa totalt 230 212 –7,8
– män 126 115 –8,9
– kvinnor 104 98 –6,3
Ej i arbetskraften 1 465 1 470 0,3
– Dolt arbetslösa 157 167 6,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal för år 2016

År 2016 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 448 000 personer, dvs. 11 000 fler än år 2015. Det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent år 2016, medan det var 68,1 procent år 2015.

Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 8,8 procent år 2016, medan det var 9,4 procent år 2015. År 2016 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 237 000 personer, dvs. 15 000 färre än året innan.

År 2016 ökade antalet arbetade timmar bland sysselsatta med 1,6 procent jämfört med år 2015. Också arbetsinsatsen per sysselsatt ökade något.

Årsmedeltal från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2016 publiceras i tabellbilagorna för denna publikation och i databastabellerna för arbetskraftsundersökningen . Den allmänna översikten över årsuppgifterna för år 2016 och tidsserieuppgifterna för åren 2007–2016 publiceras 12.4.2017.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 358 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 20 000 färre än i december året innan.

Arbetslösheten sjönk i december från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–16 %), Södra Savolax (–9 %), Södra Österbotten (–9 %), Norra Savolax (–9 %) och Lappland (–8 %). I slutet av december var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 28 000, vilket var 7 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av december omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 114 000 personer, dvs. 6 000 fler än i december året innan. Servicen omfattade 4,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 48 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 4 000 färre än i december året innan. I december anmäldes 37 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i december året innan.

Förändringar 2015/12–2016/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/12 2016/12 2015/12 - 2016/12
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 378 358 –5,3
– arbetslösa längre än ett år 118 122 3,2
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 108 114 6,0
– sysselsatta 19 22 15,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 21 21 1,2
– i arbets- och utbildningsprövning 11 10 –10,2
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 57 61 7,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 35 37 4,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (728,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tie_001_sv.html