Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.1.2019

Den starka ökningen av sysselsättningen fortsatte i december

Korrigerad 24.1.2019. Den korrigerade siffran är markerad med rött.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 84 000 fler i december 2018 än året innan. Antalet arbetslösa var i december 146 000 och trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,6 procent. Under årets fjärde kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 6,0 procent, vilket var 1,6 procentenheter lägre än under oktober–december år 2017. Det relativa sysselsättningstalet var 71,7 procent år 2018, medan det var 69,6 procent år 2017.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2008/12–2018/12, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2008/12–2018/12, 15–74-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i december 2018 till 2 553 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 84 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 56  000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 28 000 fler än i december 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 72,1 procent, medan det året innan var 69,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 3,4 procentenheter till 73,8 procent från december året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,5 procentenheter till 70,3 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2018 till 146 000 (felmarginal ±17  000), dvs. 82 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 72 000 män och 74 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i december 5,4 procent, dvs. 3,0 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 3,8 procentenheter till 5,1 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,2 procentenheter till 5,7 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i december totalt 617 000. Av dem var 246 000 sysselsatta och 25 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 271 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i december 9,3 procent, dvs. 6,2 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 15,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 4,1 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i december 2018 till 1 429 000, dvs. 6 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 120 000 dolt arbetslösa , dvs. 25 000 färre än i december 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/12 – 2018/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/12 2018/12 2017/12 - 2018/12
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 119 4 127 0,2
Arbetskraft totalt 2 697 2 698 0,1
Sysselsatta 2 469 2 553 3,4
– löntagare 2 157 2 225 3,2
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 312 328 5,0
Arbetslösa 227 146 –36,0
Ej i arbetskraften 1 423 1 429 0,4
– Dolt arbetslösa 145 120 –17,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 69,6 72,1 2,5
Relativt arbetslöshetstal 8,4 5,4 –3,0
Relativt arbetskraftstal 65,5 65,4 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet 2018

Under fjärde kvartalet (oktober–december) 2018 var antalet sysselsatta i medeltal 2 541 000 personer, dvs. 55 000 fler än under motsvarande period år 2017. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenarna informations- och kommunikationsverksamhet (J) och byggverksamhet (F).

Antalet arbetade timmar ökade med 2,4 procent bland de sysselsatta under fjärde kvartalet 2018 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 162 000 personer under fjärde kvartalet 2018, dvs. 43 000 färre än under oktober–december 2017. Under fjärde kvartalet 2018 var det relativa arbetslöshetstalet 6,0 procent, vilket var 1,6 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2017.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under fjärde kvartalet 2018 till 1 424 000, dvs. 4 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 128 000 dolt arbetslösa , dvs. 14 000 färre än under motsvarande period år 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/IV – 2018/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 690 2 702 0,4
Sysselsatta totalt 2 486 2 541 2,2
Arbetslösa totalt 205 162 –21,1
– män 113 89 –20,6
– kvinnor 92 72 –21,7
Ej i arbetskraften 1 429 1 424 –0,3
– Dolt arbetslösa 142 128 –9,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal för år 2018

År 2018 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 540 000 personer, dvs. 67 000 fler än år 2017. Det relativa sysselsättningstalet var 71,7 procent år 2018, medan det var 69,6 procent år 2017.

Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 7,4 procent år 2018, medan det var 8,6 procent år 2017. År 2018 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 202 000 personer, dvs. 32 000 färre än året innan.

År 2018 ökade antalet arbetade timmar bland sysselsatta med 2,3 procent jämfört med år 2017. Arbetsinsatsen, dvs. den utförda årsarbetstiden per sysselsatt sjönk något från år 2017.

Årsmedeltal från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2018 publiceras i tabellbilagorna för denna publikation och i databastabellerna för arbetskraftsundersökningen . Den allmänna översikten över årsuppgifterna för år 2018 och tidsserieuppgifterna för åren 2009–2018 publiceras 11.4.2019.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 257 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 39 000 färre än i december året innan.

Arbetslösheten sjönk i december från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (-21 %), Kajanaland (-19 %), Norra Österbotten (-16 %), Norra Karelen (-15 %) och i Österbotten (-15 %). I slutet av december var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 15 000, vilket var 2 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av december omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 116 000 personer, dvs. 2 000 fler än i december året innan. Servicen omfattade 4,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 33 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 färre än i december året innan. I december anmäldes 46 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i december året innan.

Förändringar 2017/12–2018/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/12 2018/12 2017/12 - 2018/12
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 296 257 –13,2
– arbetslösa längre än ett år 92 67 –27,1
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 115 116 1,6
– sysselsatta 23 24 2,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 19 20 7,0
– i arbets- och utbildningsprövning 9 8 –11,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 63 64 1,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 40 46 13,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt

De senaste säsongrensade uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats

Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (734,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tie_001_sv.html